1

Y-Môis Lŏ Răk Klei Yêhôwa Ƀuăn kơ Phung Israel Ti Čư̆ Hôrep

1Anei jing klei Y-Môis blŭ kơ jih jang phung Israel nah dih êa krông Yurdan, hlăm kdrăn tač, hlăm tlung phă anăp hŏng Supha, plah wah Paran, Tôphel, Laban, Hasêrôt, leh anăn Disahap. 2Mâo pluh sa hruê êbat mơ̆ng Hôrep ktuê êlan čư̆ Sêir truh kơ Kadês-Barnê. 3Hlăm thŭn tal pă pluh, ti hruê sa mlan pluh sa Y-Môis blŭ kơ phung ƀuôn sang Israel tui si jih jang klei Yêhôwa brei leh kơ ñu mtă kơ digơ̆, 4 leh ñu dưi hŏng Y-Sihôn mtao phung Amôrit dôk ti ƀuôn Hêsbôn, leh anăn Y-Ôk mtao ala čar Basan dôk ti ƀuôn Astarôt leh anăn ti ƀuôn Êdrei. 5Nah dih êa krông Yurdan hlăm čar Môap Y-Môis dơ̆ng mblang klei bhiăn anăn, lač, 6“Yêhôwa Aê Diê drei lač leh kơ drei ti Hôrep, ‘Man leh diih dôk hlăm čư̆ anei. 7Wir đuĕ nao bĕ, nao bĕ phă čar kngư phung Amôrit leh anăn jih jang phung riêng gah diñu hlăm tlung, ti čar kngư leh anăn čar lăn dap, ti čar Dhŭng, leh anăn ti hang êa ksĭ, čar phung Kanaan, leh anăn ti čar Liƀan, tơl truh ti êa krông prŏng, êa krông Ơprat. 8Nĕ anei, kâo mdơ̆ng brei leh čar ti anăp diih; mŭt leh anăn mă bĕ čar Yêhôwa kat asei leh kơ phung aê diih, kơ Y-Abraham, kơ Y-Isăk, leh anăn kơ Y-Yakôp, čiăng brei kơ digơ̆ leh anăn kơ phung anak čô êdei kơ digơ̆.’ ”

Klei Mjing Phung Khua Phat Kđi

(KKbiă 18:13-27)

9“Hlăk anăn kâo lač kơ diih, ‘Kâo amâo dưi ôh hjăn kâo klam diih. 10Yêhôwa Aê Diê diih bi lar êngŭm diih leh, leh anăn nĕ anei, hruê anei diih jing lu msĕ si mtŭ hlăm adiê. 11Akâo kơ Yêhôwa Aê Diê phung aê diih bi lar diih jing lu hĭn sa êbâo bliư̆, leh anăn hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ diih tui si ñu ƀuăn leh kơ diih! 12Si kâo dưi klam hjăn kâo boh ktrŏ diih leh anăn klei diih bi tăng? 13Ruah bĕ phung thâo mĭn, thâo săng, leh anăn găn leh lu klei truh, tui si găp djuê diih, leh anăn kâo srăng mjing digơ̆ khua kơ diih.’ 14Leh anăn diih lŏ wĭt lač kơ kâo, ‘Klei ih kčĕ anăn jing jăk brei hmei ngă.’ 15Snăn kâo mă phung khua mơ̆ng găp djuê diih, phung thâo mĭn leh anăn găn lu klei truh, leh anăn mdưm digơ̆ jing khua kơ diih, khua kơ êbâo, khua kơ êtuh, khua kơ êma pluh, leh anăn khua kơ pluh čô, leh anăn khua kiă hlăm phung găp djuê diih. 16Hlăk anăn kâo mtă kơ phung khua phat kđi diih, ‘Dôk hmư̆ bĕ klei hdơ̆ng phung ayŏng adei diih, leh anăn phat bĕ kđi hŏng klei kpă kơ sa čô mnuih hŏng ayŏng adei ñu amâodah mnuih tue dôk mbĭt hŏng ñu. 17Đăm dôk sa tĭng ôh hlăm klei phat kđi; brei diih hmư̆ klei pô điêt wăt klei pô prŏng mơh; đăm huĭ ôh kơ ƀô̆ mta mnuih, kyuadah klei phat kđi jing bruă Aê Diê. Leh anăn kđi dleh đei kơ diih, brei diih ba kơ kâo, leh anăn kâo srăng hmư̆ klei anăn.’ 18Snăn, hlăk anăn kâo mtă leh kơ diih jih jang klei brei diih srăng ngă.”

Klei Tiŏ Nao Phung Knuă ti Kadês-Barnêa

(KYap 13:1-33)

19“Drei đuĕ nao mơ̆ng Hôrep leh anăn drei găn jih kdrăn tač prŏng leh anăn jŭ jhat diih ƀuh leh, ktuê êlan phă čar kngư phung Amôrit, tui si Yêhôwa Aê Diê drei mtă leh kơ drei; leh anăn drei truh ti Kadês-Barnêa. 20Leh anăn kâo lač kơ diih, ‘Diih truh leh kơ čar kngư phung Amôrit, čar Yêhôwa Aê Diê drei brei kơ drei. 21Nĕ anei Yêhôwa Aê Diê ih mdơ̆ng brei leh čar ti anăp ih; đĭ mă bĕ tui si Yêhôwa, Aê Diê phung aê ih hưn leh kơ ih; đăm huĭ amâodah êdu ai ôh.’ 22Leh anăn jih jang diih hriê kơ kâo leh anăn lač, ‘Brei tiŏ nao mnuih êlâo kơ hmei, čiăng kơ diñu dưi čuă êwăng brei kơ hmei čar anăn, leh anăn brei diñu hưn kơ hmei êlan hmei srăng đĭ nao leh anăn ƀuôn hmei srăng mŭt.’ 23Klei anăn kâo mĭn leh jăk, leh anăn kâo ruah pluh dua čô êkei hlăm phung diih, sa čô êkei kơ grăp găp djuê. 24Diñu wir đĭ nao kơ čar kngư, leh anăn truh kơ tlung Êskôl leh anăn ksiêm gơ̆. 25Diñu mă djă hlăm kngan diñu đa đa boh mơ̆ng čar anăn leh anăn djă ba gơ̆ kơ drei, leh anăn wĭt hưn kơ drei leh anăn lač, ‘Čar Yêhôwa Aê Diê drei brei kơ drei jing jăk.’
26 Ƀiădah diih amâo čiăng đĭ nao ôh, leh anăn diih bi kdơ̆ng hŏng klei Yêhôwa Aê Diê diih mtă. 27Diih blŭ dŭñ dŭñ hlăm sang čhiăm diih leh anăn lač, ‘Kyuadah Yêhôwa bi êmut kơ drei, snăn ñu atăt drei kbiă leh mơ̆ng čar Êjip čiăng jao drei hlăm kngan phung Amôrit, čiăng bi rai drei. 28Ti anôk drei srăng đĭ nao? Phung ayŏng adei drei bi êdu ai drei, lač, “Phung ƀuôn sang anăn jing prŏng hĭn leh anăn dlông awan hĭn kơ drei; ƀuôn diñu prŏng leh anăn bư̆ mnư̆ kjăp dlông sô̆ adiê; êbeh kơ anăn hmei ƀuh phung anak êkei Auakim tinăn.”’ 29Leh anăn kâo lač leh kơ diih, ‘Đăm diih hyưt leh anăn huĭ kơ diñu ôh. 30Yêhôwa Aê Diê diih, pô nao êlâo kơ diih, ñu pô srăng bi blah brei kơ diih, msĕ si ñu ngă leh kơ diih hlăm čar Êjip ti anăp ală diih, 31 leh anăn hlăm kdrăn tač, anôk diih ƀuh leh klei Yêhôwa Aê Diê diih pŭ diih msĕ si sa čô êkei pŭ anak êkei ñu, hlăm jih jang êlan diih êbat leh tơl diih truh kơ anôk anei.’ 32 Ƀiădah wăt klei blŭ anăn dưn, diih amâo đăo ôh kơ Yêhôwa Aê Diê diih, 33pô nao êlâo kơ diih ti êlan čiăng duah sa anôk pioh mdơ̆ng sang čhiăm diih, hlăm pui êjai mlam čiăng ktrâo êlan kơ diih srăng êbat, leh anăn hlăm knam êjai hruê.”

Klei Aê Diê Bi Kmhal Phung Israel

(KYap 14:20-35)

34 “Yêhôwa hmư̆ asăp diih blŭ, ñu ăl leh anăn kat asei, 35‘Amâo mâo sa čô êkei mơ̆ng ênuk soh jhat anei srăng ƀuh ala čar jăk kâo kat asei leh čiăng brei kơ phung aê diih đưm, 36knŏng Y-Kalep anak êkei Y-Jêphunê; ñu srăng ƀuh čar anăn, leh anăn kâo srăng brei kơ ñu leh anăn kơ phung anak ñu čar ñu juă leh, kyuadah ñu tui hlue Yêhôwa hŏng jih ai tiê.’ 37Yêhôwa ăl kơ kâo msĕ mơh kyua diih, leh anăn lač, ‘Ih amâo srăng mŭt čar anăn ôh. 38Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun, pô kăp đru ih, ñu srăng mŭt čar anăn; bi mđĭ ai ñu, kyuadah ñu srăng brei phung Israel dưn čar anăn. 39Leh anăn phung anak điêt diih, diih lač leh srăng jing knuôp, leh anăn phung anak êkei diih, hruê anei ka tuôm thâo kral klei jăk amâodah klei jhat ôh, srăng mŭt hlăm čar anăn; kâo srăng brei čar anăn kơ digơ̆, leh anăn srăng bha digơ̆. 40Ƀiădah bi kơ diih, wir bĕ, leh anăn hiu hlăm kdrăn tač phă Êa Ksĭ Hrah.’ ”

Klei Phung Israel Luč Klei Dưi ti Hôrma

(KYap 14:39-45)

41“Leh anăn diih lŏ wĭt lač kơ kâo, ‘Hmei ngă soh leh hŏng Yêhôwa; hmei srăng đĭ nao leh anăn bi blah djŏ tui si Yêhôwa Aê Diê drei mtă leh kơ drei.’ Leh anăn grăp čô êkei hlăm phung diih djă mnơ̆ng bi blah ñu, leh anăn mĭn srăng ênưih đĭ nao kơ čar kngư. 42Yêhôwa lač kơ kâo, ‘Lač bĕ kơ diñu, Đăm đĭ nao amâodah bi blah ôh, kyuadah kâo amâo dôk ti krah diih ôh; huĭdah phung roh srăng dưi hŏng diih.’ 43Snăn kâo blŭ kơ diih, leh anăn diih amâo dôk hmư̆ ôh; ƀiădah diih bi kdơ̆ng leh hŏng klei Yêhôwa mtă, leh anăn hŏng klei mgao diih đĭ nao kơ čar kngư. 44Hlăk anăn phung Amôrit, phung dôk hlăm čar kngư anăn, kbiă bi kdơ̆ng hŏng diih leh anăn tiŏ diih msĕ si hnuê, leh anăn bi rai diih hlăm Sêir truh ti Hôrma. 45Diih wĭt, hia ti anăp Yêhôwa; ƀiădah Yêhôwa amâo dôk hmư̆ asăp diih amâodah mđing knga kơ diih ôh. 46Kyuanăn diih ăt dôk ti Kadês lu hruê, sui hruê yơh diih dôk leh tinăn.”