25

1Thaum muaj ob leeg ua plaub mus txog tsev tu plaub, es cov tu plaub tu rau ob tug tias ib tug txhaum ib tug tsis txhaum, 2mas yog tus uas txhaum tsim nyog raug nplawm, tus tu plaub yuav kom nws pw mas tu kom nplawm npaum li nws kev txhaum tab meeg tus tu plaub. 3Yuav nplawm tau txog plaub caug nplawm, tsis txhob nplawm ntau dua ntawd, ntshai tsam ces nej yuav rhuav nws ntsej muag tab meeg sawvdaws.
4Thaum nyuj tabtom tsuj qeb tsuj mog nej tsis txhob muab tawb looj nyuj qhov ncauj.

Kevcai yuav tej poj ntsuam kwvtij

5Yog muaj kwvtij nyob ua ke ib tug tuag lawm tsis tau muaj tub, tus uas tuag ntawd tus pojniam tawm mus yuav txiv sab nraud tsis tau. Nws tus txiv ib tug kwvtij yuav tsum yuav nws ua pojniam thiaj sawv nws tus txiv chaw. 6Mas thawj tug tub uas yug los yuav muab ua tus kwvtij uas tuag lawm li tub kom nws lub npe thiaj tsis ploj hauv cov Yixayee mus. 7Yog tus kwvtij ntawd tsis yeem yuav tus pojniam ntawd, mas tus pojniam ntawd yuav mus cuag cov kev txwj laus ntawm lub rooj loog thiab hais tias, “Kuv tus txiv tus kwvtij tsis yeem tuav nws tus kwvtij lub npe rau hauv cov Yixayee, nws tsis yeem sawv kuv tus txiv chaw.” 8Mas cov kev txwj laus hauv lub moos ntawd yuav hu tus yawg ntawd tuaj nrog lawv hais. Yog nws tseem ua tawv nkawv hais tias “Kuv tsis yeem yuav tus pojniam no,” 9ces tus pojniam ntawd yuav txav zog ze rau tus kwvtij ntawd tab meeg cov kev txwj laus chua kiag tus kwvtij ib sab khau thiab nto qaub ncaug rau tus kwvtij ntawd lub plhu thiab hais tias, “Tus uas tsis tuav nws tus kwvtij caj ces yeej raug li no.” 10Mas hauv cov Yixayee luag yuav hu tsev neeg no tias, Tsev neeg uas raug chua khau hle.

Tej kevcai

11Thaum ob tug txivneej sib ntaus es ib tug li pojniam txav ze mus pab nws tus txiv kom dim hauv tus uas ntaus ntawd txhais tes, nws cev tes loo mus chua tus txivneej tod chaw xis, 12mas nej muab tus pojniam ntawd txhais tes txiav pov tseg, tsis txhob khuvleej li.
13Koj tsis txhob muaj ob lub thauj teev tsis sib luag cia hauv lub hnab, ib lub hnyav ib lub sib. 14Koj tsis txhob muaj ob lub thoob tsis sib luag cia hauv koj lub tsev, ib lub loj ib lub yau. 15Koj yuav tsum muaj lub thauj teev uas hum thiab ncaj thiab muaj lub thoob uas hum thiab ncaj, xwv koj txojsia thiaj li ntev hauv lub tebchaws uas koj tus Vajtswv Yawmsaub muab pub rau koj. 16Rau qhov txhua tus uas ua li no, txhua tus uas ntxo luag noj li no yog neeg qias vuab tsuab rau koj tus Vajtswv Yawmsaub.

Rhuav tshem cov Amalej

17Nco ntsoov txog tej uas thaum nej taug kev tawm hauv Iyi tebchaws los es cov Amalej ua rau nej. 18Lawv tuaj ntaus nej rau ntawm tog kev uas nej tsaug tsaug leeg txog siav thiab muab nej cov uas maj mam mus tom qab txiav tua pov tseg. Lawv tsis ntshai Vajtswv li. 19Vim li no thaum uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub nej tau so tsis ua rog rau tej yeeb ncuab uas nyob ib ncig nej hauv lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub muab pub rau nej ua qub txeeg qub teg ua nej tug, ces nej cia li muab cov Amalej rhuav tshem kom ploj ntais hauv qab ntuj no kom tsis muaj leejtwg nco tau. Nej cia li nco ntsoov qhov no.