31

Y-Yôsuê Jing Pô Čuê Bruă Y-Môis

1Snăn Y-Môis kbiă leh anăn blŭ klei anei kơ jih jang phung Israel. 2 Ñu lač kơ digơ̆, “Hruê anei kâo mâo sa êtuh dua pluh thŭn; kâo amâo lŏ dưi kbiă leh anăn mŭt ôh. Yêhôwa lač leh kơ kâo, ‘Ih amâo srăng găn ôh êa krông Yurdan anei.’ 3Yêhôwa, Aê Diê diih, ñu pô srăng êbat găn êa krông ti anăp diih; ñu srăng bi rai phung găp djuê anei ti anăp ih, snăn diih srăng mă bha ala čar diñu; leh anăn Y-Yôsuê srăng găn êlâo jing khua diih, tui si Yêhôwa blŭ leh. 4 Yêhôwa srăng ngă kơ phung anăn msĕ si ñu ngă leh kơ Y-Sihôn leh anăn kơ Y-Ôk, mtao phung Amôrit, leh anăn kơ ala čar digơ̆, hlăk ñu bi rai digơ̆ leh. 5Yêhôwa srăng jao diñu kơ diih, leh anăn brei diih ngă kơ diñu tui hlue jih jang klei mtă kâo brei leh kơ diih. 6Brei jing ktang leh anăn mđĭ ai bĕ. Đăm huĭ amâodah krưp ôh kơ diñu; kyuadah Yêhôwa, Aê Diê diih yơh nao mbĭt hŏng diih; ñu amâo srăng lui ih amâodah hngah kơ diih ôh.”
7Y-Môis iêu Y-Yôsuê leh anăn lač kơ ñu ti anăp jih jang phung Israel, “Brei jing ktang leh anăn mđĭ ai bĕ; kyuadah diih srăng mŭt mbĭt hŏng phung ƀuôn sang anei hlăm čar Yêhôwa kat asei leh kơ phung aê diñu đưm čiăng brei kơ digơ̆; leh anăn diih srăng brei diñu mă bha čar anăn. 8 Yêhôwa yơh jing pô êbat ti anăp ih; ñu srăng dôk mbĭt hŏng ih, ñu amâo srăng lui ih amâodah hngah kơ ih ôh. Đăm huĭ amâodah êdu ai ôh.”

Klei Mtă Brei Dlăng Klei Bhiăn Grăp Kjuh Thŭn

9Y-Môis čih leh klei bhiăn anei leh anăn jao kơ phung khua ngă yang phung anak êkei Lêwi, phung kkung hip klei bi mguôp Yêhôwa, leh anăn kơ jih jang phung khua mduôn Israel. 10 Y-Môis mtă kơ diñu, “Ti tuč grăp kjuh thŭn, ti hruê bi kčah leh hlăm thŭn klei bi êngiê, ti hruê knăm Sang Čhiăm, 11êjai jih jang phung Israel srăng hriê bi êdah diñu pô ti anăp Yêhôwa, Aê Diê diih ti anôk ñu srăng ruah, brei diih dlăng klei bhiăn anei ti anăp jih jang phung Isrel brei diñu hmư̆. 12Bi kƀĭn bĕ phung ƀuôn sang, êkei, mniê, phung hđeh, leh anăn pô dôk jưh bhiâo hlăm ƀuôn diih, čiăng kơ diñu dưi hmư̆, leh anăn hriăm huĭ mpŭ kơ Yêhôwa, Aê Diê diih, leh anăn răng brei ngă tui hlue jih jang klei blŭ hlăm klei bhiăn anei, 13leh anăn čiăng kơ phung anak diñu, phung amâo tuôm thâo klei anăn ôh dưi hmư̆ leh anăn hriăm huĭ mpŭ kơ Yêhôwa, Aê Diê diih, jih jang ênuk diih dôk hdĭp hlăm čar diih srăng găn êa krông Yurdan čiăng mă bha.”

Klei Yêhôwa Mtô Knhal Tuč kơ Y-Môis

14Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Nĕ anei, hruê ih srăng djiê giăm leh. Iêu bĕ Y-Yôsuê leh anăn bi êdah diih pô hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, čiăng kơ kâo dưi jao bruă kơ ñu.” Y-Môis leh anăn Y-Yôsuê nao bi êdah diñu pô hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn. 15Yêhôwa bi êdah hlăm sa ƀĕ kmeh knam hlăm sang čhiăm; leh anăn kmeh knam dôk giăm ƀăng bhă sang čhiăm.
16Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Nĕ anei, ih giăm djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ih đưm; leh anăn phung ƀuôn sang anei srăng kgŭ ngă klei knhông hŏng phung yang tue ala čar diñu nao dôk mbĭt. Diñu srăng lui kâo leh anăn gao klei bi mguôp kâo ngă leh hŏng diñu. 17Kâo srăng čuh ai ngêñ kơ diñu hlăm hruê anăn, kâo srăng lui diñu leh anăn mdăp ƀô̆ mta kâo kơ diñu, leh anăn arăng srăng kĕ ƀơ̆ng diñu. Lu mta klei jhat leh anăn rŭng răng srăng truh kơ diñu, snăn diñu srăng lač hlăm hruê anăn, ‘Amâo djŏ hĕ klei jhat anei truh kơ drei kyuadah Aê Diê drei amâo dôk ti krah drei ôh?’ 18Sĭt nik kâo srăng mdăp ƀô̆ mta kâo hlăm hruê anăn kyua jih jang klei jhat diñu ngă leh, kyuadah diñu wir nao leh kơ phung yang mkăn. 19Snăn ară anei hin čih bĕ klei mmuñ anei, leh anăn bi hriăm gơ̆ kơ phung ƀuôn sang Israel; dưm klei anăn hlăm ƀăng êgei diñu, čiăng kơ klei mmuñ anei dưi jing sa klei hưn kơ kâo bi kdơ̆ng hŏng phung ƀuôn sang Israel. 20Kyuadah tơdah kâo atăt ba diñu mŭt leh hlăm čar mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mnăm êbeh dlai kâo kat asei leh čiăng brei kơ phung aê diñu đưm, leh anăn diñu tuôm ƀơ̆ng huă leh tơl trei bŏ leh anăn jing êmŏng, diñu srăng wir nao kơ phung yang mkăn leh anăn mă bruă kơ digơ̆. Diñu srăng bi êmut kơ kâo, leh anăn gao klei kâo bi mguôp. 21Leh anăn tơdah lu klei jhat leh anăn klei rŭng răng truh kơ diñu, klei mmuñ anei srăng jing sa klei hưn bi kdơ̆ng hŏng diñu. Kyuadah klei mmuñ anei arăng amâo dưi wơr bĭt ôh srăng dôk nanao hlăm ƀăng êgei phung anak čô diñu; kyuadah kâo thâo klei diñu mĭn čiăng ngă diñu dơ̆ng mkra leh, êlâo kâo atăt ba diñu mŭt hlăm ala čar kâo kat asei leh čiăng brei.” 22Snăn hlăm hruê anăn Y-Môis čih klei mmuñ anei leh anăn bi hriăm gơ̆ kơ phung ƀuôn sang Israel.
23 Yêhôwa jao bruă kơ Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun, lač, “Brei jing ktang leh anăn mđĭ ai bĕ; kyuadah ih srăng atăt ba phung anak Israel mŭt hlăm čar kâo kat asei leh čiăng brei kơ diñu; kâo srăng dôk mbĭt hŏng ih.”
24Tơdah Y-Môis ruê̆ leh čih klei bhiăn anei hlăm sa pŏk hdruôm hră tơl tuč, 25Y-Môis mtă kơ phung Lêwi phung kkung hip klei bi mguôp Yêhôwa, 26“Mă bĕ hdruôm hră klei bhiăn anei leh anăn dưm gơ̆ ti djiêu hip klei bi mguôp Yêhôwa Aê Diê diih, čiăng gơ̆ dưi dôk tinăn jing sa klei hưn bi kdơ̆ng hŏng diih. 27Kyuadah kâo thâo diih jing phung khăng bi kdơ̆ng leh anăn khăng kŏ êdi. Nĕ anei, êjai kâo ăt dôk hdĭp mbĭt hŏng diih, hruê anei diih bi kdơ̆ng leh hŏng Yêhôwa; kdlưn hĭn kơ anăn mơh leh kâo djiê! 28Bi kƀĭn bĕ ti anăp kâo jih jang phung khua mduôn hlăm phung găp djuê diih, leh anăn phung khua kiă kriê diih, čiăng kơ kâo dưi blŭ klei anei kơ knga diñu leh anăn iêu adiê leh anăn lăn ala čiăng hưn bi kdơ̆ng hŏng diñu. 29Kyuadah kâo thâo leh kâo djiê, sĭt nik diih srăng ngă klei jŭ jhat êdimima, leh anăn weh đuĕ mơ̆ng êlan kâo mtă leh kơ diih; leh anăn hlăm hruê êdei klei jhat srăng truh kơ diih, kyuadah diih srăng ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa, mčhur ñu ăl kơ bruă kngan diih.”

Klei Y-Môis Mmuñ

30Leh anăn Y-Môis răk boh blŭ klei mmuñ anei tơl jih kơ knga jih jang phung Israel dôk bi kƀĭn hmư̆: