32

1“Lub ntuj mloog kuv tej lus,
   lub ntiajteb hnov kuv hais.
  2Kuv tej lus qhia yuav poob los ib yam li nag
  thiab teev ib yam li lub lwg dej rau hauv ntiajteb.
  Kuv tej lus yuav poob ib yam li los nag tshauv
   rau tej qoobloo,
  thiab ib yam li kob nag los rau saum tej nroj tsuag.
  3Kuv yuav qhuas tus TSWV lub npe,
   thiab nws haivneeg yuav qhuas nws lub hwjchim
   uas loj kawg nkaus.
  4“Tus TSWV yog lub pobzeb uas tiv thaiv nej,
  nws yog tus uas zoo kawg nkaus, tej uas nws
   ua yeej ncaj ncees;
  Nej tus Vajtswv yog tus ncaj thiab tseeb;
  nws ua qhov yog thiab qhov tseeb xwb.
  5Tiamsis nej ua tsis ncaj, tsis tsimnyog nej ua nws haivneeg,
   nej yog haivneeg txhaum thiab dag.
  6Cov neeg ruam thiab tsis txawj xav,
   puas tsimnyog nej ua li no rau tus TSWV?
  Nws tsis yog nej Txiv, nws tsis yog tus tsim nej,
  thiab nws tsis yog tus uas ua rau nej ciaj ua ib haivneeg los?

  7“Nco ntsoov tej xwmtxheej yav tas los,
  thiab xav txog tej neeg ntau tiam thaum ub;
  cia li nug nej txiv kom qhia nej, saib
   muaj dabtsi tshwmsim,
  cia li nug tej laus lawv yuav piav yav
   tas los rau nej mloog.
  8Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   faib tebchaws rau txhua haivneeg,
  nws kom nyias nyob muaj nyias ciam raws li
  tej haivneeg uas muaj coob lossis muaj tsawg,
  9tiamsis nws xaiv Yakhauj cov
   xeebntxwv ua nws haivneeg.

  10“Nws pom lawv mus mus los los
   tom tiaj suabpuam
  uas qhuav qhawv thiab cua ntsawj nrov vwg;
  Tus TSWV hlub thiab tsomkwm lawv ib yam li
   nws txuag nws lub qhovmuag.
  11Tus TSWV tsomkwm tsis pub cov Yixalayees poob,
  ib yam li tus dav qhia nws tej menyuam ya,
  nws muab nws ob phab tis txais tsis
   pub cov menyuam poob,
  12Tus TSWV tib leej coj nws haivneeg,
  nws tsis yuav lwm haivneeg tus vajtswv pab.

  13“Nws cia lawv kav tej qhov chaw siab,
  lawv yuav tau noj tej qoobloo hauv
   lawv tej liaj tej teb.
  Lawv yuav tau haus tej zib ntab ntawm tej pob tsuas;
  thiab lawv tej txiv ntoo roj yuav
   txi ncw ntawm thaj av uas muaj pobzeb.
  14Lawv tej nyuj tej tshis yuav muaj
   kua mis ntau;
  lawv muaj tej yaj, tej tshis thiab tej nyuj,
  tej qib thiab tej cawv txiv hmab uas zoo kawg nkaus.

  15“Tus TSWV haivneeg npluanuj,
   tiamsis lawv yog neeg ntxeev siab;
  lawv rog vim lawv tau noj tau haus tsau npo.
  Lawv tsis lees paub Vajtswv tus uas tsim lawv,
  thiab lawv tso lawv tus cawmseej
   uas muaj hwjchim tseg.
  16Lawv pe mlom ua rau tus TSWV khib lawv heev,
  lawv ua kev phem kev qias ua rau tus
   TSWV npautaws rau lawv.
  17Lawv tua tsiaj fij rau tej vajtswv uas tsis yog Vajtswv,
  yog tej vajtswv uas lawv cov
   yawgkoob tsis tau pe dua,
  tej dab ntawd cov Yixalayees tsis coj
   thiab tsis tau pehawm dua li.
  18Lawv tsis nco qab lawv tus Vajtswv,
   tus cawmseej uas muaj hwjchim,
  thiab tus uas pub txojsia rau lawv lawm.

  19“Thaum tus TSWV pom tej no,
   nws npautaws kawg li,
  nws thiaj tso nws tej tub tej ntxhais tseg.
  20Tus TSWV hais tias, ‘Kuv yuav tsis
   pab lawv lawm,’
  ‘kuv yuav saib puas muaj xwm dabtsi los raug lawv,
  lawv yog neeg tawv ncauj, tsis muab
   siab npuab kuv.
  21Kuv chim rau lawv vim lawv tej mlom,
  lawv pe tej vajtswv uas tsis yog
   Vajtswv ua rau kuv khib.
  Kuv yuav tso ib pab neeg uas tsis muaj tebchaws
   tuaj zes kom lawv chim;
  thiab kuv yuav tso ib haivneeg
   ruam tuaj ua kom lawv khib.
  22Kuv txojkev chim yuav cig ib yam li
   nplaim taws
  thiab yuav kub txhua yam uas nyob hauv ntiajteb.
  Cov nplaim taws yuav kub mus kom
   txog hauv tubtuag teb
  thiab yuav kub mus ti rau hauv qab tiv txwv roob.’

  23“‘Kuv yuav tso kev siv kev pog los
   rau lawv ib yam tas ib yam tuaj,
  thiab tua kuv tej xubvos tawmtsam lawv.
  24Lawv yuav tuag tshaib thiab tuag mob tuag ntsaj;
  lawv yuav tuag tas rau tej kab mob phem.
  Kuv yuav tso tej tsiaj qus los tawmtsam lawv,
  thiab tso tej nab muaj taug los tom lawv.
  25Yuav muaj neeg raug hniav ntaj
   tuag pawglug ntawm tej kev;
  tej neeg uas nyob hauv tsev yuav
   ntshai ua plhu thimxem tas.
  Tej tub hluas ntxhais hluas yuav tuag tas;
  thiab tej menyuam mos lossis tej laus uas dawbhau paug
   los yuav tuag tas.
  26Kuv yuav ua kom lawv puastsuaj huv tibsi,
  yuav tsis muaj leejtwg nco txog lawv lawm.
  27Kuv yuav tsis pub lawv cov
   yeebncuab khav hais tias,
  lawv tua yeej kuv haivneeg, tiamsis yog kuv ua rau kuv
   haivneeg puastsuaj xwb.’

  28“Cov Yixalayees yog ib haivneeg uas tsis txawj xav,
   lawv tsis muaj tswvyim li.
  29Lawv tsis paub hais tias yog li cas
   lawv thiaj swb;
  lawv tsis totaub hais tias vim li cas
   lawv raug tej ntawd.
  30Vim li cas luag ib leeg tua yeej nej
   ib txhiab leej,
  thiab vim li cas luag ob leeg tua yeej
   nej kaum txhiab leej?
  Twb yog tus TSWV uas yog lawv tus
   Vajtswv tso lawv tseg lawm;
  lawv tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj muab lawv cob
   rau lawv cov yeebncuab.
  31Lawv cov yeebncuab yeej paub hais tias lawv tej vajtswv
  tsis muaj hwjchim npaum li cov Yixalayees tus Vajtswv.
  32Lawv cov yeebncuab ua kev phem kev qias ib yam li
  cov neeg hauv lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas,
  ib yam li tsob txiv hmab uas txi txiv iab lom neeg tuag,
  33ib yam li cov cawv uas muab taug nab ua.

  34“Tus TSWV nco ntsoov tej uas lawv
   cov yeebncuab tau ua tas los;
  nws tos txog sijhawm, ces nws yuav rau txim rau lawv.
  35Tus TSWV yuav pauj thiab rau txim
   rau lawv;
  hnub uas lawv raug kev puastsuaj twb los yuav txog,
  lub sijhawm ntawd twb los ze lawm.
  36Tus TSWV yuav pab nws haivneeg,
   thaum nws pom lawv qaug zog.
  Nws yuav hlub cov uas ua nws tes haujlwm,
  thaum nws pom lawv coogtxuj lawm.
  37Thaum ntawd tus TSWV yuav nug
   nws haivneeg hais tias,
  ‘Tej vajtswv uas nej cia siab rau nyob qhov twg lawm?
  38Nej muab tej tsiaj uas nej tua fij
   tej roj coj mus pub rau tej vajtswv ntawd noj,
  thiab muab cawv txiv hmab fij rau tej vajtswv ntawd.
  Cia li hais kom tej vajtswv ntawd pab nej,
  thiab kom lawv cia li los cawm nej.

  39“ ‘Kuv tib leeg xwb thiaj yog Vajtswv,
  tsis muaj dua lwm tus vajtswv lawm.
  Kuv ua kom neeg tuag thiab kuv pub tau txojsia,
  kuv ua kom nqaij to thiab kho tau kom zoo.
  Tsis muaj leejtwg txwv tau tej uas
   kuv ua ntawd li.
  40Kuv yog Vajtswv tus uas muaj sia nyob,
   kuv tsa tes coglus tseg hais tias,
  41kuv yuav hov kuv rab ntaj kom ci nplas,
   thiab txiav txim kom ncaj ncees.
  Kuv yuav ua pauj rau kuv cov yeebncuab
   thiab rau txim rau cov uas ntxub kuv.
  42Kuv cov xubvos yuav lo lawv tej ntshav,
  thiab kuv yuav muab ntaj tua txhua tus uas tawmtsam kuv.
  Kuv yuav tsis tseg cov uas tuaj tawmtsam kuv ib tug li;
  txawm yog cov uas raug mob thiab cov uas nyob hauv tsev
   lojcuj los yuav tuag tas.’

  43“Txhua haivneeg thoob qab ntuj,
   nej cia li qhuas tus TSWV haivneeg,
  tus TSWV yuav rau txim rau txhua haivneeg
   uas tuaj tua nws haivneeg.
  Nws yuav ua pauj rau nws cov yeebncuab
   thiab zam txim rau nws haivneeg.”
44Mauxes thiab Noos tus tub Yausuas nyeem zaj nkauj no, cov Yixalayees txhua tus thiaj hnov.

Mauxes Ntuas Cov Yixalayees Thaum Kawg

45Thaum Mauxes qhia Vajtswv tej lus rau sawvdaws mloog tas lawm, 46Mauxes hais tias, “Nej yuav tsum ua raws li tej lus uas hnub no kuv qhia rau nej lawm. Nej yuav tsum qhia tej lus no rau nej tej menyuam, lawv thiaj muab siab npuab thiab ua raws li Vajtswv tej lus qhia no txhua lo huv tibsi. 47Tej lus ntawd tsis yog tej uas tsis muaj hauvpaus hauvntsis, tiamsis yog tej uas cawm tau nej txojsia. Nej yuav tsum coj raws li ntawd, nej thiaj muaj sia nyob ntev hauv lub tebchaws uas nej tabtom yuav hla tus Dej Yauladees mus tua thiab nyob ntawd.”
48Hnub ntawd tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 49“Koj cia li nce mus rau saum tej Roob Anpalees hauv tebchaws Mau-am uas saib ntsoov rau tim lub nroog Yelikaus, thiab nce mus rau saum lub ncov Roob Nenpaus, saib mus rau tim tebchaws Kana-as uas kuv yuav muab rau cov Yixalayees nyob. 50Koj yuav tuag rau saum lub roob ntawd ib yam li koj tus tijlaug Aloos tuag rau saum lub Roob Haules, 51rau qhov neb tsis mloog kuv lus tabmeeg cov Yixalayees, thiab thaum nej nyob ntawm cov Qhovdej Melinpas uas ze lub nroog Kades hauv lub tiaj suabpuam Xees, neb ua saib tsis taus kuv tabmeeg cov Yixalayees. 52Koj yuav tuaj deb pom lub tebchaws Kana-as xwb, tiamsis koj yuav tsis tau mus nyob lub tebchaws uas kuv yuav muab rau cov Yixalayees.”