32

  1O lungh aac, baeng m'normh muangx longx. Yie oix gorngv waac.
   O baamh gen aac, tov muangx yiem yie nyei nzuih cuotv nyei nyinh nyouz.
  2Bun yie njaaux nyei leiz hnangv duih mbiungc njiec nor,
   yie gorngv nyei waac njiec hnangv mbiungc-suiv njiec,
  hnangv mbiungc-mbuonv njiec miev-lunx,
   yaac hnangv mbiungc-gorng liemh miev-nyiemz.
  3Yie oix zunh Ziouv nyei mengh,
   oix zuqc ceng mbuo nyei Tin-Hungh weih hlo.
  4Ninh se beu mbuo wuov dauh Ziouv, ninh zoux nyei gong dunh yunh nzengc.
   Ninh zoux nyei jauv yietc zungv baengh fim nyei.
  Ninh se ziepc zuoqv nyei Tin-Hungh, maiv zoux dorngc haaix nyungc.
   Ninh baengh fim nyei, yaac zoux duqv horpc.
  5Ninh mbuo maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun ninh,
   ninh mbuo maaih dorngx nqemh, maiv duqv zoux ninh nyei naamh nyouz aqv,
   benx yietc doic hnyouv ngau hnyouv njuotv nyei mienh.
  6O meih mbuo hngongx haic, maiv maaih cong-mengh nyei mienh aah!
   Meih mbuo hnangv naaiv winh bun Ziouv?
  Ninh zoux meih mbuo nyei Die, zeix meih mbuo,
   liepc meih mbuo daaih yaac yungz meih mbuo maiv zeiz?
  7Meih mbuo oix zuqc jangx taux loz-hnoi,
   hnamv taux jiex daaih ziex doic nyei hnyangx-daauh.
  Naaic meih mbuo nyei die, ninh ziouc bun meih mbuo hiuv.
   Naaic meih mbuo nyei ⟨mienh gox,⟩ ninh mbuo ziouc mbuox meih mbuo.
  8Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh jiu bun maanc fingx nzipc ninh mbuo nyei buonc,
   zorqv baamh mienh bun nqoi nyei ziangh hoc,
  ziux I^saa^laa^en Mienh nyei soux mouc,
   ninh dingc maanc fingx nyei gapv-jaaix,
  9weic zuqc Ziouv nyei buonc se ninh nyei baeqc fingx,
   ninh ganh nzipc nyei buonc se Yaakopv nyei zeiv-fun.
  10Ziouv buangh zuqc ninh mbuo yiem wuov deic-bung-huaang,
   yiem maiv maaih haaix nyungc nyei dorngx,
   kungx maaih nziaaux nyei qiex mbui hnangv.
  Ninh huing gormx, nzie jienv ninh mbuo,
   hnangv goux ganh nyei m'zing-mienh nor.
  11Hnangv domh jaangv njaaux dorn ndaix,
   longc ndaatv nzie jienv ninh nyei dorn.
  Ninh yang ndaatv njaaux ninh nyei dorn hoqc,
   taux dorn nyei ndaatv henv, haih ndaix faaux,
  12Ziouv ganh nduqc dauh dorh ninh nyei baeqc fingx,
   maiv maaih ganh fingx nyei zienh caux ninh mbuo yiem.
  13Ninh bun ninh mbuo gunv ndau-beih hlang nyei dorngx,
   duqv nyanc yiem ndeic cuotv nyei gaeng-zuangx,
  bun ninh mbuo duqv nyanc yiem la'bieiv gu'nyuoz nyei mueiz-dorngh,
   yaac nyanc yiem la'bieiv-ndau cuotv nyei ga'lanv youh.
  14Ninh bun ngongh nyorx-hmei caux yungh nyorx,
   ba'gi yungh dorn caux yungh gouv junc,
   se Mbaasaan Deic gauh longx jiex nyei yungh.
  Ninh mbuo duqv nyanc zaangc horngh nyei mbiauh witv,
   duqv hopv a'ngunc biouv gauh longx jiex nyei diuv.
  15Mv baac Ye^su^lun butv zoih daaih, nqa'haav ngaengcZiouv,
   ninh mbuo junc, diqc daanz hoz, kuh yiem kuh nyanc,
  ziouc guangc zeix ninh mbuo daaih wuov dauh Tin-Hungh,
   mangc piex njoux ninh mbuo wuov dauh Ziouv.
  16Ninh mbuo zaangc ganh fingx mienh nyei zienh bun Tin-Hungh hanc ninh mbuo.
   Ninh mbuo zoux youx haic, gamh nziev haic nyei sic, cuoqv ninh qiex jiez.
  17Ninh mbuo ziec mienv, dongh maiv zeiz zien zienh.
   Zaangc zinh ndaangc maiv hiuv duqv nyei zienh,
   zaangc coqv hoqc cuotv daaih siang nyei zienh.
   Zaangc meih mbuo nyei ong-taaix maiv zaangc jiex nyei zienh.
  18Meih mbuo maiv jangx bun meih mbuo cuotv seix wuov dauh,
   yaac la'kuqv yungz meih mbuo daaih wuov dauh Tin-Hungh.
  19Ziouv mangc ziouc nqemh ninh mbuo,
   laaix ninh nyei naamh nyouz zoux bun ninh qiex jiez.
  20Ninh gorngv, “Yie oix buang jienv yie nyei hmien, maiv mangc ninh mbuo.
   Yie oix zuov jienv mangc gaax, taux setv mueiz ninh mbuo hnangv haaix nor.
  Ninh mbuo se yietc doic duqv-eix maiv muangx waac nyei mienh,
   benx maiv ziepc zuoqv nyei naamh nyouz.
  21Ninh mbuo zaangc dongh maiv zeiz zien zienh, bun yie hanc ninh mbuo.
   Ninh mbuo baaix maiv lamh longc nyei miuc-fangx cuoqv yie qiex jiez.
  Yie ziouc longc maiv maaih guoqv nyei mienh bun ninh mbuo mueic jieqv,
   longc yietc fingx hngongx nyei mienh cuoqv ninh mbuo qiex jiez.
  22Yie qiex jiez hnangv douz zieqc jienv,
   zungv zieqc taux yiemh gen ndo jiex nyei dorngx,
  oix buov nzengc ndau-beih caux gaeng-zuangx ga'naaiv,
   zungv zieqc taux mbong nyei gorn-ndoqv.
  23“Yie oix zorqv ziex nyungc zeqc naanc ndui jienv ninh mbuo,
   bungx nzengc yie nyei forng-cang daaih buonv ninh mbuo.
  24Bun ninh mbuo buangh domh ngorc ziouc korng jaic nyei,
   zuqc doqc haic nyei baengc, sin hluqv jorm nyei, yaac butv ciouv haic nyei wuon-baengc mietc ninh mbuo.
  Yie oix bun hieh zoih nyei nyaah ngaatc ninh mbuo.
   Bun luih gan nie-mbung nyei naang-doqc nyorqv.
  25Yiem ga'nyiec maaih nzuqc ndaauv daix ninh mbuo.
   Yiem biauv gu'nyuoz yaac gamh nziex jienv.
  Dorn-lunx sieqv-lunx oix zuqc mietc,
   liemh hopv nyorx nyei gu'nguaaz caux ong-m'nqorngv-baeqc zuqc mietc nzengc.
  26Yie gorngv yie oix bun ninh mbuo faatv nzaanx,
   bun ninh mbuo nyei mbuox yiem maanc mienh mbu'ndongx zutc nzengc.
  27Mv baac yie gamh nziex win-wangv bungx waac-maux,
   nziex ninh mbuo bieqc hnyouv dorngc.
  Nzauh heix win-wangv gorngv, ‘Se yie mbuo ganh nyei qaqv duqv hingh,
   maiv zeiz Ziouv zoux naaiv deix yietc zungv sic.’+”
  28I^saa^laa^en Mienh maiv kangv ei jienv caangh laangh liuz nyei waac zoux,
   ninh mbuo maiv bieqc hnyouv haaix nyungc.
  29Feix duqv ninh mbuo maaih cong-mengh, haih bieqc hnyouv naaiv deix sic
   ziouc samx duqv cuotv ninh mbuo setv mueiz nyei ziangh hoc.
  30Yietc laanh mienh hnangv haaix nor haih zunc duqv yietc cin laanh?
   I laanh hnangv haaix nor haih zunc yietc waanc laanh biaux?
  Cuotv liuz beu ninh mbuo wuov dauh Ziouv maaic ninh mbuo,
   ninh mbuo nyei Ziouv yaac leih guangc ninh mbuo.
  31Yie mbuo nyei win-wangv hiuv duqv ganh nyei zienh
   maiv hnangv yie mbuo nyei Tin-Hungh.
  32Win-wangv se hnangv So^ndom nyei a'ngunc hmei,
   yaac hnangv ⟨Go^mo^laa⟩ nyei ndeic nyei hmei ziangh nyei.
  Ninh mbuo nyei a'ngunc biouv maaih doqc qiex,
   ninh mbuo nyei a'ngunc biouv-joih yaac im.
  33Ninh mbuo nyei a'ngunc diuv se naang nyei ndie-doqc,
   naang-jieqv ciouv haic nyei doqc qiex.
  34“Yie siou jienv win-wangv zoux nyei naaiv deix sic,
   mborqv jienv yienx yie siou jaaix nyei ga'naaiv nyei dorngx maiv zeiz?
  35Jaauv win se yiem yie. Yie za'gengh jaauv aqv.
   Zuov ninh mbuo nyei zaux caaiv piatv ndorpc mi'aqv.
  Ninh mbuo zuqc zeqc naanc nyei hnoi-nyieqc taux fatv aqv.
   Zuqc mietc nyei ziangh hoc oix siepv-siepv nyei taux.”
  36Ziouv buatc ninh nyei baeqc fingx nyei qaqv nzengc.
   Maiv zengc yietc dauh maiv gunv zoux nouh fai maiv zoux nouh nyei.
  Ninh ziouc njoux ninh nyei baeqc fingx,
   yaac korv-lienh ninh nyei bou.
  37Ninh ziouc gorngv, “Ninh mbuo nyei zienh yiem haaix?
   Ninh mbuo kaux wuov dauh ziouv ni?
  38Dongh nyanc ninh mbuo ziec wuov deix orv-junc,
   yaac hopv ninh mbuo ciev ziec nyei a'ngunc diuv.
  Bun wuov deix zienh daaih tengx meih mbuo,
   bun ninh mbuo beu jienv meih mbuo maah!
  39“Mangc maah! Se yie, yie ganh, zoux Tin-Hungh.
   Cuotv liuz yie, maiv maaih ganh dauh zienh.
  Yie bun mienh daic yaac bun mienh nangh,
   yie bun mienh zuqc mun yaac zorc mienh longx,
   maiv maaih haaix dauh haih zorqv ninh mbuo cuotv yie nyei buoz-ndiev.
  40Yie sung buoz ziangv lungh houv jienv gorngv,
   hnangv yie yietc liuz ziangh jienv, ndongc wuov zien,
  41se gorngv yie nzioux laic nzioux baeqc yie nyei nzuqc ndaauv zaengh zaengh nyei,
   yie nyei buoz nanv jienv oix dingc zuiz,
  yie oix jaauv yie nyei win-wangv nyei siouh,
   oix winh bun nzorng yie wuov deix.
  42Yie oix bun yie nyei forng-cang hopv nziaamv nquin,
   bun yie nyei nzuqc ndaauv nyanc orv,
  dongh zuqc caangv daaih daix daic wuov deix mienh nyei nziaamv,
   caux win-wangv bieiv nyei m'nqorngv.”
  43O maanc guoqv mienh aac, oix zuqc caux Tin-Hungh nyei baeqc fingx njien-youh,
   weic zuqc ninh oix weic ninh nyei bou nyei nziaamv jaauv win.
  Ninh oix jaauv ninh nyei win-wangv nyei siouh,
   oix fiqv ninh nyei deic-bung, guangc ninh nyei mienh nyei zuiz.
44Mose caux Nun nyei dorn, Yo^su^waa, daaih gorngv nzengc naaiv diuh nzung nyei waac bun baeqc fingx muangx. 45Gorngv liuz naaiv deix yietc zungv waac bun I^saa^laa^en nyei zuangx mienh muangx wuov zanc, 46Mose gorngv mbuox ninh mbuo, “Oix zuqc longc hnyouv jangx jienv yie ih hnoi gorngv bun meih mbuo muangx nyei yietc zungv waac. Hnangv naaic meih mbuo haih hatc meih mbuo nyei dorn-jueiv fun-faqv longx-longx nyei ei jienv naaiv deix leiz-latc nyei yietc zungv waac. 47Naaiv deix waac maiv zeiz weic meih mbuo benx kungx-waac, se benx meih mbuo nyei maengc. Meih mbuo ei jienv naaiv deix waac zoux, meih mbuo ziouc ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv yiem meih mbuo oix jiex Jor^ndaen Ndaaih duqv benx meih mbuo nyei buonc wuov norm deic-bung.”

Mose Yiem Ne^mbo Mbong Duqv Buatc Kaa^naa^an Deic-Bung

48Dongh wuov hnoi Ziouv gorngv mbuox Mose, 49“Meih oix zuqc faaux Aa^mbaa^lim Geh Zorng taux Mo^apc Deic-Bung nyei Ne^mbo Mbong, yiem Ye^li^ko Zingh doix-ngaanc, mangc dongh yie oix jiu bun I^saa^laa^en Mienh weic benx ninh mbuo nzipc nyei buonc wuov norm Kaa^naa^an Deic-Bung. 50Meih zungv oix zuqc yiem meih faaux wuov norm mbong guei seix, hnangv meih nyei gorx, Aalon, yiem Ho^aa Mbong guei seix mi'aqv, 51weic zuqc meih mbuo i muoz yiem Sinx Deic-Bung-Huaang, Kaa^ndetc Deic nyei Me^li^mbaa Wuom zoux dorngc yie, dongh meih mbuo dorng jienv I^saa^laa^en Mienh maiv taaih yie cing-nzengc. 52Weic naaiv meih ziouc yiem go nyei mangc yie jiu bun I^saa^laa^en Mienh nyei deic-bung mv baac meih maiv duqv bieqc.”