8

Lub tebchaws zoo uas yuav tau mus nyob

1Tej lus nkaw uas hnub no kuv muab cob rau nej, nej yuav tsum ceev faj ua raws nraim huvsi, xwv nej thiaj muaj txojsia thiab huaj vam coob thiab mus txeeb tau lub tebchaws uas Yawmsaub cog lus ruaj cia rau nej tej poj koob yawm txwv. 2Nej yuav tsum nco ntsoov txog tej kev uas nej tus Vajtswv Yawmsaub coj nej taug hauv tebchaws moj sab qhua tau plaub caug xyoo, kom nws thiaj txo tau nej lub hwjchim thiab sim saib nej lub siab zoo li cas saib nej yuav tuav rawv nws tej lus nkaw los tsis tuav. 3Yawmsaub txo nej lub hwjchim thiab cia nej tshaib thiab pub mana yug nej, yog tej mov uas nej thiab nej tej poj koob yawm txwv tsis tau paub dua li, nws thiaj ua rau nej paub tias tsis yog tib cov mov xwb yuav yug tau neeg txojsia, yog txhua lo lus uas tawm ntawm Yawmsaub qhov ncauj los thiaj yug tau. 4Lub sijhawm plaub caug xyoo ntawd nej tej tsoos tsho yeej tsis ntuag li, thiab nej tej kotaw kuj tsis o. 5Nej cia li paub hauv lub siab tias leej txiv nplawm qhuab qhia nws tus tub li cas, nej tus Vajtswv Yawmsaub nplawm qhuab qhia nej ib yam li ntawd.
6Vim li no nej yuav tsum tuav rawv nej tus Vajtswv Yawmsaub tej lus nkaw, yog qhov uas ua lub neej raws nraim nws txojkev thiab hwm thiab paub ntshai nws. 7Rau qhov Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tabtom coj nej los rau hauv lub tebchaws uas zoo, yog lub tebchaws uas muaj hav dej, muaj qhov dej thiab muaj dej txhawv ntws hauv tej hav thiab pem tej roob, 8muaj mog muaj qeb, muaj txiv hmab txiv cev txiv ntsiav kws, thiab yog lub tebchaws uas muaj ntoo aulib thiab zib ntab, 9thiab yog lub tebchaws uas nej yuav tau noj tsis tshaib tsis nqhis, thiab nej yuav tsis tu ncua ib yam dabtsi li, thiab yog lub tebchaws uas tej pob zeb yog hlau thiab nej yuav khaws tau tooj liab ntawm tej roob. 10Nej yuav tau noj tsau npo, thiab nej yuav qhuas Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv txog lub tebchaws zoo uas nws muab pub rau nej ntawd.

Nco ntsoov Yawmsaub

11Koj yuav tsum ceev faj zoo pheej nco ntsoov Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv es tsis tuav nws tej lus nkaw thiab nws tej kevcai thiab nws tej kab ke uas hnub no kuv hais rau koj. 12Ntshai tsam thaum koj noj tsau npo thiab ua zoo vaj zoo tsev thiab tau nyob hauv lawm, 13thiab koj tej nyuj tej yaj tej tshis huaj vam coob thiab muaj nyiaj muaj kub ntau zuj zus thiab ib puas tsav yam uas koj muaj huam coob, 14mas thaum ntawd koj lub siab yuav khav theeb thiab koj yuav tsis nco qab koj tus Vajtswv Yawmsaub uas coj koj tawm hauv Iyi tebchaws hauv txojkev ua qhev los. 15Nws coj koj mus thoob plaws hauv lub tebchaws moj sab qhua uas loj thiab txaus ntshai kawg, uas muaj nab raj kub sai thiab raub ris teb, thiab yog lub tebchaws qhuav nkig nkuav tsis muaj dej. Nws pub dej tawm hauv phab zeb tawv tawv los rau koj haus, 16thiab pub cov mana uas koj tej poj koob yawm txwv tsis paub dua yug koj rau hauv tebchaws moj sab qhua, kom nws thiaj txo tau koj lub hwjchim thiab sim koj lub siab, mas thaum kawg koj thiaj tau noj qab nyob zoo. 17Koj yuav tsum ceev faj tsam ces koj hais tuj taws tias, “Yog kuv lub hwjchim thiab kuv txhais tes lub zog tau ua rau kuv tau tej cuab txhiaj cuab tam no.” 18Koj yuav tsum nco ntsoov Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv, rau qhov nws yog tus uas pub zog rau koj kom tau tej cuab txhiaj cuab tam no, xwv nws thiaj tuav rawv nws tej lus cog tseg uas nws cog ruaj khov rau koj tej poj koob yawm txwv, ib yam li niaj hnub nimno. 19Yog koj tsis nco qab koj tus Vajtswv Yawmsaub es mus raws ncuj nciav luag tej dab thiab ua koom tu thiab pe tej dab ntawd, hnub no kuv hais tseeb kiag rau nej tias nej yeej yuav puam tsuaj tiag tiag. 20Ib yam li tej haiv neeg uas Yawmsaub muab ua puam tsuaj tag rau ntawm nej xubntiag, nej yuav puam tsuaj tag ib yam nkaus li ntawd ntag, rau qhov nej tsis mloog nej tus Vajtswv Yawmsaub tej lus.