3

Cov Yixayee kov yeej Aus

1Peb txawm tig hlo taug txojkev uas mus pem Npasas mas Npasas tus vajntxwv Aus thiab nws cov tub rog sawvdaws kuj tawm tuaj ua rog rau peb ntawm Ede‑i. 2Tiamsis Yawmsaub hais rau kuv tias, “Tsis txhob ntshai nws rau qhov kuv twb muab nws thiab nws cov neeg sawvdaws thiab nws lub tebchaws huvsi rau hauv koj txhais tes, mas koj yuav ua rau nws ib yam nkaus li koj twb ua rau cov Amaulai tus vajntxwv Xihoo uas nyob hauv Hesanpoo lawd.” 3Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv thiaj muab Npasas tus vajntxwv Aus thiab nws cov neeg huvsi rau hauv peb txhais tes thiab peb muab lawv ntaus tua mus txog thaum tsis tshuav ib tug nyob li. 4Thaum ntawd peb txeeb tau nws tej moos huvsi tsis tshuav ib lub uas peb txeeb tsis tau ntawm lawv li. Huvsi yog rau caum lub moos, uas yog tag nrho Akau tebchaws uas yog lub tebchaws Npasas uas vajntxwv Aus kav. 5Tej moos no txhua lub muaj ntsa loog xov puag ncig siab siab, muaj rooj loog muaj las rooj huvsi thiab peb txeeb tau tej zej zog uas tsis muaj ntsa loog ntau ntau li. 6Peb muab lawv ua puam tsuaj tag huvsi ib yam nkaus peb ua rau Hesanpoo tus vajntxwv Xihoo. Peb muab txhua lub moos tej pojniam txivneej menyuam ua puam tsuaj tag huvsi. 7Tiamsis tej tsiaj txhu huvsi thiab tej qhov txhia chaw uas peb txeeb tau hauv tej moos ntawd peb coj los ua peb tug.
8Thaum ntawd peb txeeb tau lub tebchaws ntawm cov Amaulai ob tug vajntxwv txhais tes uas nyob ntug dej Yaladee sab hnub tuaj txij ntua ntawm lub hav Anoo mus txog lub roob Hawmoo. 9(Lub roob Hawmoo ntawd cov neeg Xaidoo hu ua Xili‑oo thiab cov Amaulai hu ua Xeni.) 10Peb txeeb tau txhua lub moos pem tej nras tiaj toj siab thiab Kile‑a tebchaws thiab Npasas tebchaws huvsi mus txog ntua Xalekha thiab Ede‑i uas yog tej moos uas Npasas tus vajntxwv Aus kav. 11(Npasas tus vajntxwv Aus yog neeg Lefa‑i uas tshuav nws tib leeg xwb. Nws lub txaj pw yog xuas hlau ua. Nws lub txaj ntawd tseem nyob hauv cov Asmoo lub moos Lanpa. Lub txaj ntawd ntev cuaj tshim dav plaub tshim raws li peb tej tshim nimno.)

Cov xeem uas nyob dej Yaladee sab hnub tuaj

12Lub tebchaws uas lub sijhawm ntawd peb txeeb tau ntawd txij ntawm Alau‑aw uas nyob ntawm ntug dej Anoo thiab tej toj siab hauv Kile‑a tebchaws ib nrab thiab tej moos uas nyob hauv, kuv muab rau xeem Lunpee thiab xeem Kas. 13Tebchaws Kile‑a uas tseem tshuav thiab Npasas tebchaws huvsi uas yog vajntxwv Aus kav, yog tag nrho Akau tebchaws, kuv muab rau ib nrab xeem Manaxe. (Tag nrho tebchaws Npasas ntawd txeev hu ua cov Lefa‑i li tebchaws. 14Ya‑i uas yog xeem Manaxe kuj txeeb tau Akau tebchaws huvsi mus txog ntua cov Kesu thiab cov Ma‑akha ciam teb, thiab nws hu tebchaws Npasas ntawd hu ua Havauya‑i raws li nws lub npe los txog niaj hnub nimno.) 15Kuv muab Kile‑a rau Makhi, 16mas kuv muab tej tebchaws no rau xeem Lunpee thiab xeem Kas, yog txij ntua Kile‑a mus txog lub hav Anoo, muab lub plawv hav Anoo ua ciam teb, mus txog ntua tus dej Yanpo uas yog cov Asmoo ciam teb. 17Thiab tag nrho Alanpa uas muaj tus dej Yaladee ua ciam teb thiab txij ntua ntawm Khinele mus txog ntua hiavtxwv Alanpa uas yog Hiavtxwv Ntsev, ntawm taw roob Pixaka uas nyob sab hnub tuaj.
18Thaum ntawd kuv twb hais rau nej tias, “Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tau pub lub tebchaws no rau nej yuav ua nej tug. Nej cov txivneej txhua tus uas txawj ua rog yuav tsum nqa cuab yeej hla ua nej cov kwvtij Yixayee ntej mus. 19Tiamsis nej cov pojniam cov menyuam yaus thiab nej tej tsiaj txhu, uas kuv paub tias nej muaj tsiaj txhu coob, mas yuav nyob rau hauv tej moos uas kuv twb muab rau nej lawd, 20mus txog thaum uas Yawmsaub pub kom nej tej kwvtij tau so ib yam li nws twb pub rau nej tau so lawm, mus txog thaum lawv txeeb tau lub tebchaws uas Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv pub rau lawv sab dej Yaladee tim ub lawd, mas nej li rov qab los rau hauv nyias teb nyias chaw uas kuv twb muab rau nej lawd.” 21Thaum ntawd kuv twb hais rau Yausua tias, “Koj lub qhov muag twb pom txhua yam uas Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tau ua rau ob tug vajntxwv no lawd. Yawmsaub yuav ua ib yam nkaus li ntawd rau txhua lub tebchaws uas nej yuav mus rau hauv. 22Nej tsis txhob ntshai lawv li rau qhov nej tus Vajtswv Yawmsaub yog tus uas yuav ua rog pab nej.”

Tsis kheev Mauxe mus Khana‑as

23Thaum ntawd kuv thov thov Yawmsaub hais tias, 24“Au Vajtswv Yawmsaub, koj nyuam qhuav pib ua koj lub hwjchim thiab koj txhais tes uas muaj zog tshwm rau koj tus tub qhe pom. Muaj ib tug timtswv twg uas nyob saum ntuj lossis hauv ntiajteb no yuav ua tau tej haujlwm thiab tej txujci phimhwj uas koj ua tau? 25Thov koj pub kuv hla mus saib lub tebchaws zoo uas nyob sab dej Yaladee tim ub, saib tej toj siab uas zoo zoo thiab Lenpanoo.” 26Tiamsis Yawmsaub chim rau kuv vim yog tim nej, nws thiaj li tsis mloog kuv tej lus thov. Nws hais rau kuv tias, “Txaus lawm lauj! Koj tsis txhob hais txog zaj no rau kuv dua li lawm. 27Koj cia li nce mus rau saum lub ncov roob Pixaka es tsa qhov muag ntsia rau sab hnub poob sab ped sab nrad sab hnub tuaj, tsa qhov muag ntsia lub tebchaws ntawd xwb, rau qhov koj yuav hla tsis tau tus dej Yaladee no rau sab tid li. 28Koj cia li hais rau Yausua thiab txhawb nws lub zog thiab txhawb nws lub siab kom ruaj khov rau qhov nws yuav coj haiv neeg no hla mus thiab yuav coj lawv mus tuav lub tebchaws uas koj pom no ua lawv teej lawv tug.” 29Ces peb thiaj tsuam hauv lub hav uas ncaj lub moos Npepe‑au.