25

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdang dua čô amăng ƀing gih hơmâo tơlơi pơrơjăh hăng tơdruă, ƀing gơñu khŏm ba nao pơ anih phat kơđi laih anŭn brơi kơ ƀing khua phat kơđi pơsir hĭ kơđi anŭn yơh, jing tơlơi ƀing gơñu či pơhaih pô anai jing djơ̆ laih anŭn phat pô anŭn jing soh. 2Tơdah pô ngă soh anai lăp kơ arăng taih, pô khua phat kơđi či brơi gơ̆ đih akŭp laih anŭn brơi arăng taih gơ̆ ƀơi anăp ñu. Mrô hơnuăt taih či tui hluai hăng tơlơi ñu ngă soh yơh, 3samơ̆ pô khua phat kơđi anŭn ƀu dưi brơi arăng taih rơbeh kơ pă̱pluh hơnuăt taih ôh. Tơdah arăng taih gơ̆ lu hloh kơ anŭn, anŭn či jing sa tơlơi pơmlâo kơ ayŏng adơi gih ƀơi anăp ƀing ană plei Israel yơh.
4Tơdang rơmô gih hlak juă pơdai, anăm kho hĭ ôh amăng bah ñu kiăng kơ hoaĭ ƀơ̆ng pơdai.
5Tơdah ƀing ayŏng adơi sa amĭ sa ama dŏ hơdip hrŏm, sa čô amăng ƀing gơñu djai hĭ samơ̆ ƀu hơmâo ană đah rơkơi ôh, bơnai djai rơkơi anai anăm dŏ ôh kơ arăng pơkŏn rơngiao kơ sang anŏ rơkơi ñu. Adơi rơkơi ñu yơh či dŏ kơ ñu laih anŭn pơgiŏng hĭ tơlơi phiăn adơi rơkơi hăng bơnai djai rơkơi anŭn. 6Ană đah rơkơi blung hlâo ñu hơmâo rai či mă anăn pô djai anŭn yơh, tui anŭn pô djai anŭn či hơmâo kơnung djuai amăng ƀing Israel.
7Samơ̆ tơdah pô đah rơkơi anŭn ƀu kiăng dŏ kơ ai ñu ôh, pô đah kơmơi anai či nao pơ ƀing kŏng tha ƀơi amăng ja̱ng plei laih anŭn laĭ hăng ƀing gơñu tui anai, “Adơi rơkơi kâo hơngah ƀu kiăng djă̱ pioh anăn ayŏng ñu amăng Israel ôh. Ñu ƀu pơgiŏng hĭ bruă jao kơ sa čô ayŏng adơi rơkơi hăng kâo ôh.” 8Giŏng anŭn, ƀing kŏng tha amăng plei anŭn či iâu pô đah rơkơi anŭn rai laih anŭn pơhiăp hăng ñu. Tơdah pô đah rơkơi anŭn ăt hơngah laih anŭn laĭ, “Kâo ƀu kiăng dŏ kơ ñu ôh,” 9tui anŭn bơnai ayŏng ñu či nao pơ ñu ƀơi anăp ƀing kŏng tha, mă tŏh hĭ sa boh tơkhŏ sanđal đah rơkơi anŭn, kơčŭh ia bah ƀơi ƀô̆ ñu laih anŭn laĭ, “Tui anai yơh jing tơlơi arăng ngă kơ pô ƀu kiăng rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ ôh anăn sang anŏ ayŏng ñu.” 10Ƀing Israel či yap sang anŏ pô đah rơkơi anai jing Sang Anŏ Tŏh Tơkhŏ Sanđal yơh.
11Tơdah dua čô đah rơkơi pơtaih hăng tơdruă laih anŭn bơnai sa čô amăng dua gơñu rai pơklaih hĭ rơkơi ñu mơ̆ng pô blŭng taih, laih anŭn pô đah kơmơi anai yơr nao hăng păn mă djơ̆ anih hơgŏm pô anŭn, 12tui anŭn ƀing gih čŏng khăt hĭ tơngan pô đah kơmơi anŭn. Anăm pap kơ ñu ôh.
13Tơdah ƀing gih sĭ mơnia, anăm plŏm arăng ôh: Anăm hơmâo dua mơta boh pơkă phara ôh amăng kơdŭng gih, anŭn jing sa kơtraŏ laih anŭn sa djhôl, 14laih anŭn kŏn hơmâo dua mơta tơlơi pơkă phara lơi amăng sang gih, anŭn jing sa prŏng laih anŭn sa anet. 15Ih khŏm hơmâo bĕ khul boh pơkă, kơnăng pơkă tơpă laih anŭn djơ̆ hơnơ̆ng, tui anŭn kăh ƀing gih dưi hơdip sui amăng anih lŏn Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih. 16Yahweh Ơi Adai ta hơƀak drak kơ hlơi pô pơkă tui anŭn, jing kơ hlơi pô pơkă ƀu djơ̆ hơnơ̆ng anŭn yơh.
17Hơdơr bĕ tơlơi ƀing Amalek ngă laih kơ ƀing gih kơtuai jơlan tơdang ƀing gih tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip. 18Tơdang ƀing gih gleh rơmơ̆n biă mă, ƀing gơñu kơsung blah gih ƀơi jơlan rơbat laih anŭn pơdjai hĭ ƀing dŏ akaih gah klon; ƀing gơñu ngă tui anŭn yuakơ ƀu huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai ôh. 19Tơdang Yahweh Ơi Adai ta brơi kơ ƀing gih pơdơi mơ̆ng abih bang ƀing rŏh ayăt jum dar gih amăng anih lŏn Ñu či brơi kơ ƀing gih mă tŭ jing kŏng ngăn anŭn, ƀing gih khŏm lŏm hĭ anăn Amalek ƀơi rŏng lŏn tơnah anai. Anăm wơr bĭt hĭ ôh kơ tơlơi ngă anai!