30

Xaiv koob hmoov lossis xaiv los tsawm foom

1Thaum txhua yam uas hais tag no, yog tej lus foom koob hmoov thiab tej lus tsawm foom uas kuv hais tab meeg nej no, los txog nej lawm, thiab nej nco txog tej no hauv txhua lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub ntiab nej mus nyob, 2yog nej thiab nej cov menyuam rov los cuag nej tus Vajtswv Yawmsaub thiab mloog nws tej lus huvsi uas hnub no kuv hais rau nej kawg nej lub siab lub ntsws, 3mas nej tus Vajtswv Yawmsaub yuav pub nej vam meej li qub, thiab yuav khuvleej nej thiab qaws nej hauv txhua haiv neeg uas Yawmsaub ua rau nej khiav ri sua mus nyob lawm rov los. 4Yog nej muaj neeg uas raug muab ntiab mus nyob kawg nkaus qab ntuj, los nej tus Vajtswv Yawmsaub yuav qaws nej qhov ntawd coj nej rov qab los. 5Thiab nej tus Vajtswv Yawmsaub yuav coj nej los rau hauv lub tebchaws uas nej tej poj koob yawm txwv tau nyob ua lawv tug rov ua nej tug. Nws yuav pub kom nej vam meej thiab huaj vam coob heev dua nej tej poj koob yawm txwv.
6Thiab nej tus Vajtswv Yawmsaub yuav txiav kiag nej thiab nej tej tub ki lub siab tawv ncauj xwv nej thiaj hlub Yawmsaub kawg siab kawg ntsws thiab nej thiaj muaj txojsia nyob. 7Nej tus Vajtswv Yawmsaub yuav muab tej lus tsawm foom no tso los raug cov uas tawm tsam thiab ua yeeb ncuab tsim txom nej, 8thiab nej yuav rov mloog Yawmsaub lus thiab tuav rawv nws tej lus nkaw huvsi uas hnub no kuv cob rau nej. 9Nej tus Vajtswv Yawmsaub yuav ua rau nej vam meej nplua nuj heev kawg rau txhua yam haujlwm uas nej txhais tes ua, pub nej muaj menyuam coob, thiab nej tej tsiaj txhu huaj vam coob, thiab nej tej liaj teb yuav ntsu qoob, vim yog Yawmsaub yuav rov txaus siab ua rau nej vam meej ib yam li nws txaus siab rau nej tej poj koob yawm txwv, 10tsuav yog nej mloog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv lus, thiab tuav rawv nws tej lus nkaw thiab nws tej kab ke uas sau rau hauv phau kevcai no, thiab tsuav yog nej tig kiag rov los cuag Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws xwb.
11Tej lus nkaw uas hnub no kuv muab cob rau nej no tsis yog yam uas ceeblaj dhau rau nej ua thiab tsis yog nyob deb ntawm nej. 12Txoj kevcai ntawd tsis yog nyob saum ntuj es nej yuav hais tias, “Leejtwg yuav nce mus muab saum ntuj los rau peb, peb thiaj tau hnov thiab ua raws li?” 13Thiab tsis yog nyob dhau hiavtxwv sab tim ub es nej yuav hais tias, “Leejtwg yuav hla mus muab los rau peb, peb thiaj tau hnov thiab ua raws li?” 14Tiamsis tej lus ntawd yeej nyob ze nej, nyob hauv nej lub qhov ncauj thiab nyob hauv nej lub siab, mas nej yeej ua raws li ntawd tau.
15Cia li ua tib zoo saib, hnub no kuv muab txojsia thiab yam uas zoo, thiab muab txojkev tuag thiab yam uas phem tso rau ntawm nej xubntiag. 16Yog nej mloog nej tus Vajtswv Yawmsaub tej lus nkaw uas hnub no kuv muab cob rau nej, yog qhov uas muab siab hlub Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv thiab ua nej lub neej raws li nws txojkev thiab tuav rawv nws tej lus nkaw thiab nws tej kab ke thiab nws tej kevcai, mas nej yuav muaj txojsia nyob thiab huaj vam coob, thiab nej tus Vajtswv Yawmsaub yuav foom koob hmoov rau nej rau hauv lub tebchaws uas nej txeem mus ntawd. 17Tiamsis yog nej lub siab fav kiag lawm thiab nej tsis yeem mloog lus es raug ntxias mus pe thiab ua koom tu luag tej dab, 18mas hnub no kuv qhia tseeb rau nej tias nej yuav puam tsuaj tag. Nej yuav tsis muaj txojsia nyob ntev rau hauv lub tebchaws uas nej tabtom hla tus dej Yaladee mus txeeb ntawd.
19Kuv thov lub ntuj lub teb ua timkhawv rau nej hnub no tias, kuv twb muab txojsia thiab txojkev tuag, muab koob hmoov thiab los tsawm foom tso rau ntawm nej xubntiag. Mas nej cia li xaiv yuav txojsia, kom nej thiab nej caj ces thiaj li muaj txojsia nyob, 20thiab nej hlub Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv thiab mloog nws lus thiab tuav rawv nws. Ua li no nej thiaj tau txojsia thiab nyob ntev, kom nej thiaj tau nyob rau hauv lub tebchaws uas Yawmsaub cog lus ruaj khov rau nej tej poj koob yawm txwv uas yog Aplahas, Yiha thiab Yakhauj tias yuav muab pub rau lawv.