25

1Se gorngv i dauh mienh maaih sic baeng taux sic dorngh, siemv zuiz jien ziouc dingc haaix dauh dorngc, haaix dauh maiv dorngc. 2Se gorngv maaih zuiz wuov dauh zic duqv mborqv, siemv zuiz jien ziouc heuc ninh mbaapv njiec ndau, ziux ninh zoux nyei zuiz zic duqv mborqv nyei soux mouc dorng jienv siemv zuiz jien zuqc mborqv. 3Mv baac maiv dungx bun ninh zuqc mborqv gauh camv feix ziepc bin. Se gorngv mborqv jiex ndaangc soux mouc, nziex zoux bun meih mbuo nyei gorx-youz zaanc haic.
4Ngongh linc mbiauh nyei ziangh hoc maiv dungx dou ngongh nyei nzuih baengx.

Longc Nyaam-Guaav Nziez-Guaav Nyei Leiz-Nyeic

5Se gorngv maaih i muoz-dorn juangc biauv yiem, maaih dauh daic mi'aqv, yaac maiv gaengh maaih dorn, daic wuov dauh nyei auv maiv duqv cuotv gaengh mingh longc ga'nyiec nyei mienh zoux nqox. Nqox nyei gorx fai youz oix zuqc ei jienv longc nyaam-guaav fai nziez-guaav nyei leiz-nyeic longc ninh zoux auv. 6Ninh yungz duqv daauh dauh dorn oix zuqc nzipc daic wuov dauh gorx fai youz nyei mbuox weic maiv bun ninh nyei mbuox yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx zutc nzengc.
7Se gorngv daic mingh wuov dauh nqox nyei muoz-doic maiv kangv bun nzipc ninh nyei gorx fai youz nyei mbuox, wuov dauh auv ziouc mingh zingh gaengh, ⟨mienh gox⟩ wuov gorngv, “Yie nyei nqox nyei muoz-doic maiv kangv bun ninh nyei gorx nyei mbuox yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx nzipc jienv mingh. Ninh maiv kangv ei jienv longc nyaam-guaav nyei leiz-nyeic longc yie zoux auv.” 8Wuov norm zingh nyei mienh gox ziouc heuc wuov dauh mienh daaih naaic ninh. Se gorngv ninh corc ngaengc jienv gorngv, “Yie maiv oix longc ninh zoux auv” nor, 9wuov dauh nyaam-guaav ziouc dorng jienv mienh gox mingh tutv ninh nyei youz nyei yietc jieqv heh, yaac tuiv wuom-nzuih naetv ninh nyei hmien gorngv, “Da'faanh maiv tengx ninh nyei gorx ceix hmuangv doic nyei mienh oix zuqc hnangv naaiv nor zoux bun ninh.” 10Yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx wuov buonc mienh ziouc duqv mbuox heuc “zuqc Tutv Heh nyei Hmuangv Doic.”
11Se gorngv maaih i dauh mienh mborqv jaax, maaih yietc dauh nyei auv oix mingh njoux ninh nyei nqox biaux ndutv mborqv ninh nyei nqox wuov dauh, ziouc sung buoz nyau jienv wuov dauh mienh nyei lamh mbueiz dorngx, 12meih mbuo oix zuqc hngaqv ndutv wuov dauh auv nyei buoz. Yaac maiv dungx korv-lienh ninh.
13Maiv dungx maaih i nyungc nziang-dorh, yietc norm hlo yietc norm faix, dapv jienv meih mbuo nyei mbuoqc. 14Yiem meih mbuo nyei biauv yaac maiv dungx maaih i nyungc hlaau nyei ga'naaiv, yietc norm hlo, yietc norm faix. 15Nziang nyei caux hlaau nyei ga'naaiv oix zuqc horpc nyei, doix nyei. Hnangv naaic meih mbuo ziouc yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei deic-bung ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv, 16weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, youx haic zoux naaiv nyungc sic nyei mienh, se hnyouv njuotv, hnyouv pien nyei mienh.

Oix Zuqc Mietc Nzengc Aa^maa^lekv Mienh

17Oix zuqc jangx jienv meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung yiem jauv zaangc wuov zanc Aa^maa^lekv Mienh hnangv haaix nor zoux bun meih mbuo. 18Meih mbuo yiem jauv zaangc mau haic, kouv haic wuov zanc, ninh mbuo cuotv daaih dangv jienv gan nqa'haav daaih wuov deix. Ninh mbuo yaac maiv gamh nziex Tin-Hungh. 19Hnangv naaic, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, bun meih mbuo duqv yiem jienv ninh oix jiu bun meih mbuo nzipc nyei deic-bung hitv kuonx, maiv zuqc weih gormx nyei win-wangv hoic. Meih mbuo oix zuqc daix nzengc naaiv deix Aa^maa^lekv Mienh bun ninh mbuo zutc nzengc. Yiem lungh ndiev maiv maaih haaix dauh jangx duqv ninh mbuo nyei mbuox. Meih mbuo cin-maanc maiv dungx la'kuqv.