25

1“Yog muaj ob tug Yixalayees muaj lus sib kom mus rau hauv tsev tu plaub, tus txiav txim phua hais tias ib tug txhaum thiab ib tug tsis txhaum. 2Yog yuav nplawm tus uas tau ua txhaum, tus txiav txim yuav tsum hais kom tus ntawd pw khwb rwg tso mam li nplawm; thiab tsuas pub nplawm raws li nws txojkev txhaum xwb. 3Nplawm heev kawg, tsuas pub nplawm plaub caug nplawm xwb, tsis pub nplawm tshaj ntawd. Yog nej nplawm tshaj ntawd, yuav rhuav nws ntsejmuag heev.
4“Thaum nej tabtom muab nyuj mus tsuj nplej hauv tshav nplej, nej tsis txhob muab hnab looj nyuj qhovncauj.

Kevcai Yuav Niamtij

5“Yog muaj ob kwvtij nyob ua ib tse, ib tug mus yuav tau pojniam, tiamsis tus ntawd tuag thaum nws tus pojniam tseem tsis tau muaj tub, tus pojniam ntawd tsis txhob mus yuav lwm tus sab nraud; cia li muab nws txis rau nws tus txiv uas tuag lawm tus kwv xwb. 6Thawj tug tub uas tus pojniam ntawd yug yuav tsum suav hais tias yog tus txiv uas tuag lawm tus tub, kom tus tuag lawm thiaj muaj cajces nyob hauv haivneeg Yixalayees mus lawm yav tom ntej. 7Tiamsis yog hais tias tus txiv uas tuag lawm, tus kwv tsis kam yuav tus pojniam ntawd, ces tus pojniam cia li mus hais rau cov txwjlaug hauv lub nroog ntawd hais tias, ‘Kuv tus txiv tus kwv tsis kam yuav kuv kom kuv tus txiv uas tuag lawm muaj cajces tseg rau hauv haivneeg Yixalayees.’ 8Cov txwjlaug hauv lub nroog ntawd hu tus kwv tuaj nug saib nws puas yuav los tsis yuav. Yog hais tias nws tsis kam yuav tus niamtij ntawd, 9ces kom tus pojniam ntawd mus muab tus kwv ib sab khau hle, nti qaubncaug rau tus kwv lub ntsejmuag tabmeeg cov txwjlaug thiab hais tias, ‘Tus uas tsis cia nws tus tijlaug muaj cajces, yeej tsimnyog raug li no.’ 10Cov Yixalayees yuav hu tus txivneej ntawd tsevneeg hais tias, ‘Tsevneeg ntawm tus txivneej uas luag muab khau hle.’

Lwm Yam Kevcai

11“Yog muaj ob tug txivneej sib ntaus, thiab ib tug ntawm ob tug ntawd, tus pojniam los pab nws tus txiv, yog tus pojniam ntawd xyab tes mus chua lwm tus txivneej chaw xis, 12nej cia li muab tus pojniam ntawd txhais tes txiav povtseg; tsis txhob hlub nws li.
13-14“Nej tsis txhob muaj rab teev ntxo thiab lub kawm uas tsis txwm luj rau luag. 15Nej yuav tsum siv rab teev uas tsis ntxo thiab lub kawm uas txwm los luj xwb, nej thiaj yuav muaj sia ua neej nyob ntev hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej. 16Rau qhov tus TSWV ntxub cov neeg uas ua tsis ncaj li ntawd.

Tua Cov Amalej

17“Nej nco ntsoov tej uas thaum nej tsiv nram tebchaws Iziv los, cov Amalej tau ua rau nej lawm. 18Lawv tsis paub ntshai Vajtswv, lawv thiaj nyas tuaj tom qab tua nej, thaum uas nej qaug zog thiab tsaug muag heev, thiab lawv tua nej cov neeg uas nyob tom qab tuag tas. 19Yog li ntawd, thaum tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab lub tebchaws rau nej, thiab ua rau nej nyob tso siab lug tsis ntshai nej tej yeebncuab uas nyob ib ncig nej, nej nco ntsoov muab cov Amalej tua kom tuag tas thiaj tsis muaj leejtwg nco txog lawv ntxiv lawm. Nej yuav tsum nco ntsoov tej no!