22

1Yog koj pom kwvtij zej zog li nyuj lossis yaj yuam kev tuaj rau ntawm koj, koj tsis txhob nkaum tes nkoos tsis pab. Koj yuav tsum xa tej tsiaj ntawd rov qab mus rau tus tswv. 2Yog tus tswv nyob deb lossis koj tsis paub nws, koj yuav coj tus tsiaj ntawd los rau ntawm koj tsev, mas tus tsiaj yuav nrog koj nyob mus txog thaum tus tswv tuaj nrhiav tau mas koj yuav muab rau tus tswv. 3Koj yuav tsum ua ib yam nkaus li no, txawm yog nees luav lossis ris tsho lossis ib yam dabtsi uas luag ua ploj es koj pom. Tsis txhob nkaum tes nkoos tsis pab nws. 4Yog koj pom kwvtij zej zog li nees luav lossis nyuj ntog tom tej tog kev, koj tsis txhob nkaum tes nkoos. Koj yuav tsum pab muab tus tsiaj ntawd tsa kom sawv.
5Tej pojniam tsis txhob hnav tej txivneej li tsoos ib yam dabtsi kiag li. Tej txivneej tsis txhob hnav tej pojniam li tsoos. Yog leejtwg hnav li no mas kuj qias vuab tsuab rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv.
6Yog koj cia li mus pom zes noog nyob saum ntoo lossis hauv av muaj menyuam noog lossis qe thiab tus poj puag cov menyuam lossis puag cov qe ntawd, koj tsis txhob muab kiag tus poj thiab cov menyuam mus huvsi. 7Koj yuav tso tus poj noog mus tiamsis koj khaws cov menyuam mus tau, xwv koj thiaj noj qab nyob zoo thiab muaj txojsia nyob ntev.
8Thaum koj ua tsev tshiab, koj yuav tsum xov puag ncig txheej tsev las tshav saud mas yog muaj neeg poob saum lub tsev tuag lub tsev thiaj tsis ris tus uas tuag ntawd lub txim.
9Koj tsis txhob tseb ob yam noob ua ke rau hauv koj lub vaj txiv hmab. Yog ua li ntawd mas txhua yam uas koj tau hauv lub vaj ntawd yuav tsum muab kiag rau hauv qhov chaw uas pe hawm Vajtswv, tsis hais tej uas koj tseb ntawd thiab tej txiv hmab huvsi.
10Koj tsis txhob muab nyuj thiab nees luav los nruab koom khais laij teb.
11Koj tsis txhob hnav tej ntaub uas muab plaub yaj thiab xov maj ntos ua ke.
12Koj yuav tsum tis tw rau ntawm plaub lub kaum qab tsho ntev uas koj hnav.

Kevcai ua txij nkawm

13Yog leejtwg tau pojniam thiab nrog tus pojniam pw ho rov ntxub nws, 14thiab nrhiav lus hais tias tus pojniam ntawd xyaum tsis tsheej ua rau tus pojniam ntawd poob koob, nws hais tias, “Kuv yuav tus pojniam ntawd mas thaum kuv mus nrog nws pw mas pom tias nws tsis muaj yam uas ua chaw cim hais tias nws yog tus pojniam dawb huv,” 15mas tus ntxhais ntawd leej txiv thiab leej niam yuav coj yam uas ua chaw cim hais tias tus ntxhais ntawd dawb huv tuaj rau cov kev txwj laus hauv lub moos ntawd rau ntawm rooj loog. 16Tus ntxhais ntawd leej txiv yuav hais rau cov kev txwj laus tias, “Kuv muab kuv tus ntxhais qua rau tus yawg no ua pojniam kom nws ho rov ntxub. 17Tus yawg no nrhiav lus thuam hais tias nws tsis pom kuv tus ntxhais muaj yam uas ua chaw cim hais tias kuv tus ntxhais dawb huv. Yam no yog qhov uas ua tsoob zeej timkhawv hais tias kuv tus ntxhais dawb huv.” Ces nws yuav muab daim ntaub ntawd nthuav kiag rau cov kev txwj laus hauv lub moos ntawd saib. 18Mas cov kev txwj laus hauv lub moos yuav tsum muab tus txivneej ntawd nplawm, 19thiab muab nws nplua ib puas sekhee nyiaj thiab muab cov nyiaj ntawd rau tus ntxhais ntawd leej txiv, rau qhov nws ua rau cov Yixayee ib tug ntxhais poob koob. Tus ntxhais ntawd yuav rov mus ua nws pojniam, nws yuav nrauj tsis tau tus ntxhais ntawd mus tag sim neej.
20Tiamsis yog zaj ntawd muaj tseeb thiab nrhiav tsis tau yam uas ua chaw cim hais tias tus ntxhais ntawd dawb huv, 21mas lawv yuav coj tus ntxhais ntawd tawm rau nraum leej txiv lub qhov rooj. Mas cov txivneej hauv lub moos ntawd yuav xuas pob zeb muab tus ntxhais ntawd ntaus kom tuag, rau qhov nws tau ua yam uas rhuav ntsej muag kawg li rau hauv cov Yixayee, yog deev hluas nraug rau hauv leej txiv lub tsev. Ua li no nej thiaj ntxuav tau tej kev phem tawm hauv nej mus.
22Yog nej pom ib tug deev lwm tus li pojniam, ob tug uas sib deev ntawd yuav tsum raug muab tua pov tseg. Ua li no nej thiaj ntxuav tau tej kev phem tawm hauv cov Yixayee mus.
23Yog muaj ib tug ntxhais dawb huv uas lwm tus tub qhaib lawm es muaj ib tug txawm ntsib tug ntxhais ntawd hauv lub moos thiab nrog nws pw ua ke lawm, 24mas nej yuav tsum coj ob tug tawm rau nraum rooj loog thiab xuas pob zeb muab ob tug ntaus kom tuag, tus ntxhais ntawd los vim nws twb nyob hauv lub moos kuj tsis qw hu luag tuaj pab, tus txivneej los vim nws tau ua qias puas tsuas nws kwvtij zej zog li pojniam. Ua li no nej thiaj ntxuav tau tej kev phem tawm hauv nej mus.
25Tiamsis yog ib tug txivneej ntsib ib tug ntxhais uas lwm tus tub qhaib lawm tom hav zoov hav tsuag es cia li muab tus ntxhais ntawd txhom deev, mas tsuas yog muab tus txivneej uas txhom ntawd tua pov tseg xwb. 26Nej tsis txhob ua li cas rau tus ntxhais ntawd rau qhov nws tsis tau ua txhaum txaus tuag. Tshaj plaub no kuj zoo ib yam li tshaj plaub uas ib tug yawg ntaus nws ib tug kwvtij zej zog tuag. 27Rau qhov tus yawg ntawd ntsib tug ntxhais tom hav zoov hav tsuag, txawm yog tus ntxhais uas lwm tus tub qhaib lawm qw hu luag tuaj pab los tsis muaj leejtwg tuaj.
28Yog ib tug txivneej twg ntsib ib tug ntxhais dawb huv uas tsis muaj leejtwg qhaib es muab tus ntxhais ntawd txhom deev thiab muaj neeg pom, 29mas tus yawg uas txhom ntawd yuav tsum them tsib caug sekhee nyiaj rau tus ntxhais ntawd txiv thiab yuav tus ntxhais ntawd ua nws pojniam vim nws ua qias puas tsuas tus ntxhais ntawd lawm, mas nws yuav nrauj tsis tau tus ntxhais ntawd tag sim neej li.
30Tsis kheev leejtwg yuav nws txiv tus pojniam thiab tsis txhob thws nws txiv pojniam chaw txaj muag.