20

Kevcai ua rog

1Thaus mej moog ua rog rua yeeb ncuab yog mej pum neeg hab tsheb ua rog hab tub rog coob dua mej mas mej tsw xob ntshai puab tsua qhov mej tug Vaajtswv Yawmsaub kws coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug nrug nraim mej nyob. 2Thaus mej tuaj ze yuav ua rog, tug pov thawj yuav tawm tuaj has rua cov pejxeem, 3mas yuav has tas, “Cov Yixayee 'e, ca le tig ntsej noog. Nub nua mej tuaj ze yuav ua rog rua mej cov yeeb ncuab, mej tsw xob poob sab tsw xob ntshai tsw xob tshee tsw xob raag, 4tsua qhov Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yog tug kws nrug mej moog ua rog rua mej cov yeeb ncuab paab mej kov yeej.” 5Mas cov thawj rog yuav has rua cov pejxeem tas, “Leejtwg ua tau tsev tshab tassws tseed tsw tau ua kevcai xyeem lub tsev hov? Mas ca tug hov rov qaab moog tsev ntshai tsaam nwg tsua tuag huv tshaav rog tes lwm tug yuav ua kevcai xyeem nwg lub tsev. 6Hab leejtwg cog vaaj txwv maab tassws tseed tsw tau noj cov txwv maab hov? Mas ca tug hov rov qaab moog tsev ntshai tsaam nwg tsua tuag huv tshaav rog lawm tes lwm tug yuav noj nwg cov txwv maab. 7Hab leejtwg qhab tau quaspuj ca lawm tassws tseed tsw tau yuav? Mas ca tug hov rov qaab moog tsev ntshai tsaam nwg tsua tuag huv tshaav rog tes lwm tug tsua yuav lawm.” 8Cov thawj rog yuav has dua rua cov pejxeem tas, “Muaj leejtwg ntshai hab sab yau? Ca nwg rov qaab moog tsev ntshai tsaam nwg tej phoojywg sab tsua yaaj taag yaam le nwg.” 9Thaus cov thawj rog has rua cov pejxeem taag lawd mas yuav tsaa dua ib cov thawj kaav tej paab tub rog.
10Thaus mej moog ze lub moos kws mej yuav ua rog hov mas mej yuav xub tshaaj xuv sws raug zoo ua ntej. 11Yog puab teb lu lug nrug mej sws raug zoo hab qheb rooj loog rua mej, tes mej ca le yuam cov tuabneeg kws mej ntswb huv lub moos hov ua num rua mej ua koom rua mej. 12Tassws yog puab tsw yeem nrug mej sws raug zoo ca le ua rog rua mej, tes mej ca le vej nkaus ntaus lub moos hov. 13Thaus mej tug Vaajtswv Yawmsaub muab lub moos hov rua huv mej txhais teg lawd, mej ca le xuas ntaaj tua txhua tug txwvneej huvsw pov tseg. 14Tassws cov quaspuj hab cov mivnyuas hab tej tsaj txhu hab ib puas tsaav yaam huv lub moos hov kws mej txeeb tau huvsw mej ca le coj lug ua mej tug. Mej yuav swv tej kws mej txeeb tau ntawm mej cov yeeb ncuab lug kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej. 15Mej yuav tsum ua le nuav rua txhua lub moos kws nyob deb mej kws tsw yog lwm haiv tuabneeg tej moos kws nyob ze ze nuav. 16Tassws lwm haiv tuabneeg tej moos kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub muab pub ua qub txeeg qub teg rua mej mas mej tsw xob tseg ib txujsa daabtsw kws ua paa tau hlo le. 17Ca le muab ua kuas puam tsuaj tu noob nrho, yog cov Hithai, cov Amaulai, cov Khana‑aa, cov Pelixai, cov Hivai, hab cov Yenpu, lawv le mej tug Vaajtswv Yawmsaub has kuas mej ua, 18sub puab txhad tsw qha mej ua tej kev qas vuab tsuab kws puab ua koom rua puab tej daab, mej txhad tsw ua txhum rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv.
19Thaus mej vej lub moos twg ntev hab ua rog txeeb lub moos hov, tsw xob xuas taus ntuv tej ntoo ntawm lub moos hov, tsua qhov mej yuav noj tej txwv ntoo hov mas tsw xob muab ntuv. Tej ntoo hov tsw yog tuabneeg kws mej yuav vej ua rog rua. 20Tsuas yog ntuv tej ntoo kws mej paub tas noj tsw tau pov tseg xwb, hab coj lug swv tib chaw vej lub moos kws nrug mej ua rog, moog txug thaus lub moos hov tawg.