26

Fongc Horc Daauh Torngx Cun-Gaeng

1Meih mbuo duqv bieqc mingh yiem jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nzipc nyei deic-bung, 2yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ceix bun nyei ndau siou daaih nyei nyungc-nyungc daauh torngx cun-gaeng, yietc nyungc zorqv deix, dapv jienv ndaan. Oix zuqc mingh Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ginv daaih liepc ninh ganh nyei Mengh wuov norm dorngx, 3yaac oix zuqc mbuox doix wuov norm ziangh hoc zoux sai mienh wuov dauh, “Ih hnoi yie mbuox Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, yie daaih taux Ziouv caux mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv houv jienv laengz jiu bun mbuo nyei deic-bung aqv.” 4Sai mienh ziouc zipv meih mbuo bouh jienv nyei ndaan an jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei ziec dorngh nza'hmien maengx. 5Meih mbuo oix zuqc aengx yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei nza'hmien nyiemc gorngv, “Yie nyei ong-taaix-ngaeqv se Aalam Mienh. Ninh youh jienv mingh njiec taux I^yipv Deic-Bung, yiem jienv wuov. Ninh nyei mienh zoqc nyei. Nqa'haav ninh mbuo hiaangx daaih benx yietc fingx hlo nyei, henv nyei, mienh camv nyei. 6Mv baac I^yipv Mienh zoux doqc bun yie mbuo, bun yie mbuo siouc kouv, yaac hoic zoux gong hniev. 7Yie mbuo qaqv tov Ziouv, yie mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh. Ziouv yaac haiz yie mbuo tov nyei waac, yaac buatc yie mbuo nyei naanc zingh, zoux gong kouv, zuqc ninh mbuo hoic. 8Ziouv ziouc longc henv haic nyei buoz, longc domh qaqv, longc gamh nziex nyei sic caux mbuoqc horngh nyei sic caux jangx-hoc dorh yie mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung. 9Ninh dorh yie mbuo taux naaiv norm dorngx, zorqv naaiv norm deic-bung bun yie mbuo, se ndau-touv longx nyei deic-bung. 10O Ziouv aac, ih zanc yie dorh meih ceix bun yie mbuo nyei ndau cuotv nyei daauh torngx cun-gaeng daaih fongc horc bun meih.” Gorngv liuz ziouc zorqv meih mbuo nyei ndaan an jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei nza'hmien, aengx baaix ninh. 11Meih mbuo caux ⟨Lewi Mienh⟩ caux yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh oix zuqc njien-youh orn-lorqc weic Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ceix bun meih mbuo caux meih mbuo nyei biauv zong mienh nyei yietc zungv.
12Mouz nzunc buangv buo hnyangx wuov hnyangx, se siou ziepc gouv nyei yietc gouv nyei hnyangx, oix zuqc zorqv cuotv meih mbuo siou ziangx yietc zungv cun-gaeng ziepc gouv nyei yietc gouv, bun Lewi Mienh, ganh fingx mienh, guh hanh fu'jueiv caux auv-guaav, weic bun ninh mbuo yiem meih mbuo nyei mungv duqv nyanc beuv. 13Oix zuqc gorngv mbuox Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, “Yie yiem biauv zorqv cuotv cing-nzengc nyei buonc ga'naaiv bun Lewi Mienh caux ganh fingx mienh, guh hanh fu'jueiv caux auv-guaav ziux meih hatc nyei waac. Meih nyei yietc zungv leiz-latc yie maiv ngaengc yaac maiv la'kuqv. 14Weic mienh daic yie nzauh nyiemv nyei ziangh hoc yie maiv nyanc naaiv deix cing-nzengc ga'naaiv. Maaih uix nyei ziangh hoc yie maiv dorh naaiv nyungc cing-nzengc nyei ga'naaiv cuotv biauv yaac maiv fongc horc haaix nyungc bun daic mingh nyei mienh. Yie muangx Ziouv, yie nyei Tin-Hungh, nyei waac, ei jienv meih mbuox yie nyei yietc zungv. 15Tov Ziouv yiem gu'nguaaic lungh, meih nyei cing-nzengc dorngx, mangc njiec ceix fuqv bun meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, yaac ceix fuqv bun meih jiu bun yie mbuo nyei deic-bung, hnangv meih houv jienv ceix bun yie mbuo nyei ong-taaix wuov norm ndau-touv longx nyei deic-bung.”

Ziouv Nyei Baeqc Fingx

16Ih hnoi Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hatc meih mbuo gan nzengc naaiv deix leiz-latc caux leiz. Weic naaiv oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix ei jienv zoux. 17Ih hnoi meih mbuo nyiemc Ziouv zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh, laengz yangh ninh nyei doz, ei jienv ninh nyei leiz-latc, caux lingc, caux leiz yaac muangx ninh nyei waac. 18Ih hnoi Ziouv yaac nyiemc meih mbuo zoux ninh nyei mienh, ziux ninh caux meih mbuo laengz nyei waac bun meih mbuo benx ninh ganh nyei baeqc fingx. Meih mbuo yaac oix zuqc ei nzengc ninh nyei yietc zungv lingc. 19Ziouv oix bun meih mbuo gauh hlo jiex ninh zeix daaih nyei maanc fingx yaac weic meih mbuo bun mienh ceng, bun mienh taaih ninh nyei mbuox. Meih mbuo ziouc benx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei cing-nzengc mienh hnangv ninh laengz wuov nor.