5

Ziepc Diuh Leiz-Latc

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 20:1-17)

1Mose heuc I^saa^laa^en nyei zuangx mienh daaih zunv ziouc gorngv, “O I^saa^laa^en Mienh aac, muangx longx yie ih hnoi oix gorngv mbuox meih mbuo nyei leiz-latc caux leiz. Oix zuqc hoqc linc yaac longc hnyouv ei jienv zoux. 2Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, yiem Holepv Mbong caux mbuo liepc jiez ngaengc waac. 3Naaiv deix ngaengc waac Ziouv maiv daan caux mbuo nyei ong-taaix mbuo liepc hnangv, yaac caux mbuo, dongh ih hnoi ziangh jienv yiem naaiv nyei zuangx mienh liepc. 4Ziouv yiem mbong gu'nguaaic, douz gu'nyuoz, caux meih mbuo hmien doix hmien gorngv waac. 5Wuov zanc yie souv jienv Ziouv caux meih mbuo mbu'ndongx, zunh Ziouv nyei waac bun meih mbuo muangx, weic zuqc meih mbuo gamh nziex douz ziouc maiv faaux mbong. Ziouv gorngv,
6“Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung zoux nouh nyei dorngx.
7“Cuotv liuz yie, maiv dungx zaangc ganh dauh zienh.
8“Maiv dungx weic ganh zoux haaix nyungc miuc-fangx, maiv gunv yiem gu'nguaaic lungh, yiem ga'ndiev ndau fai yiem ndau-ndiev nyei wuom gu'nyuoz haaix nyungc nyei fangx. 9Maiv dungx gueic njiec baaix naaiv deix miuc-fangx yaac maiv dungx zaangc, weic zuqc yie, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nzaeng jienv meih mbuo. Yie oix dingc nzorng yie wuov deix mienh nyei zuiz, dingc taux ninh mbuo nyei buo biei doic zeiv-fun. 10Haaix dauh hnamv yie, ei jienv yie nyei leiz-latc zoux, yie ziouc hnamv ninh jiex mingh taux yietc cin doic.
11“Maiv dungx la'guaih longc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei mbuox. Haaix dauh la'guaih longc Ziouv nyei mbuox, Ziouv oix dingc wuov dauh nyei zuiz.
12“Oix zuqc ziux Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hatc nyei waac siou ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ benx cing-nzengc hnoi. 13Maaih juqv hnoi zoux meih mbuo nyei yietc zungv gong, 14mv baac da'cietv hnoi se Dingh Gong Hnoi weic fungx bun Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Wuov hnoi maiv dungx zoux haaix nyungc gong. Meih mbuo ganh caux meih mbuo nyei naamh nyouz, meih mbuo nyei nouh gauv nouh beiz, meih mbuo nyei ngongh, meih mbuo nyei lorh, fai meih mbuo nyei haaix nyungc saeng-kuv, fai yiem meih mbuo nyei zingh nyei ganh fingx mienh, maiv dungx zoux haaix nyungc gong, weic bun meih mbuo nyei nouh gauv nouh beiz duqv caux meih mbuo fih hnangv nyei hitv kuonx. 15Oix zuqc jangx jienv meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung zoux jiex nouh, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, sung henv haic nyei buoz, longc domh qaqv dorh meih mbuo cuotv daaih. Weic naaiv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hatc meih mbuo siou Dingh Gong Hnoi.
16“Oix zuqc tongx nimc meih mbuo nyei diex maac ziux Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hatc nyei waac, weic bun meih mbuo ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv yaac duqv longx yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei deic-bung.
17“Maiv dungx daix mienh.
18“Maiv dungx hienx auv hienx nqox.
19“Maiv dungx zoux zaqc.
20“Maiv dungx zoux jaav zorng-zengx hoic mienh.
21“Maiv dungx mauv mienh nyei auv. Yaac maiv dungx mueic jieqv mienh nyei biauv fai lingh deic, ninh nyei nouh gauv nouh beiz, ninh nyei ngongh fai lorh, fai ninh maaih nyei haaix nyungc ga'naaiv.”
22Naaiv deix leiz-latc se Ziouv yiem mbong gu'nguaaic, yiem douz caux mbuonx caux om jienv hmuangx nyei dorngx gu'nyuoz, longc qiex hlo nyei gorngv mbuox gapv zunv nyei zuangx mienh. Ninh yaac maiv tipv haaix nyungc waac. Nqa'haav ninh zorqv naaiv deix leiz-latc fiev jienv i kuaaiv la'bieiv-benv jiu bun yie.

Baeqc Fingx Gamh Nziex Haic

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 20:18-21)

23Meih mbuo haiz gorngv waac nyei qiex yiem hmuangx gu'nyuoz cuotv, yaac buatc douz zieqc jienv mbong nyei ziangh hoc, meih mbuo fingx-fingx nyei bieiv zeiv caux mienh gox daaih lorz yie 24ziouc gorngv, “Mangc maah! Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, hinc ninh nyei njang-laangc bun mbuo duqv buatc yaac biux mengh ninh nyei njang-laangc caux qaqv. Mbuo haiz ninh nyei qiex yiem douz gu'nyuoz gorngv cuotv. Ih hnoi mbuo buatc Tin-Hungh caux mienh gorngv waac, mienh corc duqv ziangh jienv nyei. 25Mv baac ih zanc mbuo weic haaix diuc oix zuqc daic? Naaiv guaax gamh nziex nyei douz oix buov mietc mbuo. Se gorngv mbuo aengx haiz Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, nyei qiex gauh lauh, mbuo ziouc daic aqv. 26Weic zuqc maaih haaix dauh baamh mienh haiz jiex ziangh jienv nyei Tin-Hungh nyei qiex yiem douz gorngv cuotv hnangv mbuo haiz nor, corc maaih maengc ziangh jienv nyei fai? 27Mose aac, tov meih mingh fatv muangx Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, gorngv nyei yietc zungv waac. Aengx dorh Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, caux meih gorngv wuov deix waac nzuonx daaih mbuox yie mbuo, yie mbuo ziouc muangx yaac ei jienv zoux.”
28Meih mbuo caux yie gorngv waac wuov zanc Ziouv haiz mi'aqv. Ziouv gorngv mbuox yie, “Yie haiz naaiv deix mienh caux meih gorngv nyei waac. Ninh mbuo gorngv nyei waac se horpc nyei. 29O feix duqv ninh mbuo zanc-zanc maaih hnyouv hnangv naaic nor. Ninh mbuo ziouc taaih yie, ei jienv yie nyei yietc zungv leiz-latc, weic bun ninh mbuo caux ninh mbuo nyei fu'jueiv fun-faqv yietc liuz duqv longx.
30“Meih oix zuqc mingh mbuox ninh mbuo nzuonx ganh nyei ndopv-liuh aqv. 31Mv baac meih ganh caux yie yiem naaiv. Yie oix zorqv yietc zungv leiz-latc caux lingc caux leiz jiu bun meih. Meih oix zuqc njaaux ninh mbuo, bun ninh mbuo yiem yie oix jiu bun ninh mbuo nzipc nyei deic-bung ei jienv zoux.”
32I^saa^laa^en Mienh aac, meih mbuo oix zuqc longc hnyouv ei jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hatc meih mbuo nyei waac. Yaac maiv dungx bungx ndortv yietc diuh. 33Oix zuqc ei jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, mbuox nyei naaiv deix diuh diuh leiz zoux, meih mbuo ziouc duqv ziangh jienv, duqv longx, yaac duqv yiem meih mbuo oix nzipc nyei deic-bung lauh.