24

Sib nrauj

1Thaum tus txivneej twg yuav tau pojniam tiamsis tsis txaus siab rau tus pojniam vim yog paub tias nws poob koob lawm, mas tus txiv ua ntawv nrauj cev rau tus pojniam ntawd txhais tes thiab ntiab nws tawm hauv tsev mus mas nws thiaj li tawm mus. 2Yog tus pojniam ntawd ho mus yuav dua txiv 3thiab tus txiv tom qab ntawd tsis nyiam nws thiab ua ntawv nrauj cev rau nws txhais tes thiab ntiab nws tawm hauv tsev mus, lossis yog tus txiv ntawd tuag lawm kuj xij, 4mas tus qub txiv uas nrauj nws tawm mus ntawd rov yuav tsis tau tus pojniam uas qias tsis huv ntawd lawm, vim yog tej uas qias vuab tsuab rau Yawmsaub. Koj tsis txhob ua rau lub tebchaws uas koj tus Vajtswv Yawmsaub muab pub ua qub txeeg qub teg rau koj muaj txim.
5Thaum leejtwg nyuam qhuav yuav tau pojniam mas tsis txhob kheev tus ntawd mus ntaus rog lossis ua nom tswv li haujlwm. Cia nws nyob ib xyoos hauv tsev kom thiaj li ua rau nws tus pojniam uas nws yuav tau ntawd zoo siab.

Tej kevcai

6Tsis txhob kheev leejtwg muab luag hwm zeb los nias nqe cia tsis hais txhib txiv lossis txhib niam, rau qhov nws muab yam uas yug lawv txojsia los nias lawm.
7Yog leejtwg raug luag ntes vim yog nws nyiag ib tug kwvtij Yixayee coj mus ua qhev lossis coj mus muag mas tus tub sab ntawd yuav tsum raug muab tua. Ua li no nej thiaj li rhuav tshem tau tej kev phem tawm hauv nej mus.
8Nej yuav tsum ceev faj tej kev mob lig mob ruas, yuav tsum ceev faj ua txhua yam raws li cov Levi uas ua pov thawj qhia nej. Nej yuav tsum ceev faj ua raws li uas kuv twb hais rau lawv lawd. 9Nej cia li nco txog tej uas nej tus Vajtswv Yawmsaub tau ua rau Mili‑as thaum uas nej taug kev tawm hauv Iyi tebchaws los.
10Thaum koj muab ib yam dabtsi txais rau kwvtij zej zog, mas tsis txhob nkag mus rau hauv nws lub tsev thiab muab yam uas nws muab yuam nqe rau koj. 11Koj nyob sab nraud tos mas tus uas txais ntawd mam li coj yam uas muab yuam nqe ntawd tuaj rau koj. 12Yog nws pluag mas tsis txhob khaws yam uas nws muab yuam ntawd cia es txawm mus pw. 13Thaum hnub poob qho koj cia li muab lub tsho ntev thim rov rau nws, kom nws thiaj li tau hnav rau thaum uas pw thiab foom hmoov rau koj. Ua li no thiaj yog koj ua ncaj rau ntawm Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv xubntiag.
14Koj tsis txhob quab yuam tus tub zog uas pluag thiab txom nyem, tsis hais yog koj li kwvtij lossis lwm haiv neeg uas nyob hauv koj lub tebchaws rau hauv koj tej moos. 15Koj yuav tsum them hnub ntawd li nqe zog rau nws ua ntej hnub poob qho, rau qhov nws pluag thiab tos ntsoov tus nqe zog ntawd, tsam ces nws yuav yws koj rau Yawmsaub ces koj yuav muaj txim.
16Leejtxiv yuav tsis ris nws tej menyuam lub txim tuag, thiab tej menyuam yuav tsis ris leej txiv lub txim tuag. Cia txhua tus nyias ris nyias lub txim tuag.
17Koj tsis txhob yuam lwm haiv neeg uas nrog nej nyob thiab tej menyuam uas tsis muaj txiv txojcai thiab tsis txhob muab tej poj ntsuam li tsoos tsho coj los yuam nqe. 18Koj yuav tsum nco ntsoov tias nej txeev ua qhev nyob hauv Iyi tebchaws thiab Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv txhiv nej tawm qhov ntawd los. Vim li ntawd kuv thiaj hais kom koj ua li no.
19Thaum koj sau qoob, yog tshuav qee teg sau tsis txhua, koj tsis txhob rov qab mus sau dua. Cia li tseg cia rau lwm haiv neeg uas nrog nej nyob thiab tej menyuam uas tsis muaj txiv thiab tej poj ntsuam, xwv koj tus Vajtswv Yawmsaub thiaj li foom koob hmoov rau tej haujlwm uas koj txhais tes ua huvsi. 20Thaum koj nplawm txiv ntoo aulib, koj tsis txhob rov de zaum ob, yuav tseg cia rau lwm haiv neeg uas nrog nej nyob thiab tej menyuam uas tsis muaj txiv thiab tej poj ntsuam.
21Thaum de txiv hmab hauv nej tej vaj, tsis txhob rov mus xawb de dua, yuav tseg tej uas tshuav ntawd cia rau lwm haiv neeg uas nrog nej nyob thiab tej menyuam uas tsis muaj txiv thiab tej poj ntsuam. 22Koj yuav tsum nco ntsoov tias koj txeev ua qhev nyob hauv Iyi tebchaws. Vim li ntawd kuv thiaj hais kom koj ua li no.