28

Noog lug tau koob moov

1Yog mej noog mej tug Vaajtswv Yawmsaub lug hab ceev faaj ua lawv nraim nwg tej lug nkaw huvsw kws nub nua kuv cob rua mej, mas Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav tsaa mej sab dua txhua haiv tuabneeg huv qaab ntuj. 2Tej koob moov nuav yuav lug txug mej hab nrug nraim mej moog le, tsuav yog mej noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lug. 3Mej yuav tau koob moov huv lub moos hab tau koob moov huv tej laj teb. 4Mej tej noob kws xeeb mivnyuas hab mej tej qoob loos huv laj teb hab tej noob nyuj noob yaaj yuav tau koob moov fuam vaam coob. 5Mej lub tawb hab mej tej phaaj zuaj ncuav yuav tau moov zoo. 6Thaus mej nkaag lug yuav tau koob moov, thaus mej tawm moog mej yuav tau koob moov.
7Yawmsaub yuav ua rua tej yeeb ncuab kws tawm tsaam mej swb mej. Puab yuav tawm ib txujkev tuaj tawm tsaam mej, tassws yuav tswv ntawm mej xubndag ua xyaa txujkev rov qaab. 8Yawmsaub yuav tso koob moov rua huv mej lub txhaab hab txhua yaam num kws mej ua. Nwg yuav foom koob moov rua mej huv lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej. 9Yawmsaub yuav muab mej tsaa ua haiv tuabneeg kws dawb huv rua nwg, yaam le kws nwg tub cog lug ruaj khov rua mej lawd, tsuav yog mej tuav rawv mej tug Vaajtswv Yawmsaub tej lug nkaw hab ua lub neej lawv le nwg txujkev. 10Txhua haiv tuabneeg huv nplajteb yuav pum tas mej raug hu lawv le Yawmsaub lub npe hab puab yuav ntshai mej. 11Yawmsaub yuav ua rua mej vaam meej nplua quas mag kuas mej muaj mivnyuas coob, mej tej tsaj txhu yuav fuam vaam coob, mej tej laj teb yuav ntsu qoob rua huv lub tebchaws kws Yawmsaub cog lug ruaj khov rua mej tej laug tas yuav pub rua mej. 12Yawmsaub yuav qheb nwg lub txhaab koob moov sau ntuj lug rua mej hab tso naag lug lawv lub caij lub nyoog hab foom koob moov rua txhua yaam num kws mej txhais teg ua. Mej yuav muab rua ntau lub tebchaws qev txais tassws mej yuav tsw qev txais puab le. 13Yawmsaub yuav ua rua mej ua taubhau tsw yog ua kwtwv. Nwg yuav tsaa mej nyob lub rooj sab tsw yog nyob lub rooj qeg, tsuav yog mej noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej lug nkaw kws nub nua kuv cob rua mej hab ceev faaj ua lawv nraim, 14hab tsuav yog mej tsw tso tej lug kws nub nua kuv has rua mej ib lus tseg le, hab tsw tig rua saab xws lossws saab phem moog lawv quas ncav luas tej daab hab ua koom rua.

Saws qhov kws tsw noog lug

15Tassws yog mej tsw noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej lug hab tsw ceev faaj ua lawv le Yawmsaub tej lug nkaw huvsw hab nwg tej kaab ke kws nub nua kuv qha rua mej mas txhua lu lug tsawm foom nuav yuav lug raug mej hab yuav lawv cuag mej. 16Tes mej yuav raug lu lug tsawm foom rua huv lub moos hab mej yuav raug lu lug tsawm foom rua huv tej laj teb. 17Mej lub tawb hab lub mej tej phaaj zuaj ncuav yuav raug lu lug tsawm foom. 18Mej tej noob kws xeeb mivnyuas, hab mej tej qoob loos huv mej tej teb mej tej noob nyuj noob yaaj yuav raug lu lug tsawm foom. 19Mej yuav raug lu lug tsawm foom rua thaus mej nkaag lug hab mej yuav raug lu lug tsawm foom rua thaus mej tawm moog.
20Yawmsaub yuav tso tej lug tsawm foom, tej kev kub ntxhuv kev poob thaab lug raug mej hab txhua yaam num kws mej ua moog txug thaus mej puam tsuaj pluj plag taag, vem yog tej kev phem kws mej ua, yog qhov kws mej tso kuv tseg. 21Yawmsaub yuav ua rua tej mob phem lug kis rua mej moog txug thaus nwg muab mej rhuav tshem pluj taag rua huv lub tebchaws kws mej moog txeeb ua mej tug. 22Yawmsaub yuav nplawm mej kuas mej mob ntxaug zuj quas zug, muaj mob muaj nkeeg heev, muaj mob muaj paug, raug tshaav kub, raug ntuj qhuav teb nkig nkuav, qoob loos tuag ntshaav hab raug kaab mob. Tej nuav yuav raug mej moog txug thaus mej puam tsuaj taag. 23Lub ntuj sau mej taubhau yuav ua tooj lab, lub nplajteb aav kws mej tsuj yuav ua hlau. 24Yawmsaub yuav ua rua tej dej naag huv mej lub tebchaws ua moov aav mog mog mas yuav poob sau ntuj lug rua mej moog txug thaus mej puam tsuaj taag.
25Yawmsaub yuav ua rua mej swb mej tej yeeb ncuab. Mej yuav tawm ua ib ke moog ntaus puab, tassws mej yuav tswv puab xyaa txujkev rov qaab. Mej yuav ua lub chaw rua ib tsoom tebchaws huv qaab ntuj nuav ceeb hab ntshai. 26Mej tej cev tuag yuav ua zaub mov rua txhua tug noog sau nruab ntug hab tej tsaj qus huv nplajteb noj. Hab tsw muaj leejtwg yuav lawv tej tsaj hov moog. 27Yawmsaub yuav ua rua mej mob tej rwj Iyi hab mob kav txhaab qawj hab mob ua paug quas vog hab mob txob kws khu tsw tau le. 28Yawmsaub yuav nplawm mej kuas vwm hab dig muag hab ntxhuv sab quas nyo, 29mas taav su quas lug los mej yuav xuas dub yaam nkaus le tej dig muag xuas huv qhov tsaus ntuj. Mej yuav tsw vaam meej rua huv txhua yaam kws mej ua. Mej yuav raug luas quab yuam tswm txom hab raug luas fuab lws tsw tu moog le, hab yuav tsw muaj leejtwg paab mej le. 30Mej yuav qhab quaspuj ca los lwm tug txwvneej yuav moog nrug pw. Mej ua tau tsev los yuav tsw tau nyob huv lub tsev hov. Mej yuav cog vaaj txwv maab los mej yuav tsw tau tej txwv hov swv. 31Luas yuav tua mej tug nyuj taab meeg mej mas mej yuav tsw tau noj tej nqaj nyuj hov. Luas yuav txeeb mej tug neeg luav moog taab meeg mej hab luas yuav tsw xaa rov qaab rua mej. Mej tej yaaj yuav raug coj moog pub rua mej tej yeeb ncuab, mas yuav tsw muaj leejtwg paab tau mej le. 32Mej tej tub tej ntxhais yuav raug coj moog pub rua lwm haiv tuabneeg, mas mej lub qhov muag yuav saib ua tsaus muag ndais hab ncu ncu ib nub dhau ib nub. Mej txhais teg tug zug yuav tsw muaj peevxwm tiv thaiv tau le. 33Ib haiv tuabneeg kws mej tsw tau txeev paub dua yuav noj mej tej qoob loos huv mej tej teb hab noj mej tej daag tej zug. Hab mej yuav raug luas tsuj hab quab yuam tswm txom tsw tu moog le. 34Mas tej kws mej qhov muag pum hov txhad yuav ua rua mej vwm quas leg moog. 35Yawmsaub yuav nplawm mej kuas mob rwj mob faaj rua ntawm pob hauv caug hab txhais ceg kws mej yuav khu tsw tau le, yuav ua rwj hlo huv xwb taw moog nto plawg taj taubhau. 36Yawmsaub yuav coj mej hab mej tug vaajntxwv kws mej tsaa kaav mej moog rua huv lub tebchaws kws mej hab mej tej laug tsw tau paub hlo le. Hov ntawd mej yuav ua koom rua luas tej daab kws muab ntoo muab pob zeb ua. 37Mej yuav ua lub chaw rua luas ceeb hab ntshai, hab yuav ua paaj lug rua luas has, hab yuav tag luas ncauj luas lu rua huv txhua haiv tuabneeg kws Yawmsaub yuav coj mej moog hov.
38Mej yuav coj noob moog cog ntau rua huv teb los yuav sau tau tsawg rov lug, tsua qhov kooj ntaas yuav muab noj taag. 39Mej yuav cog vaaj txwv maab hab tu tej txwv hov los mej yuav tsw tau haus tej cawv txwv maab hab tsw tau de tej txwv, tsua qhov kaab yuav muab noj taag. 40Mej yuav muaj ntoo txwv aulib nyob thoob huv mej lub tebchaws tassws mej yuav tsw tau tej roj txwv hov lug pleev mej lub cev, tsua qhov tej txwv aulib hov yuav zeeg taag. 41Mej yuav muaj tub muaj ntxhais tassws yuav tsw ua mej le, tsua qhov puab yuav raug luas nteg coj moog. 42Mej tej xyoob ntoo txhua yaam hab mej tej qoob loos huv mej tej teb yuav ua kooj ntaas le tug. 43Lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob yuav vaam meej quas zug tuaj heev dua mej hab mej yuav poob quas zug moog. 44Luas yuav muaj qev txais rua mej tassws mej yuav tsw muaj qev txais rua luas. Luas yuav ua taubhau, mej yuav ua kwtwv.
45Txhua lu lug tsawm foom nuav yuav raug mej hab yuav lawv cuag mej hab yuav nteg tau mej moog txug thaus kws mej puam tsuaj taag, vem yog mej tsw noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lug, tsw ua lawv le nwg tej lug nkaw hab tej kaab ke kws nwg has kuas mej ua lawd. 46Tej nuav yuav ua txujci tseem ceeb hab kev phemfwj rua mej hab mej caaj ceg ncu moog ib txhws.
47Vem thaus mej muaj ib puas tsaav yaam nplua quas mag lawm los mej tsw zoo sab xyiv faab ua koom rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, 48vem le nuav mej txhad yuav ua koom rua mej tej yeeb ncuab kws Yawmsaub yuav tso tuaj ntaus mej, mej yuav raug kev tshaib kev nqhes, tsw muaj naav, hab yuav tu ncua txhua yaam. Yawmsaub yuav muab ib tug quab hlau rua mej kwv sau caaj qwb moog txug thaus nwg ua rua mej puam tsuaj taag.
49Yawmsaub yuav coj ib haiv tuabneeg kws nyob deb deb tim qaab ntuj kawg tuaj ntaus mej, yuav tuaj sai yaam nkaus le daav yaa tuaj, yog haiv tuabneeg kws mej yeej tsw paub puab tej lug, 50yog haiv tuabneeg kws ntsej muag nyaum yuav tsw fwm cov laug tsw nyam cov hluas hab cov yau. 51Puab yuav noj mej tej tsaj txhu le mivnyuas hab noj tej qoob loos huv mej tej teb moog txug thaus mej puam tsuaj taag. Puab yuav tsw tseg qoob loos, cawv txwv maab hab roj, tsw tseg mivnyuas nyuj mivnyuas yaaj rua mej moog txug thaus puab ua rua mej puam tsuaj taag. 52Puab yuav muab mej vej puav ca rua huv mej txhua lub moos moog txug thaus puab ua rua tej ntsaa loog sab hab ruaj khov kws mej tso sab rua hov pob taag thoob mej lub tebchaws. Puab yuav muab mej vej puav ca rua huv mej txhua lub moos thoob lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub tub muab rua mej lawm.
53Mej yuav noj mej tej mivnyuas kws mej yug, yog noj mej tej tub tej ntxhais kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej tej nqaj rua thaus kws mej tej yeeb ncuab vej puav mej ca hab tswm txom mej. 54Ib tug txwvneej kws sab dawb sab zoo xeeb huv tshaaj plawg huv mej cov los yuav tsw kaam pub mov rua nwg kwvtij, tsw pub rua nwg tug quaspuj ntawm nwg xubndag, tsw pub rua tug mivnyuas kws tseed caj nrug nwg nyob noj. 55Nwg txhad tsw pub rua leejtwg tau noj nwg tej mivnyuas le nqaj kws nwg saamswm noj, vem nwg tsw tshuav ib yaam daabtsw le lawm rua thaus kws mej tej yeeb ncuab vej puav mej ca hab tswm txom mej huv mej txhua lub moos. 56Tug quaspuj kws sab dawb sab zoo xeeb huv tshaaj plawg huv mej cov kws yeej tsw kaam tsuj aav le vem yog ib tug kws sab dawb sab zoo xeeb huv, los yuav tsw kaam pub rua nwg tug quasyawg ntawm nwg xubndag hab tsw pub rua nwg tug tub tug ntxhais 57noj lub tsho mivnyuas kws nwg nyav yug huv ob ceg lug hab noj tej mivnyuas kws nwg yug, tsua qhov nwg yuav muab noj tuabywv vem yog tsw muaj ib yaam daabtsw noj le rua thaus kws mej tej yeeb ncuab vej puav mej ca hab tswm txom mej huv mej tej moos.
58Yog mej tsw ceev faaj ua lawv le txhua lu lug huv txuj kevcai nuav kws sau ca rua huv phoo ntawv nuav, yog mej tsw fwm tsw ntshai lub npe kws muaj koob meej hab txaus ntshai nuav, yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lub npe, 59mas Yawmsaub yuav coj tej kev ntxhuv sab kev txom nyem kws tsw thooj le txeev muaj lug rua mej hab mej tej tub ki, yog kev ntxhuv sab kev txom nyem luj heev muaj ntev heev hab tej kev mob kev nkeeg phem phem kws muaj ntev heev. 60Hab nwg yuav rov coj dua tej kev mob phem huv Iyi tebchaws kws mej ntshai huvsw lug rua mej hab tej mob hov yuav kis hlo rua mej. 61Txhua yaam kev mob hab txhua yaam kev txom nyem kws tsw tau sau rua huv phoo ntawv kevcai nuav Yawmsaub yuav coj lug rua mej moog txug thaus mej puam tsuaj taag. 62Txawm yog mej tub coob npaum le tej nub qub sau nruab ntug lawm los mej yuav tshuav tsawg tsawg nyob xwb tsua qhov mej tsw noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lug. 63Txawm yog Yawmsaub txaus sab ua zoo rua mej hab ua kuas mej fuam vaam coob los Yawmsaub kuj yuav txaus sab coj kev puam tsuaj lug rua mej hab ua rua mej lamswm taag ib yaam le ntawd. Mej yuav raug muab dob tawm huv lub tebchaws kws mej saamswm moog txeeb ua mej tug hov. 64Mas Yawmsaub yuav ua rua mej tawg ua saab ua sua moog rua huv txhua haiv tuabneeg taag nrho saab ntuj nuav moog txug saab ntuj tim u, mas huv tej tebchaws ntawd mej yuav ua koom rua luas tej daab kws muab ntoo muab pob zeb ua, yog tej daab kws mej hab mej tej laug tsw tau paub dua le. 65Thaus mej nrug cov tuabneeg hov nyob mej yuav tsw tau nyob kaaj sab quas lug, mej xwb taw yuav tsw tau ib qho chaw su le. Yawmsaub yuav ua rua mej lub sab ntshai hab tshee, mej yuav tsaus muag quas zug moog hab sab ntsws yaaj taag. 66Mej lub neej yuav dai sav quas dhuas, mej yuav ntshai nruab nub mo ntuj tsw tso sab tas yuav muaj txujsa nyob. 67Thaus kaaj ntug los mej yuav has tas, “Kheev yog tsaus ntuj zoo dua,” hab thaus tsaus ntuj los mej yuav has tas, “Kheev yog kaaj ntug zoo dua,” vem yog tej kev txhawj kev ntshai kws mej sab puag quas tsug, hab tej kws mej qhov muag yuav pum hov. 68Yawmsaub yuav coj mej caij nkoj rov qaab moog txug Iyi tebchaws, yog txujkev kws kuv tub cog lug tseg rua mej tas mej yuav tsw rov taug dua ib zag le. Moog txug qhov ntawd lawm mej yuav yeem muab mej muag ua tub qhe nkauj qhev rua mej cov yeeb ncuab los tub tsw muaj leejtwg yuav mej.