20

Kevcai ua rog

1Thaum nej mus ua rog rau yeeb ncuab yog nej pom nees thiab tsheb ua rog thiab tub rog coob dua nej mas nej tsis txhob ntshai lawv rau qhov nej tus Vajtswv Yawmsaub uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los nrog nraim nej nyob. 2Thaum nej tuaj ze yuav ua rog, tus pov thawj yuav tawm tuaj hais rau cov pejxeem, 3mas yuav hais tias, “Cov Yixayee 'e, cia li tig ntsej mloog. Hnub no nej tuaj ze yuav ua rog rau nej cov yeeb ncuab, nej tsis txhob poob siab tsis txhob ntshai tsis txhob tshee tsis txhob ras, 4rau qhov Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv yog tus uas nrog nej mus ua rog rau nej cov yeeb ncuab pab nej kov yeej.” 5Mas cov thawj rog yuav hais rau cov pejxeem tias, “Leejtwg ua tau tsev tshiab tiamsis tseem tsis tau ua kevcai xyeem lub tsev ntawd? Mas cia tus ntawd rov qab mus tsev ntshai tsam nws ho tuag hauv tshav rog ces lwm tus yuav ua kevcai xyeem nws lub tsev. 6Thiab leejtwg cog vaj txiv hmab tiamsis tseem tsis tau noj cov txiv hmab ntawd? Mas cia tus ntawd rov qab mus tsev ntshai tsam nws ho tuag hauv tshav rog lawm ces lwm tus yuav noj nws cov txiv hmab. 7Thiab leejtwg qhaib tau pojniam cia lawm tiamsis tseem tsis tau yuav? Mas cia tus ntawd rov qab mus tsev ntshai tsam nws ho tuag hauv tshav rog ces lwm tus ho yuav lawm.” 8Cov thawj rog yuav hais dua rau cov pejxeem tias, “Muaj leejtwg ntshai thiab siab yau? Cia nws rov qab mus tsev ntshai tsam nws tej phoojywg siab ho yaj tag yam li nws.” 9Thaum cov thawj rog hais rau cov pejxeem tag lawd mas yuav tsa dua ib cov thawj kav tej pab tub rog.
10Thaum nej mus ze lub moos uas nej yuav ua rog ntawd mas nej yuav xub tshaj xo sib raug zoo ua ntej. 11Yog lawv teb lo lus nrog nej sib raug zoo thiab qheb rooj loog rau nej, ces nej cia li yuam cov neeg uas nej ntsib hauv lub moos ntawd ua haujlwm rau nej ua koom tu nej. 12Tiamsis yog lawv tsis yeem nrog nej sib raug zoo cia li ua rog rau nej, ces nej cia li vij nkaus ntaus lub moos ntawd. 13Thaum nej tus Vajtswv Yawmsaub muab lub moos ntawd rau hauv nej txhais tes lawd, nej cia li xuas ntaj tua txhua tus txivneej huvsi pov tseg. 14Tiamsis cov pojniam thiab cov menyuam thiab tej tsiaj txhu thiab ib puas tsav yam hauv lub moos ntawd uas nej txeeb tau huvsi nej cia li coj los ua nej tug. Nej yuav siv tej uas nej txeeb tau ntawm nej cov yeeb ncuab los uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej. 15Nej yuav tsum ua li no rau txhua lub moos uas nyob deb nej uas tsis yog lwm haiv neeg tej moos uas nyob ze ze no. 16Tiamsis lwm haiv neeg tej moos uas nej tus Vajtswv Yawmsaub muab pub ua qub txeeg qub teg rau nej mas nej tsis txhob tseg ib txojsia dabtsi uas ua pa tau kiag li. 17Cia li muab ua kom puam tsuaj tu noob nrho, yog cov Hithai, cov Amaulai, cov Khana‑as, cov Pelixai, cov Hivai, thiab cov Yenpu, raws li nej tus Vajtswv Yawmsaub hais kom nej ua, 18kom lawv thiaj tsis qhia nej ua tej kev qias vuab tsuab uas lawv ua koom tu lawv tej dab, nej thiaj tsis ua txhaum rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv.
19Thaum nej vij lub moos twg ntev thiab ua rog txeeb lub moos ntawd, tsis txhob xuas taus ntov tej ntoo ntawm lub moos ntawd, rau qhov nej yuav noj tej txiv ntoo ntawd mas tsis txhob muab ntov. Tej ntoo ntawd tsis yog neeg uas nej yuav vij ua rog rau. 20Tsuas yog ntov tej ntoo uas nej paub tias noj tsis tau pov tseg xwb, thiab coj los siv tib chaw vij lub moos uas nrog nej ua rog, mus txog thaum lub moos ntawd tawg.