21

Buatc Mienh Zuqc Daix Daic Yaac Maiv Hiuv Haaix Dauh Daix

1Yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo weic benx meih mbuo nyei buonc deic-bung, se gorngv meih mbuo buatc dauh mienh zuqc daix daic yiem wuov lomc-huaang, yaac maiv hiuv duqv haaix dauh daix, 2oix zuqc heuc meih mbuo nyei ⟨mienh gox⟩ caux siemv zuiz jien cuotv mingh ndorqc mangc gaax, naaiv dauh zuqc daix nyei mienh yiem ninh daic nyei dorngx nitv weih gormx nyei zingh haaix norm gauh fatv jiex. 3Yiem nitv janx-daic gauh fatv wuov norm zingh nyei mienh gox oix zuqc dorh dauh maiv gaengh zoux jiex gong yaac maiv gaaz jiex ⟨mienh gox⟩ nyei ngongh zeic, 4mingh taux norm horngz. Wuov norm horngz mienh maiv laih jiex ndau fai zuangx jiex ga'naaiv yaac maaih ndoqv, maaih wuom-daaih nyei. Yiem wuov oix zuqc mborqv ngongh nyei jaang nauv. 5Lewi nyei zeiv-fun wuov deix sai mienh oix zuqc cuotv mingh taux wuov norm dorngx. Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ginv ninh mbuo daaih fu-sux ninh, dengv Ziouv nyei mbuox buang waac yaac dunx yietc zungv nzaeng jaax caux zoux bun mienh zuqc mun nyei sic. 6Yiem nitv janx-daic gauh fatv wuov norm zingh nyei mienh gox ziouc yiem wuov norm horngz, nzaaux ninh mbuo nyei buoz yiem mborqv jaang nauv wuov dauh ngongh zeic gu'nguaaic. 7Ninh mbuo ziouc zoux zorng-zengx gorngv, “Maiv zeiz yie mbuo nyei buoz daix naaiv dauh mienh. Yie mbuo ganh nyei m'zing yaac maiv buatc ninh zuqc daix daic. 8O Ziouv aac, tov meih guangc nqoi meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, nyei zuiz, se meih zuoqc daaih nyei baeqc fingx. Tov maiv dungx bun meih nyei mienh weic naaiv dauh maiv zoux dorngc nyei mienh zuqc daix daic nyei zuiz ndaam-dorng.” 9Hnangv naaiv ziux Ziouv buatc, meih mbuo zoux duqv horpc ziouc maiv zuqc weic maiv zoux dorngc nyei mienh zuqc daix daic ndaam-dorng.

Longc Mborqv Jaax Caangv Daaih Nyei M'sieqv Dorn Zoux Auv Nyei Leiz

10Meih mbuo cuotv mingh mborqv jaax wuov zanc, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu ninh mbuo zuqc yiem meih mbuo nyei buoz-ndiev, meih mbuo ziouc caangv duqv ninh mbuo. 11Yiem caangv daaih nyei mienh gu'nyuoz buatc maaih sieqv nzueic, yaac haiz oix longc zoux auv, 12gunv dorh ninh mingh meih nyei biauv. Bun ninh teix nzengc mba'biei aengx japv buoz-ndoqv-nquaiz, 13yienc nqoi zuqc caangv daaih wuov zanc zuqv jienv nyei lui-houx, yaac bun ninh yiem meih nyei biauv nzauh nyiemv ninh nyei diex maac buangv yietc hlaax nyieqc. Nqa'haav longc ninh zoux auv duqv aqv. Meih yaac benx ninh nyei nqox. 14Hoz daaih se gorngv maiv buangv hnyouv ninh, bun ninh cuotv yaac sueih ninh mingh haaix yaac duqv. Maiv dungx bun ninh dorngx nouh maaic nyaanh, weic zuqc meih baaic zuqc ninh mi'aqv.

Dorn-La'gauv Nzipc Nyei Leiz

15Se gorngv mienh maaih i dauh auv, maaih dauh ninh hnamv, maaih dauh ninh maiv hnamv. I dauh zungv yungz duqv dorn mv baac ninh nyei dorn-la'gauv se ninh maiv hnamv wuov dauh auv nyei dorn. 16Taux bun nqoi jaa-dingh ninh nyei dorn nzipc nyei ziangh hoc, maiv dungx zorqv zoux dorn-la'gauv ⟨duqv sung-gouv ga'naaiv⟩ bun ninh hnamv wuov dauh auv nyei dorn, kuei zuqc za'gengh zoux dorn-la'gauv wuov dauh, dongh ninh maiv hnamv wuov dauh auv nyei dorn. 17Ninh oix zuqc bun sung-gouv ga'naaiv dongh ninh maiv hnamv wuov dauh auv nyei dorn weic nyiemc ninh zoux dorn-la'gauv. Naaiv dauh zoux ninh nyei daauh dauh dorn. Zoux dorn-la'gauv duqv sung-gouv nyei leiz benx ninh nyei.

Maiv Ziangh Horngh Nyei Dorn

18Haaix dauh maaih dorn, wuov dauh dorn maiv ziangh horngh, hnyouv ngaengc haic, diex maac mborqv njaaux yaac maiv muangx, 19ninh nyei diex maac oix zuqc zorqv ninh dorh mingh taux ganh nyei buonv-zingh gaengh ndaangc, mienh gox wuov. 20Ninh mbuo oix zuqc gorngv mbuox wuov deix mienh gox, “Yie mbuo nyei naaiv dauh dorn hnyouv ngaengc haic, maiv muangx yie mbuo nyei waac. Kungx zoux pa'li pa'laaix nyei sic mauv nyanc hopv nquin hnangv.” 21Wuov norm zingh nyei zuangx m'jangc dorn ziouc longc la'bieiv zong daic ninh. Hnangv naaic meih mbuo ziouc bun yiem meih mbuo mbu'ndongx maiv maaih naaiv nyungc orqv sic. I^saa^laa^en nyei zuangx mienh haiz naaiv deix sic ziouc gamh nziex haic.

Ziex Nyungc Leiz

22Se gorngv maaih dauh mienh baamz zic duqv daix nyei zuiz, ninh zuqc daix daic aengx zorqv sei ndiux jienv ndiangx gu'nguaaic, 23maiv dungx liouh ninh nyei sei yiem wuov ndiangx jiex muonz. Dongh wuov hnoi zungv oix zuqc biopv, weic zuqc haaix dauh zuqc ndiux jienv ndiangx gu'nguaaic, wuov dauh zuqc Tin-Hungh zioux. Maiv dungx zoux bun Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nzipc nyei deic-bung maaih uix.