34

Mose Guei Seix

1Mose ziouc yiem Mo^apc Ndau-Baengh faaux Ne^mbo Mbong taux Bitc^gaa Mbong-ningv, yiem Ye^li^ko Zingh nyei doix-ngaanc. Yiem wuov Ziouv bun ninh mangc gormx wuov norm deic-bung, se mangc yiem Gi^le^aatc Deic taux Ndaan Zingh, 2Napv^taa^li Deic huing nzuonx nyei yietc zungv, mangc E^faa^im Deic caux Maa^natv^se Deic, mangc gormx Yu^ndaa Deic mingh fai bung taux Me^ndi^de^le^nien Koiv, 3aengx mangc ⟨Negepc⟩ caux Ye^li^ko horngc zaangc nyei ndau-baengh, Daau-Lomc Zingh mingh taux So^aa Zingh. 4Ziouv gorngv mbuox Mose, “Naaiv se yie houv bun Apc^laa^ham, Yaakopv caux I^sakc nyei deic-bung. Wuov zanc yie gorngv, ‘Yie oix jiu bun meih mbuo nyei zeiv-fun.’ Ih zanc yie bun meih mangc yietc mueic mv baac meih maiv duqv bieqc.”
5Ziouv nyei bou, Mose, ziouc yiem Mo^apc Deic-Bung guei seix hnangv Ziouv gorngv wuov nor. 6Ziouv ziouc zorqv Mose nyei sei zangx jienv wuov Mo^apc Deic, yiem Mbetc Be^o Zingh doix-ngaanc nyei horngz, mv baac taux ih jaax hnoi maiv maaih haaix dauh hiuv duqv ninh nyei zouv yiem haaix. 7Mose guei seix wuov zanc, ninh nyei hnyangx-jeiv duqv yietc baeqv nyic ziepc hnyangx. Ninh nyei m'zing maiv gaengh mbuov, ninh nyei qaqv yaac maiv gaengh tuix. 8I^saa^laa^en Mienh yiem Mo^apc Ndau-Baengh weic Mose nzauh nyiemv faah ziepc hnoi, taux ninh mbuo nzauh nyiemv nyei ziangh hoc buangv.
9Nun nyei dorn, Yo^su^waa, maaih cong-mengh buangv hnyouv, weic zuqc Mose dorh buoz maan jienv ninh. I^saa^laa^en Mienh ziouc muangx ninh yaac ei jienv Ziouv paaiv Mose nyei waac zoux.
10Yiem naaic daaih maiv maaih haaix dauh ⟨douc waac mienh⟩ hnangv Mose, se Ziouv caux ninh hmien doix hmien gorngv waac. 11Maiv maaih ganh dauh douc waac mienh zoux mbuoqc horngh nyei sic caux jangx-hoc hnangv Ziouv paaiv Mose doix I^yipv Deic-Bung nyei Faalo Hungh caux Faalo nyei jien caux ninh nyei guoqv nyei baeqc fingx zoux. 12Maiv maaih ganh dauh douc waac mienh hnangv Mose yiem I^saa^laa^en yietc zuangx mienh nyei nza'hmien maaih domh qaqv zoux yietc zungv mbuoqc horngh, gamh nziex haic nyei sic.