32

  1Lub ntuj 'e, cia li tig ntsej mloog
   kuv yuav hais,
  lub ntiajteb 'e, cia li mloog tej lus
   ntawm kuv lub qhov ncauj.
  2Cia kuv tej lus qhuab qhia
   poob yam nkaus li nag los,
  cia kuv tej lus poob los yam li lwg nias,
   thiab yam nkaus li nag tshauv los
   rau saum tej nroj tsuag mos nyoos,
  thiab yam li tej pluav nag
   rau saum tej yub zaub.
  3Rau qhov kuv yuav tshaj tawm
   Yawmsaub lub npe.
  Cia li qhuas ntxhias tias
   peb tus Vajtswv loj kawg nkaus.
  4Nws yog txhib zeb,
   mas nws tes haujlwm zoo txhua fab,
   txhua yam uas nws ua kuj ncaj ncees.
  Vajtswv yog tus uas yeej tso siab tau,
   nws tsis ua ib qho txhaum li,
   nws txiav txim ncaj thiab ua raug cai xwb.
  5Lawv ua phem ua qias rau Vajtswv,
   lawv ua tsis tau nws li menyuam lawm
   vim lawv muaj kev txaug kev txhaum.
  Lawv yog tiam neeg
   uas siab phem siab qias thiab siab nkhaus.
  6Haiv neeg ruam, neeg tsis txawj xav 'e,
   nej ua pauj Yawmsaub
   tshav ntuj li no xwb lov?
  Yawmsaub tsis yog leej txiv
   uas tsim nej los lov,
  tsis yog tus uas tsim nej
   thiab yug nej kom hlob zoo lov?
  7Cia li nco txog yav thaum ub,
   cia li xav txog tej hnub nyoog
   uas ntau tiam neeg dhau los lawd.
  Cia li nug nej txiv
   mas nws yuav qhia rau nej paub,
  cia li nug nej cov laus
   mas lawv yuav piav rau nej.
  8Thaum tus uas loj dua ntais pub
   qub txeeg qub teg rau ib tsoom tebchaws,
  thaum nws muab cov neeg faib,
   nws tu ciam rau cov neeg
   raws li Yixayee cov tub.
  9Rau qhov Yawmsaub li feem
   yog nws cov neeg,
  Yakhauj yog Yawmsaub li
   qub txeeg qub teg.

  10Yawmsaub ntsib lawv
   hauv tebchaws moj sab qhua,
  hauv ntuj nrag teb do
   uas cua ntsawj vig voog.
  Nws thaiv ib ncig lawv
   thiab zov lawv tsom kwm lawv
  zoo yam nkaus li
   lawv yog nws lub ntsiab muag.
  11Nws zoo yam nkaus li tus dav
   uas muab nws lub zes rhuav
   es yuj saum nws cov menyuam.
  Nws nthuav tis kiag cug cov menyuam
   kwv rau saum phab tis.
  12Yawmsaub tib leeg coj lawv los,
   tsis muaj lwm lub tebchaws li dab
   nrog lawv nyob.
  13Yawmsaub pub lawv caij
   sau tej chaw siab hauv ntiajteb,
  pub lawv noj tej qoob loo hauv liaj teb,
   pub lawv ntxais zib ntab
   ntawm tej pob tsuas,
  thiab noj roj ntawm tej roob pob zeb
   uas tawv tawv,
  14thiab haus kua mis nyeem ntawm tej nyuj
   thiab kua mis ntawm tej tshis,
  thiab noj roj ntawm tej menyuam yaj
   thiab txiv yaj,
  thiab noj tej nyuj Npasas thiab tshis
   thiab tej mog uas zoo zoo.
   Nej tau haus tej txiv hmab li ntshav ua cawv.
  15Yesulu rog tuaj ces kuj fav xeeb,
   nej rog heev, nqaij tuab, ceev nrees.
  Lawv muab Vajtswv uas tsim lawv tso tseg,
   thiab saib tsis taus txhib zeb
   uas cawm lawv dim.
  16Lawv teev luag tej dab
   ua rau Yawmsaub khib,
  lawv ua tej kev qias vuab tsuab
   zes ua kom nws chim.
  17Lawv tua tsiaj xyeem rau tej dab
   uas tsis yog Vajtswv,
  yog xyeem rau tej dab
   uas lawv tsis tau paub dua,
  thiab xyeem rau tej dab
   uas nyuam qhuav muaj nimno,
  yog tej uas nej tej poj koob yawm txwv
   tsis tau hwm thiab ntshai.
  18Nej tsis nco txog txhib zeb uas yug nej los,
   nej tsis nco qab Vajtswv uas yug nej.

  19Yawmsaub pom mas tsis yuav lawv lawm
   rau qhov nws tej tub tej ntxhais
   ua rau nws chim.
  20Mas Yawmsaub thiaj hais tias,
   “Kuv yuav fee plhu ntawm lawv,
  kuv yuav tos saib
   thaum kawg lawv yuav zoo li cas,
  rau qhov lawv yog tiam neeg
   uas ua nkhib nkhaus,
   yog cov menyuam uas tsis xib rau kuv.
  21Lawv twb teev tej uas tsis yog Vajtswv
   ua rau kuv khib,
  lawv twb muaj dab mlom
   zes kom kuv chim.
  Mas kuv yuav siv tej neeg
   uas tsis yog haiv neeg ua rau lawv khib,
  kuv yuav siv ib haiv neeg ruam
   ua rau lawv chim.
  22Rau qhov kuv lub siab chim chim
   tawm hluavtaws kub mus txog ntua
   ti nkaus qab thu hauv tub tuag teb,
  thiab kub ntiajteb thiab tej qoob loo
   thiab kub tej lag zeb uas pua tiag tej roob.
  23Kuv yuav sau xwm txheej phem
   rau saum lawv
   thiab tso kuv tej xub hneev los tua lawv.
  24Lawv yuav tshaib tshaib yuag zuj zus,
   thiab lawv yuav puam tsuaj
   vim yog muaj mob kub heev thiab mob kis.
  Kuv yuav tso
   kaus hniav tsiaj nyaum los tom lawv
  thiab tso tej uas
   muaj taug nkag hauv av los tom lawv.
  25Nraum tshav puam los hniav ntaj hniav riam
   yuav ua rau neeg ua ntsuag,
   hauv tsev los yuav muaj kev ntshai heev,
  ua rau cov tub hluas ntxhais hluas
   thiab cov menyuam uas tseem noj mis
   thiab cov laus uas dawb hau paug puam tsuaj.
  26Kuv twb hais lawm tias,
   ‘Kuv yuav ua rau lawv tawg ri sua mus deb,
  yuav rhuav lawv lub npe
   ua kom tsis muaj leejtwg nco tau.’
  27Tiamsis kuv ntshai tsam
   tej yeeb ncuab thuam kuv,
  ntshai tsam tej yeeb ncuab
   ho xav yuam kev,
  tsam ces lawv ho hais tias,
   ‘Yog peb txhais tes kov yeej,
   tsis yog Yawmsaub ua txhua yam no.’ ”

  28Lawv yog ib haiv neeg
   uas tsis paub qabhau,
   yog neeg tsis thoob tsib.
  29Yog lawv ntse
   los lawv yuav nkag siab tej no
  thiab lawv yuav paub txog
   lawv lub neej thaum kawg.
  30Ib leeg yuav ua li cas
   ntiab tau ib txhiab leej khiav,
  ob leeg yuav ua li cas
   ntiab tau ib vam leej khiav?
  Twb yog lawv txhib zeb
   twb muab lawv muag lawm
   thiab Yawmsaub twb tso lawv tseg lawm.
  31Cov yeeb ncuab txhib zeb
   tsis thooj li peb txhib zeb,
   cov yeeb ncuab los yeej paub li ntawd.
  32Lawv lub hauv paus txiv hmab
   yog ncau ntawm txij hmab Xaudoo,
   thiab tuaj hauv Kaumaula vaj txiv hmab tuaj.
  Lawv tej txiv hmab yog tshuaj lom,
   lawv tej tauv txiv hmab kuj iab kawg.
  33Lawv tej cawv txiv hmab yog taug nab,
   yog nab raj kub sai li taug heev.

  34“Kuv tsis tau muab
   qhov uas kuv yuav ua no khaws cia,
  thiab muab kaw ceev cia
   rau hauv kuv lub txhab lov?
  35Qhov uas ua pauj thiab qhov uas teem txim
   yog kuv li feem tos cia
   txog thaum lawv plam kotaw,
  rau qhov hnub uas lawv yuav puam tsuaj
   twb los yuav txog,
  thiab lawv lub khuab
   twb yuav los raug lawv sai sai no.”
  36Yawmsaub yuav feeb cai
   rau nws cov neeg,
  nws yuav khuvleej nws cov tub qhe
   rau thaum nws pom tias lawv zog tag lawm,
   thiab tsis muaj leejtwg tshuav nyob lawm
  tsis hais cov uas ua qhev
   thiab cov uas tsis ua qhev.
  37Mas Yawmsaub yuav hais tias,
   “Lawv tej dab dua twg lawm,
  txhib zeb uas lawv nraim cev ntawd
   dua twg lawm?
  38Yog cov uas noj tej tsiaj
   uas muab tua xyeem li roj
  thiab haus tej cawv txiv hmab
   uas lawv muab hliv xyeem.
  Cia tej dab ntawd sawv tsees los pab nej,
   cia lawv tsom kwm nej los maj.

  39“Saib maj, kuv yeej yog tus ntawd ntag,
   dhau kuv lawm tsis muaj lwm tus Vajtswv.
  Kuv tua kom tuag thiab kuv tsa kom sawv,
   kuv ua kom mob kom to
   thiab kuv kho kom zoo,
  tsis muaj leejtwg yuav pab
   kom dim tau hauv kuv txhais tes.
  40Kuv tsa tes rau saum ntuj twv hais tias,
   Kuv yeej muaj txojsia nyob
   ib txhis tsis kawg,
  41thaum kuv hov kuv rab ntaj
   kom ntse ci nplas,
   thiab kuv txhais tes tuav rawv kev txiav txim,
  kuv yuav ua pauj rau kuv cov yeeb ncuab
   thiab ua pauj rau cov uas ntxub kuv.
  42Kuv yuav ua rau kuv rab xub
   haus ntshav qaug
   thiab kuv rab ntaj yuav noj nqaij,
  yog cov uas raug tua tuag
   thiab cov uas raug ntes li ntshav
   uas los ntawm tej yeeb ncuab li taubhau.”

  43Ib tsoom tebchaws 'e,
   cia li qhuas Yawmsaub cov neeg,
  rau qhov Yawmsaub yuav pauj
   nws cov tub qhe tej ntshav
   thiab ua pauj rau nws cov yeeb ncuab,
  thiab ntxuav nws cov neeg
   thiab lub tebchaws kev txhaum.

44Mauxe thiab Noo tus tub Yausua tuaj piav txhua lo lus hauv zaj nkauj no rau cov pejxeem lub qhov ntsej hnov. 45Thaum Mauxe piav txhua lo lus no rau cov Yixayee sawvdaws mloog tag lawd, 46nws kuj hais rau lawv tias, “Cia li khaws tej lus uas hnub no kuv hais kom nej ua rau nruab siab, xwv nej thiaj qhia tau rau nej tej tub ki kom lawv thiaj li paub ceev faj ua raws li tej lus hauv txoj kevcai no huvsi. 47Tej no tsis yog tej nyuag dog dig rau nej, tej no yeej yog nej txojsia ntag, thiab yog nej ua raws li tej no nej yuav muaj txoj siav loj siav ntev rau hauv lub tebchaws uas nej tabtom yuav hla tus dej Yaladee mus txeeb ua nej tug ntawd.”

Yawmsaub pub Mauxe tsa muag ntsia lub tebchaws Khana‑as

48Hnub ntawd Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 49“Koj cia li nce mus pem lub roob Anpali no mus kom txog lub roob Nenpau uas nyob hauv Mau‑a tebchaws uas ncaj lub moos Yelikhau es tsa muag ntsia lub tebchaws Khana‑as uas kuv muab pub rau cov Yixayee yuav ua lawv tug. 50Koj yuav tu siav rau saum lub roob uas koj nce mus ntawd es mus nrog koj tej poj koob yawm txwv nyob, ib yam nkaus li uas koj tus tijlaug Aloo tuag saum lub roob Hau es mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob, 51vim yog neb ob leeg tsis ua ncaj rau kuv tab meeg cov Yixayee ntawm qhov dej Melinpa Khade hauv tebchaws moj sab qhua Xee. Neb tsis hwm kuv ua tus uas dawb huv rau hauv cov Yixayee. 52Vim li no koj yuav tuaj deb ntsia pom lub tebchaws tiamsis koj yuav tsis tau nkag mus rau hauv lub tebchaws uas kuv muab pub rau cov Yixayee.”