31

Yausua yuav nyob Mauxe chaw

1Mauxe tseem hais tej lus no rau cov Yixayee sawvdaws, 2thiab nws hais rau lawv tias, “Hnub no kuv hnub nyoog twb muaj ib puas nees nkaum xyoo lawm. Kuv yuav mus mus los los tsis taus lawm. Yawmsaub twb hais rau kuv tias, ‘Koj yuav tsis tau hla tus dej Yaladee no mus.’ 3Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv yuav hla ua nej ntej mus. Nws yuav ua rau tej haiv neeg ntawd puam tsuaj rau ntawm nej xubntiag nej thiaj txeeb tau lawv lub tebchaws. Mas Yausua yuav ua tus uas coj nej mus raws li Yawmsaub tau hais cia lawd. 4Yawmsaub yuav ua rau lawv ib yam li nws ua rau Xihoo thiab Aus uas yog cov Amaulai li vajntxwv thiab ib yam li ua rau ob tug lub tebchaws rau thaum Yawmsaub muab ob tug ua puam tsuaj. 5Yawmsaub yuav muab lawv cob rau nej mas nej yuav ua rau lawv raws tej lus nkaw uas kuv tau cob rau nej lawd huvsi. 6Cia li ua khov kho ua siab loj siab tuab, tsis txhob ras tsis txhob ntshai lawv li rau qhov Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv yeej nrog nej mus. Nws yuav tsis ncaim nej yuav tsis tso nej tseg.”
7Ces Mauxe txawm hu Yausua los thiab hais rau nws tab meeg cov Yixayee sawvdaws tias, “Cia li ua khov kho thiab ua siab loj siab tuab, rau qhov koj yog tus uas yuav nrog haiv neeg no txeem mus rau hauv lub tebchaws uas Yawmsaub cog lus ruaj rau lawv tej poj koob yawm txwv tias yuav pub rau lawv. Koj yuav ua rau lawv tau lub tebchaws ntawd ua lawv tug. 8Tus uas ua koj ntej yog Yawmsaub, nws yuav nrog nraim koj, nws yuav tsis ncaim koj thiab tsis tso koj tseg. Tsis txhob ntshai tsis txhob poob siab li.”

Puv xya xyoo nyeem Yawmsaub txoj kevcai ib zaug

9Mauxe sau txoj kevcai no thiab muab rau cov pov thawj uas yog xeem Levi uas kwv Yawmsaub lub phij xab sib cog lus, thiab muab rau Yixayee cov kev txwj laus sawvdaws. 10Thiab Mauxe hais rau lawv tias, “Thaum puv xya xyoo uas teem ua xyoo uas tso nuj nqes tseg, ncaj lub sijhawm uas ua kevcai nyob tsev pheeb suab, 11mas thaum ib tsoom Yixayee tuaj rau ntawm Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv lub xubntiag ntawm lub chaw uas nws yuav xaiv cia, nej yuav nyeem txoj kevcai no rau cov Yixayee sawvdaws mloog. 12Cia li hu cov pejxeem tuaj txoos ua ke, pojniam txivneej menyuam yaus thiab lwm haiv neeg uas nyob hauv nej tej moos, kom lawv thiaj tau hnov thiab kawm paub ntshai thiab hwm Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv thiab ceev faj ua raws nraim li tej lus huvsi hauv txoj kevcai no, 13thiab lawv tej menyuam uas tsis tau paub dua thiaj tau hnov thiab kawm paub ntshai thiab hwm Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tag lawv sim neej uas nyob rau hauv lub tebchaws uas nej tabtom yuav hla tus dej Yaladee mus txeeb ntawd.”

Yawmsaub qhia Mauxe zaum kawg

14Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Twb yuav txog hnub uas koj tuag lawm. Cia li hu Yausua tuaj mas neb ob leeg cia li los cuag kuv rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib kuv thiaj tsa tau nws ua haujlwm.” Ces Mauxe thiab Yausua thiaj mus cuag Yawmsaub rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib. 15Yawmsaub tshwm rau hauv tus ncej huab los rau hauv lub tsev ntaub, thiab tus ncej huab nyob ntawm lub qhov rooj tsev ntaub.
16Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Koj twb yuav qe muag mus nrog koj tej poj koob yawm txwv nyob. Mas haiv neeg no yuav cia li mus deev tej dab uas txawv txawv hauv lub tebchaws uas lawv mus nyob ntawd, thiab lawv yuav tso kuv tseg thiab rhuav kuv tej lus uas kuv nrog lawv sib cog lus. 17Ces hnub ntawd kuv yuav npau taws heev rau lawv, kuv yuav muab lawv tso tseg thiab kuv yuav fee plhu tsis ntsia lawv li lawm, mas lawv yuav raug puam tsuaj. Ntau yam kev phem kev txom nyem yuav los raug lawv. Hnub ntawd lawv yuav hais tias, ‘Tej kev phem no los raug peb vim yog peb tus Vajtswv tsis nrog peb nyob lawm los tsis yog?’ 18Hnub ntawd kuv yeej yuav fee plhu tsis ntsia lawv vim yog tej kev phem huvsi uas lawv tau ua, yog qhov uas lawv tig mus raws ncuj nciav luag tej dab. 19Nimno neb cia li sau zaj nkauj no thiab qhia rau cov Yixayee, muab tso rau hauv lawv lub qhov ncauj xwv zaj nkauj no thiaj ua timkhawv nrog kuv kom cov Yixayee. 20Thaum kuv coj lawv mus rau hauv lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto uas kuv tau cog lus ruaj tias kuv yuav pub rau lawv tej poj koob yawm txwv, thiab thaum lawv tau noj tsau npo thiab rog rog, mas lawv yuav tig mus ua koom tu luag tej dab thiab yuav saib tsis taus kuv thiab rhuav kuv tej lus cog tseg. 21Thaum ntau yam kev phem thiab kev txom nyem los raug lawv lawd, mas zaj nkauj no yuav ua timkhawv kom lawv, rau qhov zaj nkauj no yuav nyob ntawm lawv tej caj ces lub qhov ncauj pheej nco ntsoov mus li. Thaum kuv tsis tau coj lawv los rau hauv lub tebchaws uas kuv cog lus ruaj tias yuav pub rau lawv, kuv twb paub tej uas lawv npaj siab yuav ua lawm.” 22Mauxe thiaj sau zaj nkauj ntawd rau tib hnub ntawd thiab qhia rau cov Yixayee hu.
23Ces Yawmsaub txawm tsa Yausua uas yog Noo tus tub los ua haujlwm thiab hais tias, “Koj cia li ua khov kho thiab ua siab loj siab tuab. Koj yuav coj cov Yixayee mus rau hauv lub tebchaws uas kuv cog lus ruaj tias yuav pub rau lawv. Kuv yuav nrog koj nyob.”
24Thaum Mauxe sau tej kevcai no txhua nqe huvsi rau hauv phau ntawv tag lawm, 25nws thiaj hais rau cov Levi uas kwv lub phij xab sib cog lus tias, 26“Cia li muab phau ntawv kevcai no tso rau ntawm ib sab lub phij xab sib cog lus, kom thiaj ua timkhawv kom nej. 27Rau qhov kuv yeej paub tias nej fav xeeb thiab siab tawv li cas. Saib maj, thaum kuv tseem muaj txojsia nrog nej nyob los txog hnub no nej pheej fav xeeb rau Yawmsaub. Thaum kuv tuag lawm nej yeej yuav ua phem heev dua xwb lauj! 28Nej cia li hu cov kev txwj laus huvsi hauv nej txhua xeem thiab cov uas kav nej tuaj sablaj ua ke kom kuv thiaj tau hais tej lus no rau lawv mloog thiab hu lub ntuj lub teb ua timkhawv kom lawv. 29Kuv yeej paub tias thaum dua kuv lawm nej yuav ua phem ua qias tiag tiag li thiab fav kiag ntawm txojkev uas kuv twb qhia rau nej. Tom hauv ntej tej xwm txheej phem yuav poob los raug nej rau qhov nej ua tej uas Yawmsaub pom tias phem thiab tej uas nej txhais tes ua zes ua kom nws chim.”

Mauxe zaj nkauj

30Mas Mauxe hais zaj nkauj no tag nrho rau ib tsoom Yixayee mloog.