31

Yo^su^waa Nzipc Jienv Zoux Mose Nyei Gong

1Mose aengx gorngv naaiv deix yietc zungv waac mbuox I^saa^laa^en nyei zuangx mienh. 2Ninh gorngv, “Yie ih zanc buangv yietc baeqv nyic ziepc hnyangx aqv. Yie maiv haih dorh maiv duqv meih mbuo. Ziouv mbuox yie, ‘Meih maiv duqv jiex Jor^ndaen Ndaaih.’ 3Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh ganh, oix mingh ndaangc yienz meih mbuo, yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx mietc nzengc wuov deix fingx-fingx mienh. Meih mbuo ziouc duqv ninh mbuo nyei deic-bung benx meih mbuo nyei buonc deic-bung. Yo^su^waa oix mingh ndaangc dorh meih mbuo hnangv Ziouv gorngv wuov nor. 4Ziouv oix zoux bun wuov deix fingx-fingx mienh hnangv ninh zoux bun Aa^mo^lai Mienh nyei hungh, Si^honx caux Okc, liemh ninh mbuo nyei deic-bung mietc nzengc. 5Ziouv oix zorqv ninh mbuo jiu bun meih mbuo. Meih mbuo oix zuqc ziux yie hatc meih mbuo nyei yietc zungv waac zoux bun ninh mbuo. 6Meih mbuo oix zuqc henv, zungx jienv daamv. Maiv dungx gamh nziex ninh mbuo ziouc haeqv ganh, weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, caux meih mbuo mingh. Ninh yietc liuz maiv bungx ndortv meih mbuo yaac maiv guangc meih mbuo.”
7Mose heuc Yo^su^waa daaih dorng jienv I^saa^laa^en nyei zuangx mienh gorngv mbuox ninh, “Meih oix zuqc henv, daamv hlo nyei, weic zuqc meih oix zuqc caux naaiv deix baeqc fingx bieqc Ziouv caux ninh mbuo nyei ong-taaix laengz jiu bun ninh mbuo nyei deic-bung. Meih oix zuqc dorh ninh mbuo bieqc mingh duqv wuov norm deic-bung benx ninh mbuo nyei buonc. 8Ziouv ganh oix yiem meih nyei wuov ndaangc maengx. Ninh yietc liuz maiv bungx ndortv meih yaac maiv guangc meih. Maiv dungx gamh nziex yaac maiv dungx hnyouv huaang.”

Siec Hnyangx Oix Zuqc Doqc Nzunc Leiz-Latc Sou

9Mose ziouc fiev naaiv deix leiz-latc jiu bun Lewi sai mienh, dongh gaeng Ziouv nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ nyei sai mienh, caux I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ 10Mose hatc ninh mbuo, “Mouz nzunc buangv siec hnyangx wuov hnyangx, se dongh guangc zaeqv nyei hnyangx, doix ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ nyei ziangh hoc, 11I^saa^laa^en nyei zuangx mienh gapv zunv yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei nza'hmien, se yiem ninh ginv daaih nyei dorngx wuov zanc, meih oix zuqc doqc naaiv deix leiz-latc bun ninh mbuo muangx. 12Oix zuqc heuc zuangx mienh, liemh m'jangc m'sieqv caux fu'jueiv, liemh yiem meih mbuo nyei zingh nyei ganh fingx mienh, daaih gapv zunv weic bun ninh mbuo duqv haiz yaac hoqc linc taaih Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, yaac gan longx naaiv deix leiz-latc nyei yietc zungv waac. 13Ninh mbuo nyei zeiv-fun, dongh maiv haiz jiex naaiv deix leiz-latc wuov deix, ziouc duqv haiz yaac hoqc linc taaih Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, da'faanh meih mbuo duqv yiem jienv meih mbuo ih zanc oix jiex wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih duqv benx meih mbuo nyei buonc wuov norm deic-bung.”

Ziouv Paaiv Bun Mose Nqa'haav Laai Nyei Waac

14Ziouv gorngv mbuox Mose, “Meih guei seix nyei hnoi-nyieqc taux fatv aqv. Oix zuqc heuc Yo^su^waa caux meih mingh Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh, yie ziouc paaiv ninh.” Mose caux Yo^su^waa ziouc bieqc Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh gu'nyuoz.
15Ziouv hinc daaih yiem mbuonx-ndiouh gu'nyuoz, Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc gu'nguaaic. 16Ziouv aengx gorngv mbuox Mose, “Maiv lauh meih oix zuqc guei seix. Nqa'haav naaiv deix baeqc fingx ziouc maiv ziepc zuoqv nyei gan yie. Ninh mbuo oix mingh zaangc dongh ninh mbuo mingh yiem wuov norm deic-bung nyei ganh fingx mienh nyei zienh. Ninh mbuo oix guangc yie yaac baamz yie caux ninh mbuo liepc jiez nyei ngaengc waac. 17Taux wuov hnoi yie ziouc qiex jiez haic ninh mbuo yaac guangc ninh mbuo. Yie oix buang jienv yie nyei hmien, maiv mangc ninh mbuo. Ninh mbuo ziouc zuqc mietc, zuqc ciouv nyei sic caux domh zeqc naanc hoic ninh mbuo. Taux wuov hnoi ninh mbuo ziouc naaic, ‘Mbuo zuqc naaiv deix zeqc naanc laaix mbuo nyei Tin-Hungh maiv caux mbuo yiem maiv zeiz?’ 18Taux wuov hnoi yie zungv oix buang jienv yie nyei hmien, maiv mangc ninh mbuo, laaix ninh mbuo zoux yietc zungv waaic sic, baaix nyiec nyei zienh.
19“Ih zanc meih mbuo oix zuqc fiev naaiv diuh nzung njaaux I^saa^laa^en Mienh hoqc taux zuoqc weic bun yie longc zoux zorng-zengx gox ninh mbuo. 20Yie oix dorh ninh mbuo bieqc wuov norm ndau-touv longx nyei deic-bung, se dongh yie caux ninh mbuo nyei ong-taaix houv jienv laengz bun nyei deic-bung. Yiem wuov norm deic-bung ninh mbuo duqv nyanc beuv yaac kuh yiem. Ninh mbuo ziouc huin mingh zaangc nyiec nyei zienh guangc yie, yaac baamz yie caux ninh mbuo laengz nyei ngaengc waac. 21Ninh mbuo zuqc ziex nyungc zeqc naanc caux ciouv nyei sic nyei ziangh hoc, naaiv diuh nzung ziouc zoux zorng-zengx gox ninh mbuo, weic zuqc ninh mbuo nyei zeiv-fun zanc-zanc buih naaiv diuh nzung, maiv la'kuqv. Maiv gunv yie maiv gaengh dorh ninh mbuo bieqc yie houv bun ninh mbuo nyei deic-bung, ninh mbuo nyei hnyouv oix hnangv haaix nor zoux yie zungv hiuv mi'aqv.” 22Dongh wuov hnoi Mose ziouc fiev naaiv diuh nzung daaih aengx njaaux I^saa^laa^en Mienh.
23Ziouv hnangv naaiv nor paaiv Nun nyei dorn, Yo^su^waa, “Meih oix zuqc henv, daamv hlo nyei, weic zuqc meih zungv oix zuqc dorh I^saa^laa^en Mienh bieqc yie houv bun ninh mbuo nyei deic-bung. Yie ganh oix caux meih yiem.”
24Mose zorqv naaiv deix leiz-latc nyei waac yiem gorn taux setv mueiz fiev njiec sou nzengc mi'aqv. 25Ninh ziouc paaiv gaeng Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang nyei ⟨Lewi Mienh.⟩ 26Ninh gorngv, “Zorqv naaiv njunc Leiz-Latc Sou an jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei Laengz Ngaengc Waac Faang ga'hlen. An jienv naaic weic zoux zorng-zengx gox meih mbuo I^saa^laa^en Mienh. 27Yie hiuv duqv meih mbuo ndongc haaix hnyouv ngaengc, m'normh hoz. Yie corc ziangh jienv caux meih mbuo yiem nyei ziangh hoc, meih mbuo ndongc naaic ngaengc Ziouv, yie daic mingh nyei ziangh hoc, meih mbuo oix ndongc haaix ngaengc maiv hiuv aqv. 28Oix zuqc heuc meih mbuo fingx-fingx nyei zuangx mienh gox caux meih mbuo nyei yietc zungv jien daaih gapv zunv. Yie ziouc gorngv naaiv deix waac bun ninh mbuo muangx yaac heuc lungh caux ndau zoux zorng-zengx gox ninh mbuo. 29Weic zuqc yie hiuv dingc, yie daic mingh, nqa'haav meih mbuo oix guangc yie hatc meih mbuo nyei yietc zungv waac, mingh zoux waaic sic. Ziouv buatc meih mbuo zoux nyei orqv sic caux meih mbuo nyei buoz zoux cuotv nyei ga'naaiv, ziouc cuoqv ninh qiex jiez haic cingx daaih nqa'haav hingv meih mbuo oix zuqc domh zeqc naanc.”

Mose Nyei Nzung

30Mose ziouc doqc dorng naaiv diuh nzung nyei waac bun I^saa^laa^en nyei zuangx mienh muangx.