33

Mauxe foom koob hmoov rau txhua xeem Yixayee

1Ntawm no mus yog Mauxe uas yog Vajtswv tus neeg tej lus foom koob hmoov rau cov Yixayee ua ntej uas nws tsis tau tuag. 2Nws hais tias,
  “Yawmsaub nqes saum lub roob Xinai los,
   nws tawm ntawm Xe‑i ci tuaj rau lawv,
   nws ci nplas saum lub roob Palas tuaj,
  nws nrog qas txhiab qas vam leej
   uas dawb huv tuaj,
   muaj nplaim taws ntawm nws sab tes xis.
  3Nws yeej hlub nws haiv neeg.
   Nws cov neeg dawb huv,
   txhua tus nyob hauv nws txhais tes.
  Lawv pe ntawm koj kotaw
   thiab txais tej lus uas koj qhia.
  4Mauxe muab txoj kevcai cob rau peb
   ua Yakhauj cov neeg qub txeeg qub teg.
  5Yawmsaub thiaj ua vajntxwv hauv Yesulu
   rau thaum cov pejxeem cov thawj
  tuaj txoos ua ke
   thiab nrog cov Yixayee txhua xeem ua ke.

  6“Thov cia Lunpee muaj txojsia nyob,
   tsis txhob tuag,
   tiamsis cia nws cov neeg muaj tsawg.”

7Mauxe hais txog Yuda li no tias,
  “Au Yawmsaub, thov mloog Yuda tej lus,
   thov coj nws rov los koom nws haiv neeg.
  Nws txhais tes tawm tsam
   pab nws tus kheej.
  Thov koj pab nws tawm tsam
   nws cov yeeb ncuab.”

8Mauxe hais txog Levi tias,
  “Yawmsaub, koj li Thumi thiab Uli
   nrog tus uas koj hlub nyob,
  yog tus uas koj twb muab sim
   ntawm Maxa lawm,
  thiab tus uas koj tawm tsam
   ntawm dej Melinpa.
  9Nws hais rau nws niam nws txiv tias,
   ‘Kuv tsis quav ntsej lawv lawm.’
  Nws tsis yuav nws cov kwvtij
   thiab tsis paub nws cov menyuam,
  rau qhov cov Levi ua raws li koj tej lus
   thiab tuav rawv koj tej lus cog tseg.
  10Lawv yuav qhia koj tej kevcai rau Yakhauj,
   thiab qhia koj txoj kevcai rau Yixayee.
  Lawv yuav muab hmoov tshuaj tsw qab
   tso rau ntawm koj xubntiag,
  thiab muab tej uas hlawv huvsi xyeem
   tso rau saum koj lub thaj.
  11Au Yawmsaub, thov foom koob hmoov
   rau nws tej qhov txhia chaw,
  thiab lees yuav tej haujlwm
   uas nws txhais tes ua.
  Thov koj tsoo nws cov yeeb ncuab lub duav,
   yog cov uas ntxub nws,
   ua kom sawv tsis taus dua li.”

12Mauxe hais txog Npeeyamee tias,
  “Tus uas Yawmsaub hlub
   nyob tso siab plhuav rau hauv nws.
  Yawmsaub tsom kwm nws tas hnub tas hmo,
   nws nyob saum Yawmsaub xub pwg.”

13Mauxe hais txog Yauxej tias,
  “Thov Yawmsaub foom koob hmoov
   rau nws lub tebchaws,
  cia nws tau dej lwg
   uas zoo kawg nkaus saum ntuj,
   thiab tau tej dej uas nyob hauv qab ntuj,
  14thiab tau tej qoob loo
   zoo kawg nkaus ntawm lub hnub,
  thiab tau tej qoob loo
   nplua mias raws lub hli,
  15thiab tau tej yam uas zoo kawg
   saum tej roob uas ib txwm muaj nyob,
  thiab tau tej uas zoo nplua mias
   saum tej ncov roob uas nyob mus ib txhis,
  16thiab tau tej kev tsim txiaj hauv ntiajteb
   thiab txhua yam uas nyob hauv,
  thiab tau txojkev hlub ntawm tus uas nyob
   hauv tsob ntoo cig plaws ntawd.
  Thov kom tej koob hmoov no
   los rau saum Yauxej lub taubhau,
  thiab los rau saum tus uas ua
   nws cov kwvtij tus thawj lub tiaj taubhau.
  17Nws yog thawj tug menyuam txiv nyuj
   uas muaj meej mom,
   nws txwm kub zoo yam li kub nyuj qus.
  Txwm kub ntawd yuav laub txhua haiv neeg
   mus txog qab ntuj kawg.
  Efa‑i qas vam leej kuj zoo li no,
   Manaxe qas txhiab leej
   kuj zoo ib yam nkaus.”

18Mauxe hais txog Xenpuloo tias,
  “Xenpuloo, cia li zoo siab xyiv fab
   rau thaum koj tawm mus,
  thiab Ixakha cia li zoo siab
   rau hauv koj lub tsev ntaub.
  19Ob tug yuav hu neeg tuaj
   rau ntawm ob tug lub roob,
   thiab yuav xyeem tsiaj raug cai qhov ntawd.
  Ob tug rub tej uas zoo nplua mias
   hauv hiavtxwv los,
  thiab tau tej qhov txhia chaw tswm txiaj
   uas muab zais rau hauv xuab zeb.”

20Mauxe hais txog Kas tias,
  “Qhuas Vajtswv uas nthuav
   Kas lub tebchaws dav.
  Kas nyob zoo yam li tsov ntxhuav,
   dua luag npab dua luag tiaj taubhau.
  21Nws xaiv lub tebchaws
   uas zoo kawg nkaus rau nws,
  vim yog qhov ntawd tseg cia
   rau tus thawj uas kav.
  Thaum pejxeem cov thawj tuaj txoos ua ke,
   nws ua raws li Yawmsaub
   txojkev ncaj ncees,
  thiab ua raws li tej kevcai
   uas muab rau cov Yixayee.”

22Mauxe hais txog Daj tias,
  “Daj yog ib tug menyuam tsov ntxhuav
   uas dhia caws qia
   hauv Npasas tebchaws tuaj.”

23Mauxe hais txog Nathali tias,
  “Nathali 'e, koj yog tus uas tau
   Yawmsaub txojkev hlub puv npo,
   thiab tau Yawmsaub li koob hmoov puv nkaus,
  cia li txeeb dej hiavtxwv
   thiab yav qab teb ua koj tug.”

24Mauxe hais txog Asaw tias,
  “Thov kom Asaw tau koob hmoov
   ntau dua cov tub huvsi,
  thov kom nws cov kwvtij hlub nws,
   thiab cia nws raus kotaw rau hauv thoob roj.
  25Koj tej las rooj yog hlau thiab tooj liab,
   koj txojsia ntev li cas,
   koj lub zog yuav muaj ntev li ntawd.”

  26“Yesulu 'e, tsis muaj leejtwg
   zoo cuag li Vajtswv.
  Nws taug txojkev saum ntuj los pab koj
   thiab muaj meej mom caij huab cua los.
  27Vajtswv uas ib txwm muaj nyob
   yog nej lub chaw nyob,
  nws txhais npab uas nyob mus ib txhis
   cug rawv nej.
  Nws ntiab yeeb ncuab khiav
   ntawm nej xubntiag mus,
   thiab hais tias, ‘Ua kom puam tsuaj lauj!’
  28Ua li no Yixayee thiaj li
   nyob tso siab plhuav,
  Yakhauj caj ces kuj nyob thaj yeeb
   rau hauv lub tebchaws
  uas muaj qoob loo muaj cawv txiv hmab,
   thiab lub ntuj tso dej lwg nqes los.
  29Yixayee 'e, nej tau hmoov zoo tiag tiag li.
   Leejtwg zoo thooj li nej,
  yog haiv neeg uas Yawmsaub
   cawm kom dim?
  Nws yog daim hlau uas pab nej,
   nws yog rab ntaj uas ua kom nej kov yeej.
  Nej cov yeeb ncuab
   yuav nkag tuaj hawm nej,
  nej yuav tsuj pes ntiag
   saum lawv tej chaw siab.”