21

Ua kevcai ntxuav qhov kws ib tug raug tua tuag tsw pum teg

1Huv lub tebchaws kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub muab pub rua koj yuav ua koj tug hov, yog koj pum ib tug raug tua tuag rua haav zoov haav tsuag tassws tsw paub tas yog leejtwg tua, 2mas koj cov kev txwj quas laug hab koj cov kws tu plaub yuav tsum tawm moog ntsuag saib tej moos kws nyob ze tug tuag hov nyob nrug deb le caag. 3Mas cov kev txwj quas laug kws nyob huv lub moos kws ze tug tuag dua tej huvsw yuav muab ib tug maum nyuj kws tsw tau txeev swv le hab tsw tau txeev hai dua tsheb. 4Cov kev txwj quas laug lub moos hov yuav coj tug maum nyuj hov moog rua huv ib lub haav kws muaj dej ndwg kws tsw tau muaj leejtwg laij dua hab tsw tau cog qoob le, mas yuav muab tug maum nyuj hov luv cej daab rua huv lub haav hov. 5Mas cov pov thawj kws yog Levi caaj ceg yuav tawm tuaj, vem Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tub xaiv puab ua nwg teg num hab tuav nwg lub npe foom koob moov. Txhua yaam kev sws caav sws tshe hab kev sws ntaus sws tua taag rua ntawm cov pov thawj tu. 6Cov kev txwj quas laug txhua tug huv lub moos kws nyob ze tug tuag hov yuav ntxuav teg rua sau tug maum nyuj kws muab luv cej daab rua ntawm lub haav hov, 7mas puab yuav ua timkhawv has tas, “Peb txhais teg tsw tau ua rua tug nuav nqaj nduag ntshaav nrug, hab peb qhov muag tsw pum nwg roj nwg ntshaav lug. 8Au Yawmsaub, thov koj ntxuav koj cov tuabneeg Yixayee kws koj tub txhwv dim lawd tej kev txhum. Thov tsw xob suav txem rua huv koj cov tuabneeg Yixayee tsua qhov kws tug tuabneeg tsw txhum nqaj nduag ntshaav nrug. Thov zaam puab tej kev txhum kws nqaj nduag ntshaav nrug.” 9Ua le nuav koj txhad ntxuav tau tej kev txhum kws tug tuabneeg tsw txhum hov nqaj nduag ntshaav nrug tawm huv mej moog rua thaus kws koj ua tej kws Yawmsaub pum tas raug cai.

Cov quaspuj kws nteg tau lug

10Thaus mej moog ua rog rua mej tej yeeb ncuab mas Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv muab puab rua huv mej txhais teg lawm es mej nteg tau puab, 11yog koj pum ib tug quaspuj twg huv cov kws koj nteg tau lug hov zoo nkauj kws koj nyam hab xaav yuav lug ua koj quaspuj, 12mas koj ca le coj tug quaspuj hov lug rua huv koj tsev. Nwg yuav tsum chais plaubhau hab txav rau teg, 13hab hloov cev tsoog tsho kws nwg naav thaus koj nteg coj lug hov, hab nwg yuav nyob huv koj tsev quaj ntsuag nwg nam nwg txwv ib lub hlis. Dhau hov koj le moog nrug nwg pw hab ua tau nwg le quasyawg hab nwg yuav ua koj le quaspuj. 14Mas yog tom qaab koj tsua tsw txaus sab rua nwg lawm tes ca le muab nwg tso moog hovtwg los tau lawv le nwg sab nyam. Tsw xob muab nwg muag yuav nyaj. Tsw xob ua rua nwg yaam le ua rua tug qhev tsua qhov koj tub ua rua nwg poob koob lawm.

Tug tub hlub le feem

15Yog leejtwg muaj ob tug quaspuj, nwg hlub ib tug tseg ib tug, hab ob tug quaspuj hov tug kws nwg hlub hab tug kws nwg tsw hlub kuj puavleej muaj mivnyuas, mas tug tub hlub yog tug quaspuj kws nwg tsw hlub le tub, 16tes yog txug nub kws faib qub txeeg qub teg rua nwg cov tub, nwg tsw xob ua rua tug quaspuj kws nwg hlub hov tug tub yaam nkaus le yog tug tub hlub es tseg tug quaspuj kws nwg tsw hlub hov tug tub kws yeej yog tug hlub. 17Nwg yuav tsum leeg yuav tug quaspuj kws nwg tsw hlub hov tug tub ua tug hlub hab faib txhua yaam kws nwg muaj ob npaug rua tug tub hov tsua qhov nwg yog leej txwv thawj tug zug mas feem kws yog tug tub hlub le yeej yog nwg le.

Mivnyuas tawv tsaig

18Yog leejtwg muaj ib tug tub tawv tsaig kwv cov kwv tawv, tsw noog nam noog txwv lug le, txawm yog nam txwv qhuab qha hab nplawm nwg los nwg tsw noog, 19mas nwg nam nwg txwv yuav ntsab nkaus nwg coj moog rua tej kev txwj quas laug huv nwg lub moos ntawm rooj loog, yog lub moos kws nwg nyob huv. 20Mas nam txwv yuav has rua tej kev txwj quas laug huv nwg lub moos tas, “Tug tub nuav tawv tsaig kwv cov kwv tawv, nwg tsw noog ib lug le. Nwg ua tuabneeg hu loj hu khawb quav dej quav cawv.” 21Cov txwvneej txhua tug huv lub moos hov yuav xuas pob zeb muab tug hov ntaus kuas tuag. Ua le nuav mej txhad le rhuav tshem tau tej kev phem tawm plawg huv mej moog, mas cov Yixayee suavdawg yuav nov hab ntshai.

Tej kevcai

22Yog leejtwg tau ua txhum muaj txem txaus tuag es nwg raug muab tua tuag, hab mej muab nwg lub cev dai rua sau ntoo, 23mas tsw xob ca nwg lub cev tuag dai ib mos rua sau tug ntoo. Mej ca le muab nwg log rua tuab nub ntawd, vem yog tug kws raug muab dai rua sau ntoo hov kuj yog raug Vaajtswv foom tsw zoo. Mej tsw xob ua rua lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub muab pub rua mej ua qub txeeg qub teg hov qas tsw huv.