28

Nau Ueh Uĭn Ma Phung Tông Bâr

1Tơ lah khân may tông bâr ma Yêhôva Brah Ndu khân may dôl njrăng ƀư lĕ rngôch nau păng ntăm gâp ăn ma khân may nar aơ. Yêhôva Brah Ndu khân may mra n'hao ta kalơ lĕ rngôch phung ndŭl mpôl ta neh ntu. 2Lĕ rngôch nau ueh uĭn aơ mra tât ma khân may jêh ri jêng ndơ khân may tơ lah khân may tông bâr Yêhôva Brah Ndu khân may.
3Khân may mra geh nau ueh uĭn tâm ƀon, jêh ri khân may mra geh nau ueh uĭn tâm mir. 4Mra geh nau ueh uĭn ma play ndŭl proch khân may, play bơh neh khân may, play bơh mpô mpa khân may ma kon ndrôk khân may, jêh ri ma kon biăp khân may. 5Mra geh nau ueh uĭn ma bĭ khân may jêh ri hip khân may mon piăng let.
6Khân may mra geh nau ueh uĭn tơ lah khân may lăp, jêh ri khân may mra geh nau ueh uĭn tơ lah khân may luh. 7Yêhôva mra ăn phung rlăng dâk ƀư ma khân may roh ta năp khân may; khân păng mra tât ƀư ma khân may bơh du trong, jêh ri du ta năp khân may ma pơh trong. 8Yêhôva mra ntăm nau ueh uĭn ma khân may tâm jay khân may, jêh ri tâm lĕ rngôch kan khân may ƀư; păng mra ăn nau ueh uĭn ma khân may tâm n'gor Yêhôva Brah Ndu khân may ăn ma khân may.
9Yêhôva mra njêng khân may du phung ƀon lan kloh ueh ma păng nơm, tĭng nâm păng ton jêh ma khân may, tơ lah khân may djôt prăp nau Yêhôva Brah Ndu khân may ntăm jêh ri hăn tâm trong păng. 10Lĕ rngôch phung ƀon lan ta neh ntu mra saơ bu rnha ma khân may ma amoh Yêhôva jêh ri khân păng mra klach ma khân may. 11Yêhôva mra ăn jêng hao khân may, ăn bĭk rơ̆ play bơh ndŭl proch play bơh mpô mpa rong khân may jêh ri play bơh mpô mpa rong khân may, jêh ri play bơh neh khân may tâm n'gor Yêhôva ton jêh ma phung che khân may ŭch ăn ma khân păng. 12Yêhôva mra pơk drăp khlay păng tâm trôk gay ăn dak mih ma n'gor khân may di yăn păng, jêh ri gay ăn nau ueh uĭn ma lĕ rngôch kan ti khân may ƀư jêh ri khân may mra ăn ma âk ndŭl mpôl chan ƀiălah khân may mâu mra chan ôh.
13Yêhôva mra njêng khân may jêng bôk mâu geh chiăng ôh; jêh ri khân may mra hao ƀaƀơ leo kalơ, jêh ri mâu jŭr ôh; tơ lah khân may tông nau Yêhôva Brah Ndu khân may ntăm, gâp ăn jêh ma khân may nar aơ, dôl njrăng kơt ƀư tĭng nâm nau nây, 14jêh ri tơ lah khân may mâu teng pa ma mâu lah pa chiau ôh bơh nau ngơi gâp ntăm ma khân may nar aơ, gay tĭng ƀư kơt phung brah êng jêh ri pah kan ma khân păng.

Nau Tât Yor Nau Mâu Tông Bâr

15Ƀiălah tơ lah khân may mâu tông ôh bâr Yêhôva Brah Ndu khân may mâu lah mâu njrăng ƀư lĕ rngôch nau păng ntăm jêh ri lĕ nau vay păng gâp ăn ma khân may nar aơ, pô ri lĕ rngôch nau rtăp rak aơ mra tât ma khân may jêh ri ban khân may.
16Khân may mra geh nau rtăp rak tâm ƀon, jêh ri khân may mra geh nau rtăp rak tâm mir. 17Bĭ khân may jêh ri hip mon piăng let khân may mra geh nau rtăp rak. 18Mra geh nau rtăp rak ma play bơh ndŭl proch khân may, play bơh neh khân may, play bơh ndrôk khân may jêh ri play bơh biăp khân may.
19Khân may mra geh nau rtăp rak tơ lah khân may lăp, khân may mra geh nau rtăp rak tơ lah khân may luh. 20Yêhôva mra njuăl ma khân may nau rtăp rak, jêh ri nau ƀư uh ah nau rtăp rak, tâm lĕ rngôch kan khân may mĭn ŭch ƀư, kŏ tât khân may rai jêh ri gơnh roh, yor nau ƀai khân may ƀư, yor nau khân may chalơi gâp jêh. 21Yêhôva mra ăn nau ji tâm nkhĭt iang đah khân may kŏ păng ƀư rai lĕ khân may bơh n'gor khân may gŭ lăp gay sŏk pha. 22Yêhôva mra dong khân may ma nau ji hiăn (hen), nau ji kăt, nau luh, nau duh katang, nau sơh kro, nau klêu, jêh ri nau chăt nđo. Nau nây mra tĭng khân may kŏ khân may rai lôch. 23Trôk kalơ bôk khân may mra jêng tâm ban ma kông jêh ri neh tâm dâng khân may mra jêng tâm ban loih. 24Yêhôva mra ăn dak mih ma n'gor khân may plăch jêng rmuy jêh ri ndruyh; ndơ nây mra jŭr bơh trôk tât ta khân may kŏ khân may rai lôch.
25Yêhôva mra ăn khân may roh tâm lơh ta năp phung rlăng khân may; khân may mra luh ƀư ma khân păng bơh du trong, jêh ri khân may mra du đah pơh trong ta năp khân păng, jêh ri khân păng mra jêng du mpa nhhu ƀư klach ma lĕ rngôch ƀon bri hađăch ta neh ntu. 26Săk jăn khĭt khân may mra jêng mpa sông sa ma lĕ rngôch sĭm tâm trôk jêh ri ma mpa bri ta neh ntu; jêh ri mâu mra geh du huê ntrŭt khân păng du ôh. 27Yêhôva mra dong khân may ma eh n'gor Êjipt, nau toh ok dô plach, kuh, jêh ri nau ji chiăt, khân may mâu dơi ƀư bah ôh. 28Yêhôva mra dong khân may ma nau moih, nau chieh măt nau mĭn tâm luk rlăk. 29Jêh ri khân may mra joi rơ vơ dôl nklang bôk nar tâm ban ma bunuyh chieh măt joi but rơvơ tâm nau ngo, jêh ri khân may mâu mra jêng hao ôh tâm trong khân may; jêh ri bu mra tŭn jot khân may, ntŭng ndô ndơ khân may ƀaƀơ, jêh ri mâu geh du huê bu kơl khân may ôh.
30Khân may mra tâm mbloh đah du huê bu ur, ƀiălah du huê bu klâu êng mra bêch đah păng; khân may mra rdâk du rplay ngih, ƀiălah khân may mâu mra gŭ ôh tâm ngih nây; khân may mra tăm đang play kriăk ƀâu, ƀiălah khân may mâu mra sa play păng ôh. 31Bu mra seh ndrôk khân may ta năp măt khân may, jêh ri khân may mâu mra sa păng ôh; bu mra nhŭp pit seh bri khân may ta năp muh măt khân may jêh ri bu mâu mra mplơ̆ păng ma khân may ôh; bu mra ăn biăp khân may ma phung rlăng khân may, jêh ri mâu geh nơm mra kơl khân may ôh. 32Bu mra jao phung kon bu klâu jêh ri phung kon bu ur khân may ma phung ƀon lan êng dôl măt khân may gŭ kâp uănh jêh ri rngot klâng ma khân păng lĕ nar; jêh ri ti khân may mâu mra geh nau katang dơi buay nau nây ôh. 33Du phung ndŭl mpôl khân may mâu mâp gĭt năl ôh mra sa play bơh neh khân may jêh ri bơh lĕ kan khân may; jêh ri Kanŏng bu mra tŭn jot jêh ri blên khân may ƀaƀơ. 34Pô ri khân may mra jêng moih yor nau măt khân may mra saơ. 35Yêhôva mra dong khân may ta kômâk jêh ri ta jâng ma eh ji ngăn, khân may mâu dơi ƀư bah ôh, bơh mpang jâng tât ta kalơ bôk khân may. 36Yêhôva mra njŭn leo khân may jêh ri hađăch khân may dơm jêh ma khân may nơm ma du ndŭl mpôl khân may mâu lah phung che khân may mâu mâp gĭt năl ôh. Jêh ri ta nây khân may mra pah kan ma phung brah êng ma si jêh ri ma lŭ. 37Jêh ri khân may mra jêng du ndơ tâm nhhu jêh ri du nau hôr, du ntil bu djôt bir srơh ta nklang lĕ rngôch phung ƀon lan Yêhôva mra njŭn leo khân may.
38Khân may mra njŭn leo âk ntil tuch ta mir khân may, jêh ri mra roih rek djê̆, yorlah krah mra sa păng. 39Khân may mra tăm jêh ri nkra đang play kriăk ƀâu, ƀiălah khân may mâu mra nhêt dak mâu lah pĕ play păng ôh, yorlah ndrŭng mra sa păng. 40Khân may mra geh tơm play Ôlive tâm lam n'gor khân may, ƀiălah khân may mâu mra mhĭng dak bơh nây ôh; yorlah play Ôlive khân may mra rŭng. 41Khân may mra deh ma phung kon bu klâu jêh ri kon bu ur, ƀiălah khân păng mâu mra jêng ndơ khân may ôh, yorlah khân păng mra hăn jêng bu nă. 42Lĕ rngôch tơm si jêh ri play bơh neh khân may mra jêng ndơ krah. 43Nơm gŭ jưh ƀât lât ta nklang khân may mra hao kalơ lơn ma khân may ƀaƀơ, jêh ri khân may mra jŭr ƀaƀơ. 44Păng mra ăn khân may chan, ƀiălah khân may mâu mra ăn păng chan ôh; păng mra jêng bôk jêh ri khân may mra jêng chiăng.
45Lĕ rngôch nau rtăp rak aơ mra tât ma khân may tĭng khân may jêh ri ban khân may, kŏ khân may rai lôch, yorlah khân may mâu tông bâr Yêhôva Brah Ndu khân may ôh, gay djôt prăp nau păng ntăm jêh ri nau vay păng ăn jêh ma khân may. 46Nau rtăp rak nây mra gŭ ta kalơ khân may jêng du nau tâm mbên jêh ri nau khlay, jêh ri gŭ ta kalơ phung kon sau khân may ƀaƀơ n'ho ro.
47Yorlah khân may geh lĕ rngôch ndơ rmeh ler, khân may mâu mâp pah kan ma Yêhôva Brah Ndu khân may ma nau răm jêh ri ma nuih n'hâm maak ôh. 48yor ri khân may mra pah kan ma phung rlăng khân may Yêhôva mra njuăl ƀư ma khân may, ma nau ji ngot, nau ji hir, nau rih hôk, nau nây nau pưt kƀah lĕ rngôch ndơ. Păng mra dơm rvang loih ta trôko khân may kŏ păng ƀư rai lơi khân may.
49Yêhôva mra njŭn leo du ndŭl mpôl bơh ngai, bơh dŭt bri dŭt neh, ngăch tâm ban ma klang mpăr, du mpôl băl khân may mâu gĭt rbăng nau ngơi ôh ƀư ma khân may, 50du ndŭl mpôl geh muh măt dăng, phung mâu mra chrê ôh ma bunuyh ranh mâu lah yô̆ ma phung druh ndăm, 51jêh ri mra sa kon ndrôk khân may jêh ri play bơh neh khân may, kŏ khân may rai lôch; phung mâu mra lơi ôh ma khân may ba, dak play kriăk ƀâu, dak play Ôlive, kon ndrôk khân may mâu lah kon biăp khân may, kŏ khân păng ăn khân may rai lôch. 52Khân păng mra nchueng khân may tâm lĕ rngôch ƀon khân may, kŏ pêr prêh jêh ri nâp khân may rnơm rlâm lam n'gor khân may; jêh ri khân păng mra chueng khân may tâm lĕ rngôch ƀon khân may lam n'gor Yêhôva Brah Ndu khân may ăn jêh ma khân may. 53Dôl nau nchueng jêh ri nau uh ah phung rlăng khân may mra ƀư rŭng khân may, khân may mra sa play bơh ndŭl proch khân may nơm, nglay iăm phung kon bu klâu jêh ri kon bu ur khân may. Yêhôva Brah Ndu khân may ăn jêh ma khân may. 54Bunuyh ueh lơn tâm phung khân may jêh ri mơng ma nau rdơ̆ rbăn ta nklang khân may mra mbeh ndơ sông sa ma oh nâu păng, ma ur ta ntang ntơh păng, ma phung kon mpŭt hôm ma păng; 55pô ri păng mâu ŭch ăn ôh ma du huê tâm phung khân păng nglay iăm phung kon păng nơm păng gŭ sa, yorlah mâu geh ndơ hôm ma păng ôh, dôl nau nchueng jêh ri nau uh ah phung rlăng khân may mra ƀư rŭng khân may tâm lĕ rngôch ƀon khân may. 56Bu ur ueh lơn jêh ri mơng ma nau rdơ̆ rbăn ta nklang khân may nơm mâu mâp mpang jâng păng ta neh ôh yor păng jêng rdơ̆ rbăn jêh ri ueh mra mbeh ma sai ta ntang ntơh păng ma kon bu klâu jêh ri kon bu ur păng, 57rsok luh tă vah vang jâng păng đah kon păng deh yor păng mra sa ndơ nây ma nau ndâp, yor pưt kƀah lĕ rngôch ndơ dôl nau nchueng jêh ri nau uh ah phung rlăng khân may mra ƀư rŭng khân may tâm ƀon khân may.
58Tơ lah khân may mâu njrăng ƀư kơt lĕ rngôch nau ngơi aơ chih jêh tâm ndrom sămƀŭt aơ, gay ma khân may dơi klach ma amoh Yêhôva Brah Ndu khân may, amoh chrêk rmah jêh ri rnam, 59pô ri Yêhôva mra ƀư tât ma khân may jêh ri ma phung kon sau khân may nau rêh ni bu mâu mâp saơ ôh, nau rêh ni katang jêh ri gŭ jŏ, 60Păng mra lŏ ăn tât ma khân may lĕ rngôch nau ji n'gor Êjipt, nau ji nây khân may klach; jêh ri khân păng mra iang ta khân may. 61Yêhôva mra ăn tât ma khân may ăp ntil nau ji jêh ri ăp ntil nau ƀư rêh ni bu mâu chih ôh tâm ndrom sămƀŭt nau vay aơ, kŏ khân may rai. 62Jêh khân may jêng âk nâm bu mănh tâm trôk, khân may mra ăt hôm kanŏng djê̆; yorlah khân may mâu tông bâr Yêhôva Brah Ndu khân may ôh.
63Tâm ban ma Yêhôva geh nau maak dôl ƀư ueh ma khân may jêh ri ăn bĭk rơ̆ khân may, pô nây lĕ Yêhôva mra geh nau maak dôl ƀư tât nau ƀư roh jêh ri ƀư rai khân may; jêh ri bu mra rôk khân may bơh n'gor khân may gŭ lăp gay sŏk pha. 64Yêhôva mra ăn nchah du khân may ta nklang lĕ rngôch phung ƀon lan, bơh dŭt bri neh aơ ma dŭt bri neh êng; jêh ri ta nây khân may mra pah kan ma phung brah êng ƀư ma si jêh ri lŭ, brah nây khân may jêh ri phung che khân may mâu mâp gĭt năl ôh. 65Ta nklang phung ndŭl mpôl aơ khân may mâu mra geh nau đăp mpăn ôh, jêh ri mâu mra geh nau rlu ôh mpang jâng khân may; ƀiălah Yêhôva mra ăn ma khân may ta nây nuih n'hâm râp sâr, măt klêu, jêh ri huêng rngot rvê. 66Khân may mra đing ma nau rêh khân may; măng jêh ri nar, khân may mra klach ngăn, jêh ri mâu geh nau gĭt nanê̆ ma nau rêh khân may ôh. 67Dôl ôi khân may mra lah: 'Ueh ngăn ma mhaơ jêh!' jêh ri ta mhaơ khân may mra lah: 'Ueh ngăn ma ôi jêh!' Yorlah nuih n'hâm khân may klach ma nau mhĭk jêh ri yor ndơ măt khân may saơ. 68Jêh ri Yêhôva mra njŭn khân may sĭt ta n'gor Êjipt ma Kŭmpăn, nau nsong nây gâp ton jêh khân may mâu hôm mra ƀư ôh. Ta nây khân may mra nhhơr tăch khân may nơm ma phung rlăng khân may, bu ur jêh ri bu klâu tâm ban ma dĭk, ƀiălah mâu geh nơm mra ăn khân may ôh.