27

Sau tej kevcai cia rau saum lub roob Enpas

1Mauxe thiab Yixayee cov kev txwj laus hais rau cov pejxeem tias, “Nej yuav tsum tuav rawv tej lus nkaw huvsi uas hnub no kuv cob rau nej. 2Hnub uas nej yuav hla tus dej Yaladee mus rau hauv lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej, nej yuav tsum teeb tej lub pob zeb loj loj muab hmoov zeb sib pleev, 3thiab sau tej kevcai no txhua nqe huvsi rau saum tej pob zeb ntawd rau thaum nej hla mus rau hauv lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej, yog lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto, raws li Yawmsaub uas yog nej tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv cog lus rau nej. 4Thaum nej hla tus dej Yaladee mus lawm, nej yuav tsum teeb tej pob zeb no rau saum lub roob Enpas raws li uas hnub no kuv hais rau nej, thiab nej yuav tsum muab hmoov zeb sib pleev. 5Thiab nej yuav tsum tib ib lub thaj xyeem rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv rau qhov ntawd, yog ib lub thaj pob zeb, tsis txhob siv twj hlau txaug tej pob zeb ntawd. 6Nej yuav muab tej pob zeb uas tsis tau muab txhwm muab npawm kiag li los tib ua lub thaj xyeem rau nej tus Vajtswv Yawmsaub, thiab nej yuav muab tsiaj hlawv xyeem saum lub thaj ntawd rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv. 7Nej yuav muab qhov txhia chaw xyeem ua kevcai sib raug zoo thiab noj rau qhov ntawd, thiab nej yuav zoo siab xyiv fab rau ntawm nej tus Vajtswv Yawmsaub lub xubntiag. 8Thiab nej yuav muab tej kevcai no huvsi sau meej meej rau saum cov pob zeb ntawd.”
9Mauxe thiab cov pov thawj uas yog xeem Levi hais rau cov Yixayee sawvdaws tias, “Cov Yixayee 'e, cia li nyob twjywm tig ntsej mloog. Hnub no nej tau ua Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv haiv neeg lawm. 10Vim li no nej yuav tsum mloog nej tus Vajtswv Yawmsaub lus, thiab tuav rawv nws tej lus nkaw thiab nws tej kab ke uas hnub no kuv hais rau nej.”

Tej lus tsawm foom saum lub roob Enpa

11Tib hnub ntawd Mauxe nkaw lus rau cov pejxeem tias, 12“Thaum nej hla tus dej Yaladee mus lawd, cov xeem no yuav mus sawv saum lub roob Kelixi hais tej lus foom koob hmoov rau cov pejxeem, yog Xime‑oo, Levi, Yuda, Ixakha, Yauxej thiab Npeeyamee. 13Thiab cov xeem no yuav mus sawv saum lub roob Enpas hais tej lus tsawm foom, yog Lunpee, Kas, Asaw, Xenpuloo, Daj thiab Nathali.
14“Cov Levi yuav piav nrov nrov rau ib tsoom Yixayee tias,
15“ ‘Leejtwg ua dab mlom tsis hais txua los lossis nchuav los, yog yam uas qias vuab tsuab rau Yawmsaub, thiab yog yam uas tus niag Kws txawj txhais tes ua tau los xwb, thiab muab teev nraim nkoos, mas tus ntawd raug foom tsis zoo.’ Mas cov pejxeem sawvdaws yuav teb hais tias, ‘Amee.’
16“ ‘Leejtwg saib tsis taus nws niam nws txiv, mas tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.’ Mas cov pejxeem sawvdaws yuav hais tias, ‘Amee.’
17“ ‘Leejtwg txav kwvtij zej zog ciam teb, tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.’ Mas cov pejxeem sawvdaws yuav teb hais tias, ‘Amee.’
18“ ‘Leejtwg dag cov dig muag mus yuam kev, tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.’ Mas cov pejxeem sawvdaws yuav hais tias, ‘Amee.’
19“ ‘Leejtwg yuam lwm haiv neeg uas nrog nej nyob thiab cov menyuam uas tsis muaj txiv thiab cov poj ntsuam txojcai, tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.’ Mas cov pejxeem sawvdaws yuav hais tias, ‘Amee.’
20“ ‘Leejtwg nrog nws txiv tus pojniam pw, yog nws thws nws txiv tus pojniam chaw txaj muag, tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.’ Mas cov pejxeem sawvdaws yuav hais tias, ‘Amee.’
21“ ‘Leejtwg deev tsiaj txhu yam twg kuj xij, tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.’ Mas cov pejxeem sawvdaws yuav hais tias, ‘Amee.’
22“ ‘Leejtwg nrog nws tus muam pw, yog nws txiv li ntxhais lossis nws niam li ntxhais kuj xij, tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.’ Mas cov pejxeem sawvdaws yuav hais tias, ‘Amee.’
23“ ‘Leejtwg nrog nws niam tais pw, tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.’ Mas cov pejxeem sawvdaws yuav hais tias, ‘Amee.’
24“ ‘Leejtwg nyiag tua neeg twjywm, tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.’ Mas cov pejxeem sawvdaws yuav hais tias, ‘Amee.’
25“ ‘Leejtwg yuav nyiaj ntiav es tua tus neeg uas tsis txhaum, tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.’ Mas cov pejxeem sawvdaws yuav hais tias, ‘Amee.’
26“ ‘Leejtwg tsis tuav rawv tej kevcai no thiab tsis ua raws nraim, tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.’ Mas cov pejxeem sawvdaws yuav hais tias, ‘Amee.’ ”