21

Tơlơi Phiăn Pap Brơi Kơ Tơlơi Pơdjai Mơnuih Aka Pơsir

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdang ƀing gih dŏ hơdip amăng anih lŏn Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih mă tŭ kar hăng kŏng ngăn, tơdah ƀing gih ƀuh sa čô djai dŏ đih ƀơi hơma yua mơ̆ng arăng pơdjai hĭ gơ̆, samơ̆ ƀing gih ƀu thâo ôh hlơi pô pơdjai hĭ gơ̆, ƀing gih khŏm ngă tui anai: 2ƀing kŏng tha laih anŭn ƀing khua phat kơđi mơ̆ng khul plei jum dar anŭn khŏm tơbiă nao kiăng pơkă dơ̆ pă ataih mơ̆ng atâo anŭn truh pơ khul plei jum dar anŭn. 3Giŏng anŭn, ƀing kŏng tha amăng plei jĕ hloh hăng atâo djai anŭn či mă sa drơi ană rơmô ania arăng aka yua ñu ƀôdah băk oč lơi, 4laih anŭn ba nao gơ̆ pơ sa anih dơnung arăng ƀu jik kai ƀôdah jŭ pla kơyâo pơtâo ôh, jing anih ăt hơmâo sa hơnŏh ia mơ̆n. Amăng dơnung anŭn ƀing gơñu či wŏk hĭ tơkuai rơmô anŭn. 5Ƀing khua ngă yang jing ƀing mơ̆ng kơnung djuai Lêwi khŏm nao pơ anih anŭn mơ̆n, yuakơ Yahweh Ơi Adai hơmâo ruah mă laih ƀing gơñu kiăng kơ mă bruă Ñu laih anŭn kiăng hơơč tơlơi mơyŭn hiam amăng anăn Yahweh. Ƀing gơñu yơh či pơsir hĭ abih bang tơlơi kơđi laih anŭn tơlơi pơrơdjơ̆ pơrơsao hăng tơlơi pơmlâo kar hăng anŭn. 6Giŏng anŭn, abih bang ƀing kŏng tha amăng plei jĕ hloh hăng atâo djai anŭn či rao tơngan gơñu ƀơi ană rơmô arăng wŏk hĭ laih tơkuai, 7laih anŭn ƀing gơñu či pơhaih, “Tơngan gơmơi ƀu ngă tuh drah anai ôh, laih anŭn mơta gơmơi kŏn ƀuh kơ tơlơi anai lơi. 8Ơ Yahweh, tŭ mă bĕ tơlơi pap brơi anŭn kơ ană plei Ih ƀing Israel jing ƀing Ih hơmâo song mă laih mơ̆ng čar Êjip, laih anŭn anăm yap ôh ƀing ană plei Ih jing soh yuakơ drah mơnuih ƀu soh anŭn. Rơkâo kơ Ih pap brơi đa kơ tơlơi tuh drah anai.” 9Tui anŭn, ƀing gih khŏm mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng gih pô tơlơi soh tuh drah mơnuih ƀu soh anŭn, yuakơ ƀing gih hơmâo ngă laih tơlơi djơ̆ ƀơi anăp Yahweh.

Tơlơi Phiăn Pơdŏ Hăng Sa Čô Đah Kơmơi Mơnă

10Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdang ƀing gih nao blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt gih, Yahweh Ơi Adai ta jao hĭ ƀing gơñu amăng tơngan gih laih anŭn ƀing gih mă laih ƀing gơñu jing mơnă. 11Tơdah ih pơmĭn kơ sa čô đah kơmơi hiam amăng ƀing mơnă anŭn ih khăp laih anŭn ih kiăng dŏ kơ gơ̆ jing hĭ bơnai ih, 12ih dưi ba glaĭ gơ̆ pơ sang ih hăng brơi gơ̆ kuăh hĭ ƀŭk gơ̆ pô, čơkăp hĭ tơkâo gơ̆ pô, 13laih anŭn tŏh hĭ sum ao mơnă gơ̆ buh tơdang arăng mă gơ̆ jing mơnă anŭn. Tơdơi kơ gơ̆ hơdip amăng sang ih, čŏk hia kơ amĭ ama gơ̆ amăng abih sa blan, giŏng anŭn ih dưi nao pơ gơ̆ jing rơkơi gơ̆ laih anŭn gơ̆ či jing bơnai ih yơh. 14Tơdơi kơ anŭn, tơdah ih ƀu hơmâo tơlơi mơak hăng gơ̆ ôh, ih khŏm brơi bĕ gơ̆ nao pơpă gơ̆ kiăng. Ih anăm sĭ hĭ gơ̆ ƀôdah ngă kơ gơ̆ hrup hăng sa čô hlŭn ôh, yuakơ ih hơmâo pơmlâo hĭ gơ̆ laih.

Tơlơi Phiăn Kơ Tơlơi Dưi Ană Kơčoa

15Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdah sa čô đah rơkơi hơmâo dua čô bơnai, ñu khăp kơ pô anai hloh kơ pô adih, laih anŭn abih dua čô bơnai ñu anai le̱ng kơ hơmâo rai ană đah rơkơi kơ ñu, samơ̆ ană kơčoa đah rơkơi ñu jing ană mơ̆ng pô bơnai ñu ƀu khăp đơi ôh. 16Tơdang truh hrơi ñu pơpha mŭk dram ñu kơ ƀing ană đah rơkơi ñu, ñu anăm brơi ôh khul tơlơi dưi ană kơčoa kơ ană đah rơkơi bơnai ñu khăp lu pơala kơ ană kơčoa đah rơkơi ñu mơ̆ng bơnai ñu ƀu khăp đơi ôh anŭn. 17Ñu khŏm thâo krăn ană đah rơkơi bơnai ñu ƀu khăp đơi anŭn jing ană kơčoa laih anŭn brơi kơ gơ̆ črăn pơpha dua wơ̆t lu hloh amăng abih bang gơnam ñu hơmâo. Ană đah rơkơi anŭn jing gru kơnăl blung hlâo kơ tơlơi kơtang ama ñu jing đah rơkơi. Tơlơi dưi ană kơčoa či lŏm kơ gơ̆ yơh.

Tơlơi Phiăn Kơ Ană Đah Rơkơi Tơgŭ Pơkơdơ̆ng

18Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdah sa čô mơnuih hơmâo sa čô ană đah rơkơi khăng akŏ laih anŭn tơgŭ pơkơdơ̆ng, jing pô ƀu kiăng tui gưt kơ amĭ ama ñu ôh wơ̆t tơdah amĭ ama ñu ƀuăh pơkra kơ ñu, 19amĭ ama ñu khŏm ba ñu nao pơ ƀing kŏng tha ƀơi amăng ja̱ng plei ñu. 20Amĭ ama ñu či laĭ hăng ƀing kŏng tha anŭn, “Anai jing ană đah rơkơi gơmơi, jing pô khăng akŏ laih anŭn tơgŭ pơkơdơ̆ng. Ñu ƀu tui gưt kơ ƀing gơmơi ôh. Ñu jing sa čô ră̱ ƀơ̆ng laih anŭn juăt măt tơpai.” 21Giŏng anŭn, abih bang mơnuih amăng plei ñu či glŏm pơdjai hĭ ñu hăng boh pơtâo yơh. Ƀing gih khŏm pơrai hĭ pô sat ƀai mơ̆ng tŏng krah ƀing gih. Tui anŭn, abih bang Israel či hơmư̆ kơ tơlơi anŭn laih anŭn ƀing gơñu či huĭ yơh.

Khul Tơlơi Phiăn Pơkŏn

22Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdah sa čô ngă soh lăp kơ djai, sĭt ƀing gih či pơdjai hĭ ñu laih anŭn klâŏ hơtŏp yol atâo ñu ƀơi sa ƀĕ tơpơ̆ng kơyâo, 23ƀing gih anăm lui hĭ atâo anŭn truh kơ mơmŏt ôh. Khŏm dơ̱r hĭ ñu ăt amăng hrơi anŭn mơ̆n, yuakơ hlơi pô arăng klâŏ hơtŏp yol đĭ ƀơi sa ƀĕ kơyâo jing dŏ gah yŭ kơ tơlơi Ơi Adai hơtŏm păh yơh. Ƀing gih anăm pơgrĭ hĭ ôh anih lŏn Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih jing kŏng ngăn anŭn.