3

Cov Yixayee kov yeej Aus

1Peb txawm tig hlo taug txujkev kws moog peg Npasaa mas Npasaa tug vaajntxwv Aus hab nwg cov tub rog suavdawg kuj tawm tuaj ua rog rua peb ntawm Ente‑i. 2Tassws Yawmsaub has rua kuv tas, “Tsw xob ntshai nwg tsua qhov kuv tub muab nwg hab nwg cov tuabneeg suavdawg hab nwg lub tebchaws huvsw rua huv koj txhais teg, mas koj yuav ua rua nwg ib yaam nkaus le koj tub ua rua cov Amaulai tug vaajntxwv Xihoo kws nyob huv Hesanpoo lawd.” 3Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv txhad muab Npasaa tug vaajntxwv Aus hab nwg cov tuabneeg huvsw rua huv peb txhais teg hab peb muab puab ntaus tua moog txug thaus tsw tshuav ib tug nyob le. 4Thaus hov peb txeeb tau nwg tej moos huvsw tsw tshuav ib lub kws peb txeeb tsw tau ntawm puab le. Huvsw yog rau caum lub moos, kws yog taag nrho Akau tebchaws kws yog lub tebchaws Npasaa kws vaajntxwv Aus kaav. 5Tej moos nuav txhua lub muaj ntsaa loog xov puag ncig sab sab, muaj rooj loog muaj laag rooj huvsw hab peb txeeb tau tej zej zog kws tsw muaj ntsaa loog ntau ntau le. 6Peb muab puab ua puam tsuaj taag huvsw ib yaam nkaus peb ua rua Hesanpoo tug vaajntxwv Xihoo. Peb muab txhua lub moos tej quaspuj quasyawg mivnyuas ua puam tsuaj taag huvsw. 7Tassws tej tsaj txhu huvsw hab tej hov txhua chaw kws peb txeeb tau huv tej moos hov peb coj lug ua peb tug.
8Thaus hov peb txeeb tau lub tebchaws ntawm cov Amaulai ob tug vaajntxwv txhais teg kws nyob tug dej Yalatee saab nub tuaj txwj nrho ntawm lub haav Anoo moog txug lub roob Hawmoo. 9(Lub roob Hawmoo hov cov tuabneeg Xaintoo hu ua Xili‑oo hab cov Amaulai hu ua Xeni.) 10Peb txeeb tau txhua lub moos peg tej nraag taj toj sab hab Kile‑a tebchaws hab Npasaa tebchaws huvsw moog txug ncua Xalekha hab Ente‑i kws yog tej moos kws Npasaa tug vaajntxwv Aus kaav. 11(Npasaa tug vaajntxwv Aus yog tuabneeg Lefa‑i kws tshuav nwg tuab leeg xwb. Nwg lub txaaj pw yog xuas hlau ua. Nwg lub txaaj hov tseed nyob huv cov Aamoo lub moos Lanpa. Lub txaaj hov ntev cuaj tshwm daav plaub tshwm lawv le peb tej tshwm nwgnuav.)

Cov xeem kws nyob dej Yalatee saab nub tuaj

12Lub tebchaws kws lub swjhawm ntawd peb txeeb tau hov txwj ntawm Alau‑aw kws nyob ntawm ntug dej Anoo hab tej toj sab huv Kile‑a tebchaws ib nraab hab tej moos kws nyob huv, kuv muab rua xeem Lunpee hab xeem Kas. 13Tebchaws Kile‑a kws tseed tshuav hab Npasaa tebchaws huvsw kws yog vaajntxwv Aus kaav, yog taag nrho Akau tebchaws, kuv muab rua ib nraab xeem Manaxe. (Taag nrho tebchaws Npasaa hov txeev hu ua cov Lefa‑i le tebchaws. 14Ya‑i kws yog xeem Manaxe kuj txeeb tau Akau tebchaws huvsw moog txug ncua cov Kesu hab cov Ma‑akha nrwm teb, hab nwg hu tebchaws Npasaa hov hu ua Havauya‑i lawv le nwg lub npe lug txug naj nub nwgnuav.) 15Kuv muab Kile‑a rua Makhi, 16mas kuv muab tej tebchaws nuav rua xeem Lunpee hab xeem Kas, yog txwj ntawm Kile‑a moog txug lub haav Anoo, muab lub plawv haav Anoo ua nrwm teb, moog txug ncua tug dej Yanpo kws yog cov Aamoo nrwm teb. 17Hab taag nrho Alanpa kws muaj tug dej Yalatee ua nrwm teb hab txwj nrho ntawm Khinele moog txug ncua havtxwv Alanpa kws yog Havtxwv Ntsev, ntawm taw roob Pixaka kws nyob saab nub tuaj.
18Thaus hov kuv tub has rua mej tas, “Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tau pub lub tebchaws nuav rua mej yuav ua mej tug. Mej cov txwvneej txhua tug kws txawj ua rog yuav tsum nqaa cuab yeej hlaa ua mej cov kwvtij Yixayee ntej moog. 19Tassws mej cov quaspuj cov mivnyuas yau hab mej tej tsaj txhu, kws kuv paub tas mej muaj tsaj txhu coob, mas yuav nyob rua huv tej moos kws kuv tub muab rua mej lawd, 20moog txug thaus kws Yawmsaub pub kuas mej tej kwvtij tau su ib yaam le nwg tub pub rua mej tau su lawm, moog txug thaus puab txeeb tau lub tebchaws kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv pub rua puab saab dej Yalatee tim u lawd, mas mej le rov qaab lug rua huv nyag teb nyag chaw kws kuv tub muab rua mej lawd.” 21Thaus hov kuv tub has rua Yausua tas, “Koj lub qhov muag tub pum txhua yaam kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tau ua rua ob tug vaajntxwv nuav lawd. Yawmsaub yuav ua ib yaam nkaus le hov rua txhua lub tebchaws kws mej yuav moog rua huv. 22Mej tsw xob ntshai puab le tsua qhov mej tug Vaajtswv Yawmsaub yog tug kws yuav ua rog paab mej.”

Tsw kheev Mauxe moog Khana‑aa

23Thaus ntawd kuv thov thov Yawmsaub has tas, 24“Au Vaajtswv Yawmsaub, koj nyav chiv ua koj tug fwjchim hab koj txhais teg kws muaj zug tshwm rua koj tug tub qhe pum. Muaj ib tug timtswv twg kws nyob sau ntuj lossws huv nplajteb nuav yuav ua tau tej num hab tej txujci phemfwj kws koj ua tau? 25Thov koj pub kuv hlaa moog saib lub tebchaws zoo kws nyob saab dej Yalatee tim u, saib tej toj sab kws zoo zoo hab Lenpanoo.” 26Tassws Yawmsaub chim rua kuv vem yog tim mej, nwg txhad le tsw noog kuv tej lug thov. Nwg has rua kuv tas, “Txaus lawm lauj! Koj tsw xob has txug zaaj nuav rua kuv dua le lawm. 27Koj ca le nce moog rua sau lub ncov roob Pixaka es tsaa qhov muag saib rua saab nub poob saab peg saab nraag saab nub tuaj, tsaa qhov muag saib lub tebchaws hov xwb, tsua qhov koj yuav hlaa tsw tau tug dej Yalatee nuav rua saab tid le. 28Koj ca le has rua Yausua hab txhawb nwg tug zug hab txhawb nwg lub sab kuas ruaj khov tsua qhov nwg yuav coj haiv tuabneeg nuav hlaa moog hab yuav coj puab moog tuav lub tebchaws kws koj pum nuav ua puab teej puab tug.” 29Tes peb txhad tsuam huv lub haav kws ncaaj lub moos Npepe‑au.