26

Kevcai xyeem thawj phaum qoob thiab ib feem kaum

1Thaum koj mus rau hauv lub tebchaws uas koj tus Vajtswv Yawmsaub pub ua qub txeeg qub teg rau koj, thiab koj txeeb tau ua koj tug thiab nyob rau hauv lawm, 2koj yuav tsum muab txhua yam qoob thawj phaum uas koj sau tau hauv lub tebchaws uas koj tus Vajtswv Yawmsaub pub rau koj ib txhia tso rau hauv lub tawb coj mus rau ntawm lub chaw uas koj tus Vajtswv Yawmsaub yuav xaiv cia rau nws lub npe nyob. 3Koj yuav mus cuag tus pov thawj uas ua haujlwm rau lub sijhawm ntawd mas hais rau nws tias, “Hnub no kuv lees rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv hais tias kuv tau los nyob lub tebchaws uas Yawmsaub cog lus ruaj khov rau peb tej poj koob yawm txwv tias yuav pub rau peb.” 4Mas tus pov thawj yuav txais lub tawb ntawm koj txhais tes coj mus tso rau ntawm koj tus Vajtswv Yawmsaub lub thaj xyeem ib sab. 5Koj yuav tsum hais li no rau ntawm koj tus Vajtswv Yawmsaub xubntiag tias, “Kuv txiv yog neeg Alas uas mus mus los los, thiab thaum nws nqes mus nyob nram Iyi tebchaws nws muaj neeg tsawg tsawg xwb. Nyob qhov ntawd nws huaj vam ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog thiab muaj neeg coob. 6Mas cov Iyi ua nruj ua tsiv rau peb thiab ua rau peb txom nyem nyuaj siab thiab quab yuam peb ua qhev khwv kawg nkaus. 7Mas peb thiaj quaj thov Yawmsaub uas yog peb tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv, Yawmsaub thiaj hnov peb lub suab thov thiab pom peb tej kev txom nyem nyuaj siab, tej haujlwm khwv thiab tej uas peb raug quab yuam. 8Yawmsaub siv nws txhais tes uas muaj hwjchim thiab nws txhais npab uas tsa hlo thiab nws lub hwjchim uas ntshai heev thiab tej txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj coj peb tawm hauv Iyi tebchaws. 9Nws coj peb los txog ntawm no thiab pub lub tebchaws no rau peb, yog lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto. 10Au Yawmsaub, nimno kuv coj thawj phaum qoob loo hauv teb uas koj pub rau kuv tuaj.” Mas koj yuav muab cov qoob loo ntawd tso rau ntawm Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv xubntiag thiab pe hawm Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv. 11Koj thiab cov Levi thiab lwm haiv neeg uas nrog nej nyob cia li zoo siab xyiv fab rau txhua yam zoo uas koj tus Vajtswv Yawmsaub pub rau koj thiab koj tsev neeg.
12Thaum koj muab koj tej qoob loo thiab txiv ntoo ib feem kaum pub rau xyoo uas peb, yog xyoo uas pub ib feem kaum rau cov Levi thiab lwm haiv neeg uas nrog nej nyob thiab cov menyuam uas tsis muaj txiv thiab cov poj ntsuam xwv lawv thiaj li tau noj tsau npo rau hauv nej tej moos, 13mas koj li hais rau ntawm koj tus Vajtswv Yawmsaub xubntiag tias, “Kuv rho tej uas dawb huv tawm hauv kuv lub tsev los mas muab pub rau cov Levi thiab lwm haiv neeg uas nrog peb nyob thiab cov menyuam uas tsis muaj txiv thiab cov poj ntsuam raws li koj tej lus nkaw uas koj cob rau kuv txhua yam. Kuv tsis fav xeeb rau koj tej lus nkaw ib nqes kiag li thiab kuv pheej nco ntsoov. 14Thaum kuv pam tuag kuv tsis tau noj ib feem kaum ntawd thiab thaum kuv qias tsis huv kuv kuj tsis muab ib qho rho thiab kuv tsis tau muab ib qho rau tej tuag. Kuv mloog kuv tus Vajtswv Yawmsaub lus, kuv ua txhua yam raws li uas koj hais cia. 15Thov koj tsa qhov muag saum ntuj uas yog koj lub chaw nyob dawb huv saib tuaj thiab thov foom koob hmoov rau koj haiv neeg Yixayee thiab rau cov av uas koj pub rau peb raws li koj tau cog lus ruaj khov rau peb tej poj koob yawm txwv, yog lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto.”

Vajtswv haiv neeg

16Hnub no Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv hais kom koj ua raws li tej kab ke thiab tej kevcai no. Mas koj yuav tsum ceev faj ua raws nraim kawg koj lub siab lub ntsws. 17Hnub no koj twb lees tias Yawmsaub yog koj tus Vajtswv thiab lees tias koj yuav xyaum koj lub neej raws li nws txojkev, thiab yuav tuav rawv nws tej kab ke thiab nws tej lus nkaw thiab nws tej kevcai thiab yuav mloog nws lus. 18Thiab hnub no Yawmsaub twb lees hais tias nej yog nws haiv neeg yog nws teej nws tug raws li nws cog lus cia rau nej, thiab hais tias nej yuav tsum tuav rawv nws tej lus nkaw huvsi. 19Nws yuav tsa kom nej siab dua txhua haiv neeg uas nws tau tsim los, nej yuav tau lo lus qhuas tau meej nthawb tau koob meej thiab nej yuav ua haiv neeg uas dawb huv rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv raws li nws hais cia lawd.