21

Ua kevcai ntxuav qhov uas ib tug raug tua tuag tsis pom tes

1Hauv lub tebchaws uas koj tus Vajtswv Yawmsaub muab pub rau koj yuav ua koj tug ntawd, yog koj pom ib tug raug tua tuag rau hav zoov hav tsuag tiamsis tsis paub tias yog leejtwg tua, 2mas koj cov kev txwj laus thiab koj cov uas tu plaub yuav tsum tawm mus ntsuas saib tej moos uas nyob ze tus tuag ntawd nyob nrug deb li cas. 3Mas cov kev txwj laus uas nyob hauv lub moos uas ze tus tuag dua tej huvsi yuav muab ib tug maum nyuj uas tsis tau txeev siv li thiab tsis tau txeev hai dua tsheb. 4Cov kev txwj laus lub moos ntawd yuav coj tus maum nyuj ntawd mus rau hauv ib lub hav uas muaj dej ntws uas tsis tau muaj leejtwg laij dua thiab tsis tau cog qoob li, mas yuav muab tus maum nyuj ntawd lov caj dab rau hauv lub hav ntawd. 5Mas cov pov thawj uas yog Levi caj ces yuav tawm tuaj, vim Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv twb xaiv lawv ua nws tes haujlwm thiab tuav nws lub npe foom koob hmoov. Txhua yam kev sib cav sib ceg thiab kev sib ntaus sib tua tag rau ntawm cov pov thawj tu. 6Cov kev txwj laus txhua tus hauv lub moos uas nyob ze tus tuag ntawd yuav ntxuav tes rau saum tus maum nyuj uas muab lov caj dab rau ntawm lub hav ntawd, 7mas lawv yuav ua timkhawv hais tias, “Peb txhais tes tsis tau ua rau tus no nqaij ntuag ntshav nrog, thiab peb qhov muag tsis pom nws roj nws ntshav los. 8Au Yawmsaub, thov koj ntxuav koj cov neeg Yixayee uas koj twb txhiv dim lawd tej kev txhaum. Thov tsis txhob suav txim rau hauv koj cov neeg Yixayee rau qhov uas tus neeg tsis txhaum nqaij ntuag ntshav nrog. Thov zam lawv tej kev txhaum uas nqaij ntuag ntshav nrog.” 9Ua li no koj thiaj ntxuav tau tej kev txhaum uas tus neeg tsis txhaum ntawd nqaij ntuag ntshav nrog tawm hauv nej mus rau thaum uas koj ua tej uas Yawmsaub pom tias raug cai.

Cov pojniam uas ntes tau los

10Thaum nej mus ua rog rau nej tej yeeb ncuab mas Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv muab lawv rau hauv nej txhais tes lawm es nej ntes tau lawv, 11yog koj pom ib tug pojniam twg hauv cov uas koj ntes tau los ntawd zoo nkauj uas koj nyiam thiab xav yuav los ua koj pojniam, 12mas koj cia li coj tus pojniam ntawd los rau hauv koj tsev. Nws yuav tsum chais plaubhau thiab txiav rau tes, 13thiab hloov cev tsoos tsho uas nws hnav thaum koj ntes coj los ntawd, thiab nws yuav nyob hauv koj tsev quaj ntsuag nws niam nws txiv ib lub hlis. Dhau ntawd koj li mus nrog nws pw thiab ua tau nws li txiv thiab nws yuav ua koj li pojniam. 14Mas yog tom qab koj ho tsis txaus siab rau nws lawm ces cia li muab nws tso mus qhovtwg los tau raws li nws siab nyiam. Tsis txhob muab nws muag yuav nyiaj. Tsis txhob ua rau nws yam li ua rau tus qhev rau qhov koj twb ua rau nws poob koob lawm.

Tus tub hlob li feem

15Yog leejtwg muaj ob tug pojniam, nws hlub ib tug tseg ib tug, thiab ob tug pojniam ntawd tus uas nws hlub thiab tus uas nws tsis hlub kuj puavleej muaj menyuam, mas tus tub hlob yog tus pojniam uas nws tsis hlub li tub, 16ces yog txog hnub uas faib qub txeeg qub teg rau nws cov tub, nws tsis txhob ua rau tus pojniam uas nws hlub ntawd tus tub yam nkaus li yog tus tub hlob es tseg tus pojniam uas nws tsis hlub ntawd tus tub uas yeej yog tus hlob. 17Nws yuav tsum lees yuav tus pojniam uas nws tsis hlub ntawd tus tub ua tus hlob thiab faib txhua yam uas nws muaj ob npaug rau tus tub ntawd rau qhov nws yog leej txiv thawj lub zog mas feem uas yog tus tub hlob li yeej yog nws li.

Menyuam tawv tsaig

18Yog leejtwg muaj ib tug tub tawv ncauj cov nyom, tsis mloog niam mloog txiv lus li, txawm yog niam txiv qhuab qhia thiab nplawm nws los nws tsis mloog, 19mas nws niam nws txiv yuav ntsiab nkaus nws coj mus rau tej kev txwj laus hauv nws lub moos ntawm rooj loog, yog lub moos uas nws nyob hauv. 20Mas niam txiv yuav hais rau tej kev txwj laus hauv nws lub moos tias, “Tus tub no tawv ncauj cov nyom, nws tsis mloog wb los li. Nws ua neeg vum loj vum khawb quav dej quav cawv.” 21Cov txivneej txhua tus hauv lub moos ntawd yuav xuas pob zeb muab tus ntawd ntaus kom tuag. Ua li no nej thiaj li rhuav tshem tau tej kev phem tawm plaws hauv nej mus, mas cov Yixayee sawvdaws yuav hnov thiab ntshai.

Tej kevcai

22Yog leejtwg tau ua txhaum muaj txim txaus tuag es nws raug muab tua tuag, thiab nej muab nws lub cev dai rau saum ntoo, 23mas tsis txhob cia nws lub cev tuag dai ib hmos rau saum tus ntoo. Nej cia li muab nws log rau tib hnub ntawd, vim yog tus uas raug muab dai rau saum ntoo ntawd kuj yog raug Vajtswv foom tsis zoo. Nej tsis txhob ua rau lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub muab pub rau nej ua qub txeeg qub teg ntawd qias tsis huv.