9

Yêhôva Mra Ƀư Rai Phung Ndŭl Mpôl N'gor Kanaan

1Gŭ iăt hom, Ơ phung Israel, nar aơ khân may mra rgăn dak krong Yurdan, gay lăp nsot phung ndŭl mpôl toyh lơn jêh ri katang lơn ma khân may, âk rplay ƀon toyh jêh ri geh pêr mbâl hao tât ta trôk, 2du phung ƀon lan toyh jêh ri prêh juat, phung kon bu klâu Y-Anak, phung khân may tăng jêh bu nkoch bri, 'Mbu dơi gŭ râng ta năp măt phung kon bu klâu Y-Anak?' 3Pô ri ăn khân may gĭt nar aơ, nơm rgăn lor ma khân may jêng Yêhôva Brah Ndu khân may tâm ban ma ŭnh dôl hit; păng mra ƀư phung nây jêh ri nglăp phung nây ma khân may; pô ri khân may nsot khân păng jêh ri ăn khân păng rai lôch gơnh, tĭng nâm Yêhôva ton jêh ma khân may. 4Lơi lah ôh tâm nuih n'hâm khân may tơ lah jêh Yêhôva Brah Ndu khân may nsot khân păng ta năp khân may, 'Yor nau sŏng srăng gâp yơh Yêhôva njŭn leo gâp lăp jêh sŏk n'gor aơ: ƀiălah yor nau tih ƀai phung ndŭl mpôl aơ yơh Yêhôva hôm nsot khân may bơh ta năp khân may. 5Mâu tăp ôh yor nau sŏng srăng khân may mâu lah nau sŏng srăng nuih n'hâm khân may, khân may mra lăp sŏk pha n'gor khân păng; ƀiălah yor nau ƀai phung ndŭl mpôl aơ Yêhôva Brah Ndu khân may hôm nsot khân may bơh ta năp khân may, jêh ri gay ma păng dơi ƀư nanê̆ nau Yêhôva ton jêh ma phung che khân may, ma Y-Abraham, ma Y-Isăk, jêh ri ma Y-Yakôb. 6Pô ri ăn khân may gĭt, mâu di ôh yor nau sŏng srăng khân may Yêhôva Brah Ndu khân may ăn khân may sŏk pha n'gor bri ueh aơ; yorlah khân may jêng du phung ƀon lan dăng bôk.

Phung Israel Tâm Rdâng Ta Yôk Hôrep

7Ăn khân may kah gĭt jêh ri lơi ta chuêl ôh nau khân may nsônh jêh nuih n'hâm Yêhôva Brah Ndu khân may tâm bri rdah; bơh nar khân may luh bơh n'gor Êjipt kŏ khân may tât ta ntŭk aơ, khân may jêng phung tâm rdâng jêh đah Yêhôva. 8Nđâp ma ta yôk Hôrep khân may nsônh nau ji nuih Yêhôva, jêh ri Yêhôva ji nuih ma khân may kŏ păng mĭn ŭch ƀư rai khân may. 9Tơ lah gâp hao kalơ yôk gay sŏk kađar lŭ, kađar nau tâm rnglăp Yêhôva ƀư jêh đah khân may, gâp gŭ ta kalơ yôk puăn jât nar jêh ri puăn jât măng; gâp mâu sa piăng let ôh, mâu lĕ nhêt dak. 10Jêh ri Yêhôva ăn ma gâp bar mpơng kađar lŭ nglau ti Brah Ndu nơm chih jêh; jêh ri geh nau chih ta khân păng lĕ rngôch nau Yêhôva ngơi jêh ma khân may ta kalơ yôk tâm nklang ŭnh ta nar tâm rƀŭn. 11Tăch puăn jât nar jêh ri puăn jât măng Yêhôva ăn ma gâp bar mpơng kađar lŭ, kađar nau tâm rnglăp. 12Dôl nây Yêhôva lah ma gâp, 'Dâk hom may; jŭr gơnh hom bơh ntŭk aơ, yorlah phung ƀon lan may njŭn jêh luh bơh n'gor Êjipt ƀư jêh nau tih mhĭk; khân păng teng gơnh ngăn bơh trong gâp ntăm jêh ma khân păng; khân păng drep chiăr jêh ma khân păng nơm du rup brah.'
13Rmeh ma nây Yêhôva lah ma gâp: 'Gâp saơ jêh phung ƀon lan aơ, aơ jêng du phung ƀon lan dăng bôk. 14Lơi kân gâp ôh, gay ma gâp dơi ƀư rai khân păng jêh ri lâm lơi amoh khân păng bơh tâm dâng trôk, jêh ri gâp mra njêng du ndŭl mpôl katang lơn jêh ri toyh lơn ma khân păng. 15Jêh ri gâp plơ̆ jêh ri jŭr bơh yôk dôl ŭnh sa yôk; jêh ri gâp djôt bar pŏk kađar nau tâm rnglăp tâm bar đah ti gâp. 16Gâp uănh jêh ri aơ, khân may ƀư tih jêh đah Yêhôva Brah Ndu khân may; jêh ri khân may tŏ chiăr jêh ma khân may nơm du mlâm kon ndrôk, khân may gơnh nkhah du bơh trong Yêhôva ntăm jêh ma khân may. 17Pô ri gâp djôt bar pŏk kađar lŭ nây jêh ri klŭp tă bơh bar đah ti gâp, jêh ri ƀư chah lơi ta năp măt khân may.
18Jêh ri gâp păn ta năp Yêhôva tâm ban ma tal lor puăn jât nar jêh ri puăn jât măng; gâp mâu mâp sa piăng let ôh, mâu lĕ nhêt dak, yor lĕ nau tih khân may ƀư jêh dôl ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva nsônh nau păng ji nuih. 19Yorlah gâp klach ma nau Yêhôva ji nuih jêh ri khek ngăn ma khân may, kŏ păng ŭch ƀư rai khân may. Ƀiălah dôl nây lĕ Yêhôva iăt nau gâp. 20Jêh ri Yêhôva ji nuih ngăn ma Y-Arôn kŏ ŭch ƀư rai păng; jêh ri gâp mbơh sơm ma Y-Arôn tâm ban lĕ dôl nây. 21Jêh ri gâp djôt mpa tih, kon ndrôk khân may ƀư jêh, du ndơ nây ma ŭnh, nchah lơi păng, kĭn lơi kŏ se kŏ jêng nâm bu ndruyh; jêh ri gâp mƀăr ndruyh nây tâm n'hor dak hoch jŭr tă bơh yôk.
22Nđâp ma Tabêra tâm ban lĕ, ta Masa, jêh ri ta Kibrôt Hatava, khân may nsônh nau Yêhôva ji nuih. 23jêh ri tơ lah Yêhôva njuăl khân may bơh Kadês Barnê, lah: 'Hao hom jêh ri sŏk n'gor gâp ăn jêh ma khân may.' Dôl nây khân may tâm rdâng đah nau Yêhôva Brah Ndu khân may ntăm, jêh ri mâu chroh ma păng jêh ri mâu tông bâr păng ôh. 24Khân may jêng phung tâm rdâng đah Yêhôva ntơm bơh nar gâp gĭt năl khân may.
25Pô ri gâp păn ta năp Yêhôva puăn jât nar jêh ri puăn jât măng nây, yorlah Yêhôva lah jêh păng mra ƀư rai khân may. 26Jêh ri gâp mbơh sơm ma Yêhôva 'Ơ Kôranh Brah, Brah Ndu, lơi ƀư rai ôh phung ƀon lan may jêh ri drăp krâm may, phung may tâm chuai jêh ma nau toyh may, phung may njŭn jêh luh bơh n'gor Êjipt ma ti brah. 27Kah gĭt hom ma phung n'hat na may Y-Abraham, Y-Isăk jêh ri Y-Yakôb, lơi chrê ôh ma nau dăng bôk phung ƀon lan aơ, ma nau ƀai, jêh ri ma nau tih khân păng, 28klach lah n'gor may ăn hên luh jêh mra lah: "Yorlah Yêhôva mâu dơi ôh njŭn khân păng lăp tâm n'gor păng ton jêh ma khân păng, jêh ri yorlah păng tâm rmot ma khân păng njŭn khân păng luh gay ma nkhĭt khân păng tâm bri rdah." 29Yorlah khân păng jêng phung ƀon lan may jêh ri drăp ndơn may, phung may njŭn ngluh jêh ma nau brah toyh jêh ri ma nting tur yơr jêh.