9

Yixayee tawv ncauj

1Cov Yixayee 'e, ca le tig ntsej noog. Nub nua mej yuav hlaa tug dej Yalatee moog txeeb lub tebchaws kws tej haiv tuabneeg kws luj dua mej hab muaj zug dua hab puab tej moos kuj luj muaj ntsaa loog sab txwj ntuj. 2Cov tuabneeg hov luj hab sab, yog Anaj caaj ceg kws mej tub paub hab nov luas has tas, “Leejtwg yuav sawv tiv yeej Anaj caaj ceg?” 3Nub nua mej ca le paub tseeb tas tug kws moog ua mej ntej yaam le nplaim tawg kub ceev yeej yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv. Nwg yuav ua kuas puab puam tsuaj hab swb hlo mej, mej txhad yuav lawv tau puab tswv moog ua rua puab puam tsuaj sai kawg, yaam le Yawmsaub tau cog lug rua mej lawd.
4Thaus Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv muab puab lawv tawm ntawm mej hauv ntej moog lawm, mej tsw xob has tuj tawg tas, “Tub yog kuv ua ncaaj nceeg Yawmsaub txhad coj kuv lug txeeb tau lub tebchaws nuav ua kuv tug,” tassws qhov tseeb yog tim tej haiv tuabneeg nuav ua phem Yawmsaub txhad muab puab lawv tawm ntawm mej hauv ntej moog. 5Qhov kws mej moog txeeb tau puab lub tebchaws ua mej tug, tsw yog vem mej ua ncaaj nceeg lossws mej lub sab ncaaj, tassws vem yog tej haiv tuabneeg nuav ua phem, mej tug Vaajtswv Yawmsaub txhad le muab puab lawv tawm ntawm mej xubndag moog, hab nwg txhad tuav rawv tej lug kws Yawmsaub tau cog tseg ruaj khov rua mej tej laug, kws yog Aplahaa, Yiha hab Yakhauj.
6Vem le nuav mej yuav tsum paub tseeb tas qhov kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv pub lub tebchaws zoo nuav rua mej txeeb tau ua mej tug hov tsw yog vem mej ua ncaaj nceeg, tsua qhov mej kuj yog haiv tuabneeg kws tawv ncauj. 7Mej ca le ncu ntsoov hab tsw xob nov qaab tas mej tau ua le caag txhad zwg ua rua mej tug Vaajtswv Yawmsaub npau tawg rua huv tebchaws moj saab qhua. Txwj nub kws mej tawm huv Iyi tebchaws lug txug lub chaw nuav mej pheej faav xeeb rua Yawmsaub.
8Txawm yog ntawm Haule los mej kuj zwg ua rua Yawmsaub npau tawg, hab nwg chim heev kawg le, nwg tub yuav ua rua mej puam tsuaj. 9Thaus kuv nce moog sau lub roob yuav txais daim txag zeb kws muaj tej lug cog tseg kws Yawmsaub cog rua mej, kuv nyob sau lub roob plaub caug nub plaub caug mo. Kuv tsw noj mov tsw haus dej le. 10Mas Yawmsaub muab ob daim txag zeb kws Vaajtswv xuas ntiv teg sau nwg tej lug pub rua kuv. Huv ob daim txag zeb hov muaj tej lug huvsw kws Yawmsaub has rua mej huv cov nplaim tawg sau lub roob rua nub kws mej tuaj txoos ua ke. 11Thaus dhau plaub caug nub plaub caug mo lawm Yawmsaub muab ob daim txag zeb kws muaj tej lug cog tseg pub rua kuv. 12Mas Yawmsaub has rua kuv tas, “Ca le sawv tseeg, nqeg ntawm nuav moog taamswm, tsua qhov koj haiv tuabneeg kws koj coj tawm huv Iyi tebchaws lug yuam kev ua txhum lawm. Puab tig hlo ntawm txujkev kws kuv qha rua puab lawd sai kawg le. Puab nchuav ib tug txoov daab rua puab lawm.” 13Tsw taag le ntawd, Yawmsaub has rua kuv tas, “Kuv pum haiv tuabneeg nuav, mas saib maj, yog ib haiv tuabneeg kws tawv ncauj. 14Tsw xob taav kuv lawm, kuv yuav ua kuas puab puam tsuaj hab muab puab lub npe thuam kuas pluj huv lub qaab ntuj nuav moog. Kuv yuav tsaa koj ua ib haiv tuabneeg kws luj hab muaj zug dua puab.”
15Kuv txhad tig hlo nqeg sau lub roob lug, muaj nplaim tawg puv nkaus sau lub roob. Hab ob daim txag zeb kws muaj tej lug cog tseg nyob rawv huv kuv txhais teg. 16Kuv tsaa muag saib mas pum tas mej tau ua txhum rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lawm. Mej tau nchuav ib tug txoov daab thaav nyuj rua mej, mej tau tig hlo ntawm txujkev kws Yawmsaub tau qha mej lawd sai kawg. 17Kuv txhad muab ob daim txag zeb ntawm kuv txhais teg laim pov tseg tawg taag taab meeg mej. 18Tes kuv txawm khwb nkaus rua ntawm Yawmsaub xubndag yaam le thawj zag tau plaub caug nub plaub caug mo. Kuv tsw noj mov tsw haus dej le, vem yog tim tej kev txhum huvsw kws mej tau ua, yog tau ua phem taab meeg Yawmsaub zwg ua kuas nwg chim. 19Kuv ntshai Yawmsaub txujkev chim hab qhov kws nwg tsw txaus sab heev rua mej, nwg tub yuav ua kuas mej puam tsuaj. Tassws zag hov Yawmsaub kuj noog kuv tej lug thov. 20Yawmsaub chim rua Aloo heev, tub yuav ua rua nwg puam tsuaj. Thaus hov kuv kuj thov Yawmsaub txug Aloo hab. 21Kuv txhad muab yaam kws txhum luj hov, yog tug txoov daab thaav nyuj kws mej ua hov, mas muab hlawv muab tsoo muab tuav mog mog ua moov, hab kuv muab w rua huv tug dej kws ndwg peg lub roob lug.
22Mej tub ua rua Yawmsaub npau tawg ntawm Thanpela hab ntawm Maxa hab ntawm Khilau Hata‑ava. 23Hab thaus Yawmsaub khaiv kuas mej tawm ntawm Khante Npania moog has tas, “Ca le moog txeeb lub tebchaws kws kuv muab rua mej,” los mej kuj faav xeeb tsw ua lawv le mej tug Vaajtswv Yawmsaub has rua mej, hab mej tsw tso sab rua nwg hab tsw noog nwg tej lug. 24Mej pheej faav xeeb rua Yawmsaub txwj nub kws kuv paub mej lug le lawm.
25Kuv txhad khwb nkaus rua ntawm Yawmsaub xubndag tau plaub caug nub plaub caug mo ntawd tsua qhov Yawmsaub has tas nwg yuav ua rua mej puam tsuaj. 26Kuv txhad thov Yawmsaub has tas, “Au Vaajtswv Yawmsaub, thov tsw xob ua rua koj haiv tuabneeg kws yog koj qub txeeg qub teg puam tsuaj. Puab yog cov kws koj tau swv koj tug fwjchim luj txhwv lug hab xuas koj txhais teg kws muaj zug coj tawm huv Iyi tebchaws lug. 27Thov koj ncu txug koj cov tub qhe kws yog Aplahaa, Yiha hab Yakhauj. Thov tsw xob saib rua qhov kws haiv tuabneeg nuav tawv ncauj hab puab tej kev phem hab puab tej kev txhum, 28tsaam tes cov tuabneeg huv lub tebchaws kws koj coj peb tawm lug hov yuav has tas, ‘Vem yog Yawmsaub tsw muaj peevxwm coj puab moog rua huv lub tebchaws kws nwg cog lug ca rua puab lawd, hab tub yog nwg ntxub puab, nwg txhad coj puab lug tua taag rua huv tebchaws moj saab qhua.’ 29Puab tub yog koj haiv tuabneeg hab yog koj qub txeeg qub teg kws koj swv koj tug fwjchim luj hab koj txhais npaab kws tsaa hlo coj tawm lug.”