20

Mborqv Jaax Nyei Leiz

1Meih mbuo cuotv mingh caux win-wangv mborqv jaax wuov zanc, buatc maaz caux mborqv jaax nyei maaz-cie caux ninh mbuo nyei baeng gauh camv meih mbuo nyei, yaac maiv dungx gamh nziex weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung wuov dauh, caux meih mbuo yiem. 2Aav lamh cuotv mingh mborqv jaax wuov zanc, sai mienh ziouc yiem baeng nyei nza'hmien doix ninh mbuo gorngv, 3“O I^saa^laa^en Mienh aac, muangx longx oc. Ih hnoi meih mbuo oix zuqc cuotv mingh caux meih mbuo nyei win-wangv mborqv jaax. Maiv dungx hnyouv mau, maiv dungx gamh nziex, maiv dungx hnyouv lunc fai zuqc win-wangv haeqv meih mbuo, 4weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, caux meih mbuo mingh, oix weic meih mbuo mborqv meih mbuo nyei win-wangv, bun meih mbuo duqv hingh.”
5Baeng-bieiv oix zuqc gorngv mbuox ninh mbuo nyei baeng, “Maaih haaix dauh gomv ziangx siang-biauv yaac maiv gaengh fungx bun Tin-Hungh? Maaih nor, gunv nzuonx biauv aqv. Nziex mborqv jaax zuqc daic, ganh dauh ziouc fungx ninh nyei biauv. 6Maaih haaix dauh zuangx a'ngunc biouv yaac maiv gaengh duqv nyanc? Maaih nor, gunv nzuonx biauv aqv. Nziex mborqv jaax zuqc daic, ganh dauh ziouc duqv nyanc. 7Maaih haaix dauh gorngv ziangh auv yaac maiv gaengh zoux cing-jaa? Maaih nor, gunv nzuonx biauv aqv. Nziex mborqv jaax zuqc daic, ganh dauh ziouc longc ninh nyei auv.” 8Baeng-bieiv oix zuqc aengx mbuox ninh mbuo nyei zuangx baeng, “Haaix dauh gamh nziex, hnyouv mau? Maaih nor, gunv nzuonx biauv aqv. Nziex haih zoux bun ninh nyei juangc zoux baeng nyei doic hnyouv mau hnangv ninh nor.” 9Baeng-bieiv caux baeng gorngv liuz, ninh mbuo oix zuqc paaiv deix mienh zoux bieiv gunv yietc guanh yietc guanh baeng.
10Meih mbuo mingh taux fatv deix dongh meih mbuo oix mborqv wuov norm zingh, oix zuqc bun ninh mbuo maaih qangx nyiemc mau. 11Se gorngv ninh mbuo nyiemc mau, ninh mbuo yaac koi zingh gaengh, yiem wuov norm zingh nyei zuangx mienh oix zuqc tengx meih mbuo zoux nouh, mbuoqc meih mbuo gunv. 12Mv baac se gorngv wuov norm zingh nyei mienh maiv nyiemc mau, ngaengc jienv meih mbuo ziouc caux meih mbuo mborqv jaax, meih mbuo oix zuqc weih jienv mborqv wuov norm zingh. 13Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zorqv wuov norm zingh jiu bun yiem meih mbuo nyei buoz-ndiev wuov zanc, oix zuqc longc nzuqc ndaauv daix nzengc naaiv norm zingh nyei m'jangc dorn. 14Mv baac m'sieqv dorn caux fu'jueiv, saeng-kuv caux yiem zingh gu'nyuoz nyei yietc zungv ga'naaiv haih longc benx meih mbuo ganh luv daaih nyei ga'naaiv. Meih mbuo luv win-wangv nyei yietc zungv ga'naaiv meih mbuo longc duqv nyei. Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zorqv naaiv deix ga'naaiv jiu bun meih mbuo longc. 15Oix zuqc hnangv naaiv zoux bun leih meih mbuo go wuov deix norm-norm zingh, da'faanh maiv zeiz nitv fatv naaiv deix fingx-fingx mienh nyei zingh.
16Mv baac Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, bun meih mbuo nzipc wuov deix fingx-fingx mienh nyei zingh, da'faanh haih tauv qiex nyei ga'naaiv oix zuqc daix nzengc, maiv dungx liouh yietc dauh. 17Oix zuqc mietc nzengc naaiv deix mienh, se Hitv^tai Mienh, Aa^mo^lai Mienh, Kaa^naa^an Mienh, Be^litv^si Mienh, Hiwai Mienh caux Ye^mbutc Mienh, ziux Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hatc nyei waac. 18Maiv zei aeqv, ninh mbuo njaaux meih mbuo gan jienv ninh mbuo zaangc ninh mbuo nyei zienh, zoux wuov deix youx haic, gamh nziev haic nyei sic. Meih mbuo ziouc baamz zuiz dorngc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.
19Meih mbuo oix mborqv haaix norm zingh ziouc weih jienv lauh nyei, maiv dungx longc bouv hngaqv waaic ndiangx, weic zuqc meih mbuo haih nyanc naaiv deix ndiangx nyei biouv. Maiv dungx goix. Ndeic nyei ndiangx maiv zeiz meih mbuo nyei win-wangv. 20Da'faanh hiuv duqv maiv zeiz ziangh biouv nyei ndiangx goix duqv nyei, weic longc zoux jaa-sic mborqv meih mbuo weih gormx wuov norm zingh taux zingh mbaang.