2

Nyob tebchaws moj sab qhua

1Thaum ntawd peb thiaj li tig rov mus rau hauv tebchaws moj sab qhua taug txojkev uas mus rau Hiavtxwv Liab raws li Yawmsaub tau hais rau kuv lawd. Peb thiaj mus lug lub roob Xe‑i ntau hnub. 2Mas Yawmsaub thiaj hais rau kuv tias, 3“Nej twb lug tebchaws toj siab Xe‑i no ntev txaus lawm. Koj cia li tig hlo mus rau sab ped. 4Mas koj hais rau cov pejxeem tias, ‘Nej twb yuav hla nej cov kwvtij lub tebchaws uas yog Exau tej tub ki uas nyob hauv Xe‑i. Lawv yuav ntshai nej, vim li no nej yuav tsum ceev faj. 5Nej tsis txhob ua rog rau lawv vim kuv tsis pub lawv lub tebchaws rau nej, txawm yog ib nyuag qhov av dav li lub xib taws tsuj los kuv tsis pub rau nej, rau qhov kuv twb muab kiag lub roob Xe‑i ntawd pub rau Exau yuav ua nws tug lawm. 6Nej yuav tsum muab nyiaj yuav lawv li mov noj thiaj tau noj thiab muab nyiaj yuav lawv li dej thiaj tau dej haus.’ ” 7Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv twb foom koob hmoov rau txhua yam haujlwm uas nej txhais tes tau ua. Nws paub txojkev uas nej tau mus hauv lub niag tuam tebchaws moj sab qhua no. Tau plaub caug xyoo nej tus Vajtswv Yawmsaub twb nrog nej nyob mas nej twb tsis tu ncua ib yam dabtsi li. 8Mas peb cia li sawv kev mus lug kiag peb cov kwvtij uas yog Exau tej tub ki uas nyob hauv Xe‑i. Peb tawm ntawm txojkev Alanpa uas mus ntawm Elab thiab Exi‑oo Kenpaw, thiab peb lug taug txojkev uas mus rau tebchaws moj sab qhua Mau‑a.
9Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Koj tsis txhob zes cov Mau‑a, tsis txhob ua rog rau lawv rau qhov kuv yeej yuav tsis muab lawv lub tebchaws ib nyuag qhov rau koj yuav ua koj tug vim kuv twb muab tebchaws A ntawd rau Lauj caj ces yuav ua lawv tug lawm.” 10(Lub tebchaws ntawd thaum ub cov neeg Emi nyob. Lawv yog cov neeg uas loj thiab coob heev thiab siab ib yam nkaus li cov neeg Anaj. 11Cov neeg no muaj dua ib lub npe hu ua Lefa‑i ib yam li hu cov Anaj, tiamsis cov Mau‑a hu lawv cov no ua Emi. 12Thaum ub cov Hauli kuj nyob hauv Xe‑i tiamsis Exau caj ces ntiab lawv khiav thiab muab lawv ua puam tsuaj tag thiab los nyob lawv lub chaw, ib yam nkaus li cov Yixayee ua rau lub tebchaws uas Yawmsaub pub rau lawv yuav ua lawv tug.) 13“Nimno koj cia li sawv kev hla lub hav dej Xelej.” Peb thiaj hla lub hav dej Xelej.
14Suav txij thaum peb tawm ntawm Khade Npania los txog thaum peb hla lub hav dej Xelej ntawd yog peb caug yim xyoo mus txog thaum cov txivneej uas ua tau rog hauv tiam neeg ntawd tuag tag huvsi rau hauv zos lawm, raws li Yawmsaub tau twv rau lawv lawm. 15Yeej yog Yawmsaub txhais tes tawm tsam lawv ua rau lawv puam tsuaj hauv zos tag mus txog thaum ua rau lawv ploj tag huvsi lawm.
16Thaum cov txivneej uas ua tau rog ntawd tuag ploj tag hauv cov pejxeem lawd, 17Yawmsaub thiaj hais rau kuv tias, 18“Hnub no koj yuav hla Mau‑a lub tebchaws ntawm A mus. 19Mas thaum koj mus txog cov Asmoo ciam teb, tsis txhob zes lawv tsis txhob ua rog rau lawv rau qhov kuv yeej yuav tsis muab cov Asmoo lub tebchaws ib nyuag qhov rau koj yuav ua koj tug vim yog kuv twb muab lub tebchaws no rau Lauj caj ces yuav ua lawv tug lawm.” 20(Luag suav tias lub tebchaws ntawd yog cov Lefa‑i li tebchaws. Yav thaum ub cov neeg Lefa‑i nyob qhov ntawd, tiamsis cov Asmoo hu cov Lefa‑i ua Xaxumi. 21Cov neeg ntawd loj thiab coob heev thiab siab ib yam nkaus li cov Anaj, tiamsis Yawmsaub tau muab lawv ua puam tsuaj tag rau ntawm cov Asmoo xubntiag mas cov Asmoo thiaj txeeb tau lawv lub tebchaws thiab los nyob lawv lub chaw, 22ib yam nkaus li Yawmsaub twb pab Exau caj ces uas nyob Xe‑i thaum Yawmsaub ua rau cov Hauli puam tsuaj tag ntawm lawv hauv ntej, mas Exau caj ces thiaj li txeeb tau cov Hauli tebchaws thiab los nyob lawv lub chaw los txog niaj hnub nimno. 23Cov neeg Avi uas nyob tej zej zog mus txog ntua Kaxa, mas cov neeg Khathauli uas tuaj Khathau tuaj kuj muab lawv ua puam tsuaj tag thiab los nyob lawv lub chaw.) 24“Koj cia li sawv kev mus hla tus dej Anoo. Saib maj, kuv twb muab Hesanpoo tus vajntxwv Xihoo uas yog neeg Amaulai thiab nws lub tebchaws rau hauv koj txhais tes lawm. Koj cia li pib txeeb lub tebchaws ntawd thiab ua rog rau nws. 25Hnub no kuv yuav pib ua rau ib tsoom neeg hauv qab ntuj no ras thiab ntshai nej. Lawv yuav hnov xov txog nej mas yuav ntshai tshee hnyo thiab txhawj kawg li.”

Cov Yixayee kov yeej Xihoo

26Mas kuv thiaj li txib neeg xa xov hauv tebchaws moj sab qhua Khedemau mus cuag Hesanpoo tus vajntxwv Xihoo mus hais ib lo lus tshav ntuj rau nws tias, 27“Thov cia kuv hla koj lub tebchaws. Kuv yuav taug txoj niag kev hlob xwb tsis tig mus rau sab xis lossis sab laug li. 28Thov koj muag zaub mov rau kuv thiab yuav kuv tej nyiaj xwv kuv thiaj tau mov noj. Thov koj muag dej rau kuv thiab yuav kuv tej nyiaj xwv kuv thiaj tau dej haus. Thov koj cia kuv xuas kotaw hla koj lub tebchaws mus xwb, 29ib yam li Exau caj ces uas nyob hauv Xe‑i thiab ib yam li cov Mau‑a uas nyob hauv A tebchaws tau cia kuv hla lawv tebchaws lawm, mus txog thaum kuv hla tus dej Yaladee mus rau hauv lub tebchaws uas Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv pub rau peb.” 30Tiamsis Hesanpoo tus vajntxwv Xihoo tsis kheev cia peb hla nws lub tebchaws, rau qhov nej tus Vajtswv Yawmsaub tau ua rau nws siab loj siab tawv, kom thiaj muab tau nws rau hauv nej txhais tes yam li niaj hnub nimno.
31Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Saib maj, kuv twb pib muab Xihoo thiab nws lub tebchaws rau koj lawm. Cia li nqes tes kiag mus txeeb lub tebchaws ntawd los nyob ua nej tug.” 32Mas Xihoo thiab nws cov tub rog sawvdaws txawm tuaj ua rog rau peb ntawm Yahaj. 33Mas Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv muab nws rau peb mas peb thiaj ntaus yeej nws thiab nws cov tub thiab nws cov neeg huvsi. 34Thaum ntawd peb thiaj txeeb tau nws tej moos huvsi thiab peb muab txhua lub moos ntawd ua kom puam tsuaj tag, muab cov txivneej cov pojniam cov menyuam ua puam tsuaj tag huvsi tsis tseg ib tug li. 35Tiamsis tej tsiaj txhu thiab tej qhov txhia chaw hauv tej moos uas peb ntaus tau ntawd peb coj los ua peb tug. 36Txij ntua lub moos Alau‑aw uas nyob ntug hav Anoo thiab txij ntua ntawm lub moos uas nyob hauv lub hav ntawd mus txog ntua lub moos Kile‑a, mas tsis muaj ib lub moos ruaj khov uas tiv tau peb. Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv twb muab huvsi rau hauv peb txhais tes lawm. 37Tiamsis nej tsis tau mus ze cov Asmoo lub tebchaws, nej tsis mus ze ntug dej Yanpo thiab tsis mus ze tej moos uas nyob pem toj siab thiab tsis mus rau tej chaw uas Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv txwv tsis pub peb mus.