8

Lub tebchaws zoo kws yuav tau moog nyob

1Tej lug nkaw kws nub nua kuv muab cob rua mej, mej yuav tsum ceev faaj ua lawv nraim huvsw, sub mej txhad muaj txujsa hab fuam vaam coob hab moog txeeb tau lub tebchaws kws Yawmsaub cog lug ruaj ca rua mej tej laug. 2Mej yuav tsum ncu ntsoov txug tej kev kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub coj mej taug huv tebchaws moj saab qhua tau plaub caug xyoo, sub nwg txhad txu tau mej tug fwjchim hab swm saib mej lub sab zoo le caag saib mej yuav tuav rawv nwg tej lug nkaw los tsw tuav. 3Yawmsaub txu mej tug fwjchim hab ca mej tshaib hab pub mana yug mej, yog tej mov kws mej hab mej tej laug tsw tau paub dua le, nwg txhad ua rua mej paub tas tsw yog tuab cov mov xwb yuav yug tau tuabneeg txujsa, yog txhua lu lug kws tawm ntawm Yawmsaub qhov ncauj lug txhad yug tau. 4Lub swjhawm plaub caug xyoo hov mej tej tsoog tsho yeej tsw nduag le, hab mej tej kwtaw kuj tsw o. 5Mej ca le paub huv lub sab tas leej txwv nplawm qhuab qha nwg tug tub le caag, mej tug Vaajtswv Yawmsaub nplawm qhuab qha mej ib yaam le ntawd.
6Vem le nuav mej yuav tsum tuav rawv mej tug Vaajtswv Yawmsaub tej lug nkaw, yog qhov kws ua lub neej lawv nraim nwg txujkev hab fwm hab paub ntshai nwg. 7Tsua qhov Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv saamswm coj mej lug rua huv lub tebchaws kws zoo, yog lub tebchaws kws muaj haav dej, muaj qhov dej hab muaj dej txhawv ndwg huv tej haav hab peg tej roob, 8muaj mog muaj qeb, muaj txwv maab txwv cua txwv ntsab pobkws, hab yog lub tebchaws kws muaj ntoo aulib hab zwb ntaab, 9hab yog lub tebchaws kws mej yuav tau noj tsw tshaib tsw nqhes, hab mej yuav tsw tu ncua ib yaam daabtsw le, hab yog lub tebchaws kws tej pob zeb yog hlau hab mej yuav khaws tau tooj lab ntawm tej roob. 10Mej yuav tau noj tsau npo, hab mej yuav qhuas Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv txug lub tebchaws zoo kws nwg muab pub rua mej ntawd.

Tsw xob nov qaab Yawmsaub

11Koj yuav tsum ceev faaj zoo tsw xob nov qaab Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv es tsw tuav nwg tej lug nkaw hab nwg tej kevcai hab nwg tej kaab ke kws nub nua kuv has rua koj. 12Ntshai tsaam thaus koj noj tsau npo hab ua zoo vaaj zoo tsev hab tau nyob huv lawm, 13hab koj tej nyuj tej yaaj tej tshws fuam vaam coob hab muaj nyaj muaj kub ntau zuj zug hab ib puas tsaav yaam kws koj muaj fuam coob, 14mas thaus ntawd koj lub sab yuav khaav theeb hab koj yuav nov qaab koj tug Vaajtswv Yawmsaub kws coj koj tawm huv Iyi tebchaws huv txujkev ua qhev lug. 15Nwg coj koj moog thoob plawg huv lub tebchaws moj saab qhua kws luj hab txaus ntshai kawg, kws muaj naab raaj kub sai hab raub rws teb, hab yog lub tebchaws qhuav nkig nkuav tsw muaj dej. Nwg pub dej tawm huv phaab zeb tawv tawv lug rua koj haus, 16hab pub cov mana kws koj tej laug tsw paub dua yug koj rua huv tebchaws moj saab qhua, sub nwg txhad txu tau koj tug fwjchim hab swm koj lub sab, mas thaus kawg koj txhad tau noj qaab nyob zoo. 17Koj yuav tsum ceev faaj tsaam tes koj has tuj tawg tas, “Yog kuv tug fwjchim hab kuv txhais teg tug zug tau ua rua kuv tau tej cuab txhaj cuab taam nuav.” 18Koj yuav tsum ncu ntsoov Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv, tsua qhov nwg yog tug kws pub zug rua koj kuas tau tej cuab txhaj cuab taam nuav, sub nwg txhad tuav rawv nwg tej lug cog tseg kws nwg cog ruaj khov rua koj tej laug, ib yaam le naj nub nwgnuav. 19Yog koj nov qaab koj tug Vaajtswv Yawmsaub es moog lawv quas ncav luas tej daab hab ua koom rua hab pe tej daab hov, nub nua kuv has tseeb hlo rua mej tas mej yeej yuav puam tsuaj tag tag. 20Ib yaam le tej haiv tuabneeg kws Yawmsaub muab ua puam tsuaj taag rua ntawm mej xubndag, mej yuav puam tsuaj taag ib yaam nkaus le hov ntaag, tsua qhov mej tsw noog mej tug Vaajtswv Yawmsaub tej lug.