21

Tej Plaub Ntug uas Tsis Paub Tus Tua

1“Yog nej pom ib tug neeg tuag rau tom tej tiaj nrag hauv nej lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej, tiamsis tsis paub hais tias leejtwg tua. 2Nej cov thawjcoj thiab cov txiav txim yuav tau mus ntsuas saib thaj chaw uas tus tuag nyob ze lub nroog twg tshaj. 3Ces cov thawjcoj uas nyob hauv lub nroog uas ze tus tuag tshaj, yuav tsum xaiv ib tus xyuas nyuj uas tsis tau thauj dua nra thiab tsis tau laij dua teb li; 4kom lawv cab tus nyuj ntawd mus rau ntawm ib lub hav uas muaj dej tsis nqhuab li, thiab yog ib thaj chaw uas tsis tau muaj leejtwg khawb cog ib yam qoob dabtsi li, ces lawv muab tus nyuj lov cajdab rau qhov ntawd. 5Cov povthawj yuav tsum mus rau ntawm thaj chaw ntawd, rau qhov tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv xaiv lawv los ua nws tes haujlwm ntawd, thiab tuav tus TSWV lub npe foom koob hmoov. Lawv yog cov uas txiav txim siab rau tej plaub ntug uas tuag li ntawd kom tas. 6Ces cov thawjcoj uas nyob hauv lub nroog uas ze rau tus tuag ntawd, lawv yuav ntxuav tes rau saum tus nyuj 7thiab hais tias, ‘Peb tsis tau tua tus neeg no, thiab peb tsis paub hais tias yog leejtwg tua. 8Tus TSWV, thov koj zam txim rau koj haivneeg Yixalayees uas koj tau cawm lawv dim nram tebchaws Iziv los; thiab thov tsis txhob pub tus neeg uas tsis muaj txim no cov ntshav los raug koj haivneeg Yixalayees.’ 9Yog nej ua raws li tej lus uas tus TSWV kom nej ua, nej thiaj yuav tsis tau ris tus uas tua tus neeg ntawd lub txim.

Cov Pojniam uas Raug Ntes Hauv Tshavrog Los

10“Thaum tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv pub nej tua yeej nej cov yeebncuab lawm, yog nej ntes tau tej neeg los, 11cov neeg uas nej ntes tau los ntawd, yog muaj ib tug hluas nkauj zoo nkauj uas nej nyiam thiab xav yuav ua pojniam. 12Nej cia li coj tus hluas nkauj ntawd mus hauv nej tsev, kom nws chais nws cov plaubhau, txiav nws cov rau tes, 13thiab hloov khaubncaws. Cia nws nyob hauv tsev quaj ntsuag nws niam thiab nws txiv ib lub hlis; koj mam li yuav nws ua pojniam. 14Tom qab ntawd, yog koj tsis xav yuav nws lawm, koj yuav tsum tso nws mus dawb mus do. Tsis txhob muab nws muag lossis saib nws zoo li tus ntxhais qhev, rau qhov koj tsis yuav nws lawm.

Tus Tub Hlob Li Qubtxeeg Qubteg

15“Yog hais tias, ib tug txivneej muaj ob tug pojniam, thiab ob tug pojniam ntawd puavleej yug tau tub rau nws, tiamsis tug tub hlob tsis yog tus pojniam uas nws nyiam dua yug. 16Thaum leej txiv faib nws tej qubtxeeg qubteg rau nws cov tub, nws tsis txhob muab tus tub hlob ntawd feem rau tus tub uas yog tus pojniam uas nws nyiam dua yug yuav. 17Tiamsis leej txiv yuav tsum muab nws tej qubtxeeg qubteg faib ob npaug rau tus tub hlob, txawm yog tus tub ntawd tsis yog tus pojniam uas nws nyiam dua yug los xij. Leej txiv yuav tsum tau lees paub nws tus tub hlob thiab faib nws tug rau nws raws li txoj cai uas nws yog tus tub hlob.

Tus Tub uas Tsis Mloog Lus

18“Yog leejtwg muaj ib tug tub uas tawv ncauj, ntxeev siab thiab tsis hwm niam txiv, txawm yog nws niam thiab nws txiv qhuab ntuas nws los nws tsis mloog li. 19Nws niam thiab nws txiv cia li coj nws mus cuag cov thawjcoj hauv lawv lub nroog, thiab kom nws mus sawv ntawm qhov chaw txiav txim; 20ces nkawd hais rau cov thawjcoj hais tias, ‘Wb tus tub no tawv ncauj, ntxeev siab thiab tsis mloog wb tej lus qhuab ntuas li; nws muab tej nyiaj coj mus siv ua phuam lam tas, thiab ua neeg quav cawv.’ 21Ces cov txivneej hauv lub nroog ntawd cia li muab pobzeb ntaus tus tub ntawd kom tuag, nej thiaj tshem tau txojkev phem kev qhia ntawd mus. Cov Yixalayees txhua tus uas hnov zaj no yuav ntshai heev.

Lwm Yam Kevcai

22“Yog muaj ib tug txivneej twg ua txhaum loj, nws raug muab dai cajdab tuag, 23tsis txhob cia dai ib hmos rau ntawd. Nej yuav tsum muab nws lub cev txo mus faus hnub ntawd, rau qhov lub cevtuag uas dai li ntawd, yuav ua rau Vajtswv foom tsis zoo rau nej lub tebchaws. Nej cia li muab tus tuag lub cev faus, thiaj tsis ua rau lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej tsis huv.