33

Mauxe foom koob moov rua txhua xeem Yixayee

1Ntawm nuav moog yog Mauxe kws yog Vaajtswv tug tuabneeg tej lug foom koob moov rua cov Yixayee ua ntej kws nwg tsw tau tuag. 2Nwg has tas,
  “Yawmsaub nqeg sau lub roob Xinai lug,
   nwg tawm ntawm Xe‑i ci tuaj rua puab,
  nwg ci nplaag sau lub roob Palaa tuaj,
   nwg nrug quas txheeb quas vaam leej
   kws dawb huv tuaj,
  muaj nplaim tawg
   ntawm nwg saab teg xws.
  3Nwg yeej hlub nwg haiv tuabneeg.
   Nwg cov tuabneeg dawb huv,
   txhua tug nyob huv nwg txhais teg.
  Puab pe ntawm koj kwtaw
   hab txais tej lug kws koj qha.
  4Mauxe muab txuj kevcai cob rua peb
   ua Yakhauj cov tuabneeg qub txeeg qub teg.
  5Yawmsaub txhad ua vaajntxwv huv Yesulu
   rua thaus cov pejxeem cov thawj
  tuaj txoos ua ke
   hab nrug cov Yixayee txhua xeem ua ke.

  6“Thov ca Lunpee muaj txujsa nyob,
   tsw xob tuag,
   tassws ca nwg cov tuabneeg muaj tsawg.”

7Mauxe has txug Yuta le nuav tas,
  “Au Yawmsaub, thov noog Yuta tej lug,
   thov coj nwg rov lug koom nwg haiv tuabneeg.
  Nwg txhais teg tawm tsaam
   paab nwg tug kheej.
  Thov koj paab nwg tawm tsaam
   nwg cov yeeb ncuab.”

8Mauxe has txug Levi tas,
  “Yawmsaub, koj le Thumi hab Uli
   nrug tug kws koj hlub nyob,
  yog tug kws koj tub muab swm
   ntawm Maxa lawm,
  hab tug kws koj tawm tsaam
   ntawm dej Melinpa.
  9Nwg has rua nwg nam nwg txwv tas,
   ‘Kuv tsw quav ntsej puab lawm.’
  Nwg tsw yuav nwg cov kwvtij
   hab tsw paub nwg cov mivnyuas,
  tsua qhov cov Levi ua lawv le koj tej lug
   hab tuav rawv koj tej lug cog tseg.
  10Puab yuav qha koj tej kevcai rua Yakhauj,
   hab qha koj txuj kevcai rua Yixayee.
  Puab yuav muab moov tshuaj tsw qaab
   tso rua ntawm koj xubndag,
  hab muab tej kws hlawv huvsw xyeem
   tso rua sau koj lub thaaj.
  11Au Yawmsaub, thov foom koob moov
   rua nwg tej hov txhua chaw,
  hab leeg yuav tej num
   kws nwg txhais teg ua.
  Thov koj tsoo nwg cov yeeb ncuab lub duav,
   yog cov kws ntxub nwg,
   ua kuas sawv tsw taug dua le.”

12Mauxe has txug Npeeyamee tas,
  “Tug kws Yawmsaub hlub
   nyob tso sab plhuav rua huv nwg.
  Yawmsaub tsom kwm nwg taag naj taag nub,
   nwg nyob sau Yawmsaub xub pwg.”

13Mauxe has txug Yauxej tas,
  “Thov Yawmsaub foom koob moov
   rua nwg lub tebchaws,
  ca nwg tau dej lwg
   kws zoo kawg nkaus sau ntuj,
   hab tau tej dej kws nyob huv qaab ntuj,
  14hab tau tej qoob loos zoo kawg nkaus
   ntawm lub nub,
  hab tau tej qoob loos nplua quas mag
   lawv lub hli,
  15hab tau tej yaam kws zoo kawg
   sau tej roob kws ib txwm muaj nyob,
  hab tau tej kws zoo nplua mag
   sau tej ncov roob kws nyob moog ib txhws,
  16hab tau tej kev tswm txaj huv nplajteb
   hab txhua yaam kws nyob huv,
  hab tau txujkev hlub ntawm tug kws nyob
   huv tsob ntoo cig quas plawg hov.
  Thov kuas tej koob moov nuav
   lug rua sau Yauxej lub taubhau,
  hab lug rua sau tug kws ua
   nwg cov kwvtij tug thawj lub taj taubhau.
  17Nwg yog thawj tug mivnyuas txwv nyuj
   kws muaj meej mom,
   nwg txwm kub zoo yaam le kub nyuj qus.
  Txwm kub hov yuav laub txhua
   haiv tuabneeg moog txug qaab ntuj kawg.
  Efa‑i quas vaam leej kuj zoo le nuav,
   Manaxe quas txheeb leej kuj zoo ib yaam nkaus.”

18Mauxe has txug Xenpuloo tas,
  “Xenpuloo, ca le zoo sab xyiv faab
   rua thaus koj tawm moog,
  hab Ixakha ca le zoo sab
   rua huv koj lub tsev ntaub.
  19Ob tug yuav hu tuabneeg tuaj
   rua ntawm ob tug lub roob,
   hab yuav xyeem tsaj raug cai hov ntawd.
  Ob tug nqug tej kws zoo nplua quas mag
   huv havtxwv lug,
  hab tau tej hov txhua chaw tswm txaj
   kws muab zais rua huv xuab zeb.”

20Mauxe has txug Kas tas,
  “Qhuas Vaajtswv
   kws nthuav Kas lub tebchaws daav.
  Kas nyob zoo yaam le tsuv ntxhuav,
   dua luas npaab dua luas taj taubhau.
  21Nwg xaiv lub tebchaws
   kws zoo kawg nkaus rua nwg,
  vem yog hov ntawd
   tseg ca rua tug thawj kws kaav.
  Thaus pejxeem cov thawj tuaj txoos ua ke,
   nwg ua lawv le Yawmsaub txujkev ncaaj nceeg,
  hab ua lawv le tej kevcai
   kws muab rua cov Yixayee.”

22Mauxe has txug Ntaaj tas,
  “Ntaaj yog ib tug mivnyuas tsuv ntxhuav
   kws dha caws qa huv Npasaa tebchaws tuaj.”

23Mauxe has txug Nathali tas,
  “Nathali 'e, koj yog tug kws tau
   Yawmsaub txujkev hlub puv npo,
   hab tau Yawmsaub le koob moov puv nkaus,
  ca le txeeb dej havtxwv
   hab yaav qaab teb ua koj tug.”

24Mauxe has txug Asaw tas,
  “Thov kuas Asaw tau koob moov
   ntau dua cov tub huvsw,
  thov kuas nwg cov kwvtij hlub nwg,
   hab ca nwg raus kwtaw rua huv thoob roj.
  25Koj tej laag rooj yog hlau hab tooj lab,
   koj txujsa ntev le caag, koj tug zug
   yuav muaj ntev le ntawd.”

  26“Yesulu 'e, tsw muaj leejtwg
   zoo cuag le Vaajtswv.
  Nwg taug txujkev sau ntuj lug
   paab koj hab muaj meej mom
   caij fuab cua lug.
  27Vaajtswv kws ib txwm muaj nyob
   yog mej lub chaw nyob,
  nwg txhais npaab kws nyob moog ib txhws
   cug rawv mej.
  Nwg lawv yeeb ncuab tswv
   ntawm mej xubndag moog,
   hab has tas, ‘Ua kuas puam tsuaj lauj!’
  28Ua le nuav Yixayee txhad le nyob
   tso sab plhuav,
   Yakhauj caaj ceg kuj nyob thaaj yeeb
  rua huv lub tebchaws kws muaj
   qoob loos muaj cawv txwv maab,
   hab lub ntuj tso dej lwg nqeg lug.
  29Yixayee 'e, mej tau moov zoo tag tag le.
   Leejtwg zoo thooj le mej, yog haiv tuabneeg
   kws Yawmsaub cawm kuas dim?
  Nwg yog daim hlau kws paab mej,
   nwg yog raab ntaaj
   kws ua kuas mej kov yeej.
  Mej cov yeeb ncuab
   yuav nkaag tuaj hawm mej,
  mej yuav tsuj pis ntag
   sau puab tej chaw sab.”