22

1“Yog nej pom nej ib tug kwvtij Yixalayees twg tus nyuj lossis tus yaj yuam kev tuaj rau ntawm nej, nej tsis txhob ua tus tsis pom; nej cia li coj tus tsiaj ntawd mus rau tus tswv. 2Yog hais tias tus tswv nyob deb lossis nej tsis paub hais tias tus tswv yog leejtwg, nej cia li coj tus tsiaj ntawd los rau ntawm nej tsev, thiab pab ceev tseg mus txog thaum tus tswv tsiaj tuaj nrhiav, nej mam li muab rau tus tswv coj rov mus tsev. 3Yog nej pom nej cov kwvtij Yixalayees ib tug twg tus neesluav, nws tej tsoos tsho lossis ib yam dabtsi uas ploj lawm, los nej ua ib yam li ntawd.
4“Yog nej mus pom nej ib tug kwvtij Yixalayees twg ib tug neesluav lossis ib tug nyuj ntog rau ntawm kev, nej tsis txhob ua tus tsis pom; nej cia li pab muab tus tsiaj ntawd tsa sawv.
5“Tej pojniam tsis txhob hnav txivneej tej tsoos tsho thiab tej txivneej los tsis txhob hnav pojniam tej tsoos tsho; tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv ntxub cov neeg uas hnav li ntawd.
6“Yog nej pom zes noog nyob saum ntoo lossis hauv av uas tus maum noog tseem puag qe lossis puag menyuam, nej tsis txhob tua tus maum. 7Nej muab tau cov menyuam, tiamsis nej yuav tsum tso tus maum mus, yog nej ua li ntawd nej thiaj noj qab nyob zoo thiab muaj sia nyob ntev.
8“Thaum nej ua tsev tshiab, nej yuav tsum xov puagncig lub rutsev tus npoo. Neeg thiaj tsis poob thiab tuag, nej thiaj tsis tau ris lub txim ntawd.
9“Tsis txhob cog lwm yam qoob rau hauv nej daim teb txiv hmab; yog nej cog ob yam sib xyaws, tus TSWV yuav txwv tsis pub nej de tej txiv hmab lossis sau tej qoob uas nej cog xyaw ntawd.
10“Nej tsis txhob muab nyuj thiab neesluav los ua ib nkawg cab tib rab khais laij teb.
11“Nej tsis txhob hnav tej tsoos tsho uas muab xov plaub yaj thiab xov maj los ntos ua ke.
12“Nej yuav tsum ntxhoo ntxhuav rau ntawm daim ntaub uas nej npua plaub ceg nkaum.

Kevcai ua Txij Nkawm

13“Yog leejtwg yuav tau pojniam thiab tom qab uas nws nrog tus pojniam ntawd pw tas, nws tsis nyiam tus pojniam ntawd; 14thiab nws liam hais tias, tus pojniam tsis yog nkaujxwb, nws twb deev hluas nraug ua ntej nkawd sib yuav lawm.
15“Yog muaj li ntawd, tus ntxhais niam thiab txiv yuav tsum nqa daim ntaub pua chaw uas lo ntshav mus ua povthawj rau cov txwjlaug hauv tsev tu plaub hauv lub nroog hais tias, nkawd tus ntxhais tseem yog nkaujxwb. 16Tus ntxhais leej txiv hais rau cov txwjlaug hais tias, ‘Kuv muab kuv tus ntxhais qua rau tus txivneej no, tiamsis nws tsis nyiam kuv tus ntxhais. 17Nws liam hais tias, thaum nws yuav kuv tus ntxhais, kuv tus ntxhais twb xub deev hluas nraug lawm. Tiamsis nej saib daim ntaub pua chaw uas lo tshav no; yog daim uas qhia hais tias, kuv tus ntxhais tsis tau deev dua hluas nraug.’ 18Ces cov txwjlaug hauv lub nroog cia li muab tus txivneej ntawd nplawm; 19thiab lawv muab nws nplua ib puas daim nyiaj los kho tus ntxhais niam thiab txiv, rau qhov tus txivneej ntawd ua rau cov Yixalayees tej ntxhais poob ntsejmuag heev. Tus txivneej ntawd yuav tsum yuav tus pojniam, thiab tsis pub nws nrauj mus tas simneej.
20“Tiamsis yog hais tias, qhov uas tus txivneej hais ntawd yeej muaj tseeb tiag, thiab yog tsis muaj povthawj hais tias tus ntxhais tseem yog nkaujxwb, 21ces lawv cia li coj tus ntxhais tawm hauv niam txiv tsev mus rau sab nraud qhovrooj, cia cov txivneej uas nyob hauv lub nroog muab pobzeb ntaus tus ntxhais ntawd kom tuag. Rau qhov thaum nws tseem nrog nws niam nws txiv nyob, nws tau deev hluas nraug ua ntej yuav txiv, ua rau haivneeg Yixalayees poob ntsejmuag. Nej ua li ntawd thiaj tshem tau tej kev phem kev qias tawm hauv nej mus.
22“Yog ntes tau ib tug txivneej, thaum nws nrog lwm tus txivneej tus pojniam pw, yuav tsum muab tus hluas nraug thiab tus pojniam ntawd tua povtseg huv tibsi. Nej ua li ntawd thiaj tshem tau tej kev phem kev qias tawm hauv nej mus.
23“Yog muaj ib tug txivneej raug ntes tau hauv nroog, vim mus nrog tus hluas nkauj uas luag twb qhaib lawm pw. 24Nej cia li coj nkawd tawm mus rau sab nraud ntug nroog thiab muab pobzeb ntaus kom nkawd tuag huv tibsi. Tus ntxhais tuag, vim nws nyob hauv nroog thiab nws tsis qw thov luag pab. Tus hluas nraug tuag, vim nws mus deev tus ntxhais uas luag twb qhaib lawm. Nej ua li ntawd, thiaj tshem tau tej kev phem kev qias tawm hauv nej mus.
25“Yog hais tias, muaj ib tug txivneej mus ntsib ib tug ntxhais uas luag twb qhaib lawm, nws cia li muab mos tom xubtsuag, ces tsuas muab tus txivneej tua povtseg xwb; 26tsis txhob ua li cas rau tus ntxhais, rau qhov nws tsis tau ua txhaum uas tsimnyog muab nws tua. Rooj plaub no txiav txim ib yam li ob tug txivneej sib ntaus uas ib tug muab ib tug ntaus tuag lawm. 27Rau qhov tus txivneej ntawd mus mos tus ntxhais uas luag qhaib lawm nyob deb nroog, txawm yog tus ntxhais ntawd qw thov neeg pab los tsis muaj leejtwg hnov thiab pab nws.
28“Yog muaj ib tug txivneej mus mos tus ntxhais uas luag tsis tau qhaib. 29Tus txivneej ntawd yuav tsum tau them tsib caug daim nyiaj rau tus ntxhais ntawd niam thiab txiv, thiab nws yuav tus ntxhais ntawd ua pojniam, rau qhov nws txhob txwm yuam tus ntxhais ntawd. Tsis pub nws nrauj tus pojniam ntawd mus tas simneej li.
30“Tsis pub leejtwg nrog nws txiv tus pojniam pw, rau qhov ua li ntawd rhuav leej txiv ntsejmuag heev.