9

Hậu Quả của Sự Phản Bội CHÚA

1Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe. Ngày nay anh chị em sắp sửa qua Sông Giô-đanh, để vào chiếm lấy xứ và truất bỏ các dân tộc đông hơn và mạnh hơn anh chị em, các thành lớn có tường cao đến tận trời, 2có dân mạnh mẽ và cao lớn, dòng dõi của A-na-kim, những kẻ anh chị em đã biết. Anh chị em đã nghe người ta nói về dân ấy rằng, ‘Ai có thể đương đầu nổi với dân A-na-kim?’ 3Ngày nay, anh chị em khá biết rằng CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng sẽ đi qua sông trước anh chị em như một ngọn lửa hừng thiêu đốt; chính Ngài sẽ đánh bại chúng trước mặt anh chị em, hầu anh chị em có thể truất bỏ chúng và tiêu diệt chúng một cách nhanh chóng, như CHÚA đã hứa với anh chị em.
4Khi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đuổi chúng đi trước mắt anh chị em, anh chị em chớ tự nhủ thầm rằng, ‘Ấy là nhờ ta sống ngay lành đạo đức mà CHÚA mới đem ta vào chiếm lấy xứ nầy,’ nhưng thật ra là vì các dân ấy quá tội lỗi gian ác nên CHÚA mới truất bỏ chúng trước mắt anh chị em. 5Ấy không phải vì đức công chính của anh chị em hay vì nếp sống đạo đức của anh chị em mà anh chị em được vào chiếm lấy xứ của chúng, nhưng vì tội lỗi gian ác của các dân ấy mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã truất bỏ chúng trước mắt anh chị em, để làm thành lời hứa mà CHÚA đã thề với tổ tiên anh chị em, tức với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp.
6Vậy hãy biết rằng, CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã cho anh chị em xứ sở tốt tươi màu mỡ ấy không phải vì anh chị em ngay lành đạo đức đâu, vì thật ra anh chị em là một dân cứng cổ. 7Hãy nhớ và chớ quên thể nào anh chị em đã khiêu khích CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, khiến Ngài nổi giận anh chị em trong đồng hoang. Anh chị em đã nổi loạn chống CHÚA từ ngày anh chị em ra khỏi đất Ai-cập cho đến khi anh chị em đến nơi nầy.
8Ngay lúc ở Hô-rếp anh chị em cũng đã chọc CHÚA nổi giận. CHÚA đã giận anh chị em đến nỗi thiếu điều muốn tiêu diệt anh chị em. 9Lúc đó tôi đã lên núi để nhận các bảng đá, tức các bảng giao ước mà CHÚA đã lập với anh chị em. Tôi đã ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Tôi không ăn bánh hay uống nước gì cả. 10CHÚA đã ban cho tôi hai bảng đá do chính ngón tay của Ðức Chúa Trời viết. Trên hai bảng ấy có ghi tất cả những lời CHÚA đã phán với anh chị em từ trong ngọn lửa, ở trên núi, trong ngày anh chị em tụ họp. 11Cuối bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, CHÚA đã ban cho tôi hai bảng đá đó, tức hai bảng giao ước. 12Lúc đó CHÚA đã phán với tôi, ‘Hãy đứng dậy, hãy mau mau xuống khỏi đây, vì dân ngươi, tức đoàn dân ngươi đã đem ra khỏi Ai-cập, đã làm việc bại hoại rồi. Chúng đã vội bỏ đường lối Ta đã dạy bảo chúng. Chúng đã đúc cho chúng một hình tượng để thờ lạy rồi.’ 13Ngoài ra, CHÚA còn nói với tôi, ‘Ta đã thấy dân nầy thật là một dân cứng cổ. 14Ngươi hãy để mặc Ta, hầu Ta sẽ tiêu diệt chúng và xóa tên chúng khỏi dưới trời, rồi Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân mạnh hơn và đông hơn chúng.’
15Vậy tôi từ trên núi trở xuống trong khi cả núi bốc lửa; hai tay tôi ôm hai bảng giao ước. 16Bấy giờ tôi thấy quả thật anh chị em đã phạm tội chống lại CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, qua việc đúc cho mình tượng một con bò con. Anh chị em đã sớm lìa bỏ đường lối CHÚA đã truyền cho anh chị em. 17Vì thế tôi đã nắm lấy hai bảng đá và ném chúng khỏi hai tay mình, đập chúng vỡ tan trước mắt anh chị em. 18Sau đó tôi sấp mình trước mặt CHÚA như lần trước; trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, tôi không ăn bánh và cũng không uống nước, vì tất cả tội lỗi mà anh chị em đã phạm, tức tội khiêu khích CHÚA bằng cách làm những việc ác trước thánh nhan Ngài, 19vì tôi đã rất lo sợ rằng CHÚA sẽ nổi giận và nổi cơn lôi đình đối với anh chị em và sẽ tiêu diệt anh chị em. Nhưng lần ấy CHÚA cũng đã đoái nghe tôi. 20CHÚA đã giận A-rôn đến độ muốn diệt ông ấy đi, nhưng lúc ấy tôi cũng đã cầu thay cho A-rôn. 21Tôi đã lấy vật tội lỗi mà anh chị em đã làm, tức tượng con bò con, thiêu nó trong lửa, nghiền nát nó, tán nó nhuyễn thành bột, rồi ném bột đó vào dòng suối chảy xuống núi.
22Khi ở Ta-bê-ra, ở Mát-sa, và ở Kíp-rốt Hát-ta-a-va, anh chị em cũng đã chọc giận CHÚA nữa. 23Khi ở Ca-đe Ba-nê-a CHÚA đã truyền cho anh chị em rằng, ‘Hãy đi lên và chiếm lấy xứ Ta đã ban cho các ngươi.’ Nhưng anh chị em đã nổi loạn chống lại mệnh lệnh của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em; anh chị em không tin cậy Ngài và không vâng lời Ngài. 24Từ ngày tôi biết anh chị em đến nay, anh chị em thường hay nổi loạn chống CHÚA. 25Trong suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm tôi phủ phục trước mặt CHÚA, vì CHÚA đã phán rằng Ngài sẽ diệt anh chị em. 26Tôi đã cầu nguyện xin CHÚA rằng, ‘Lạy CHÚA Ðức Chúa Trời, xin Ngài đừng tiêu diệt dân Ngài và cơ nghiệp Ngài mà Ngài đã chuộc bằng đại quyền của Ngài và đã đem họ ra khỏi Ai-cập bằng cánh tay quyền năng của Ngài. 27Xin nhớ lại các tôi tớ Ngài: Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp. Xin Ngài đừng để ý đến tánh ương ngạnh của dân nầy, cùng những gian ác và tội lỗi của họ. 28Bằng không dân trong xứ mà Ngài đã đem chúng con ra khỏi sẽ nói rằng, “Bởi vì CHÚA không đủ khả năng đem chúng vào xứ Ngài đã hứa với chúng, và bởi vì Ngài ghét chúng, nên Ngài đã đem chúng ra để chúng phải chết trong đồng hoang,” 29vì họ chính là dân của cơ nghiệp thuộc riêng về Ngài, những người Ngài đã đem ra bằng đại quyền của Ngài và bằng cánh tay vung thẳng ra của Ngài.’