9

Yixayee tawv ncauj

1Cov Yixayee 'e, cia li tig ntsej mloog. Hnub no nej yuav hla tus dej Yaladee mus txeeb lub tebchaws uas tej haiv neeg uas loj dua nej thiab muaj zog dua thiab lawv tej moos kuj loj muaj ntsa loog siab txij ntuj. 2Cov neeg ntawd loj thiab siab, yog Anaj caj ces uas nej twb paub thiab hnov luag hais tias, “Leejtwg yuav sawv tiv yeej Anaj caj ces?” 3Hnub no nej cia li paub tseeb tias tus uas mus ua nej ntej yam li nplaim taws kub ceev yeej yog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv. Nws yuav ua kom lawv puam tsuaj thiab swb kiag nej, nej thiaj yuav ntiab tau lawv khiav mus ua rau lawv puam tsuaj sai kawg, yam li Yawmsaub tau cog lus rau nej lawd.
4Thaum Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv muab lawv ntiab tawm ntawm nej hauv ntej mus lawm, nej tsis txhob hais tuj taws tias, “Twb yog kuv ua ncaj ncees Yawmsaub thiaj coj kuv los txeeb tau lub tebchaws no ua kuv tug,” tiamsis qhov tseeb yog tim tej haiv neeg no ua phem Yawmsaub thiaj muab lawv ntiab tawm ntawm nej hauv ntej mus. 5Qhov uas nej mus txeeb tau lawv lub tebchaws ua nej tug, tsis yog vim nej ua ncaj ncees lossis nej lub siab ncaj, tiamsis vim yog tej haiv neeg no ua phem, nej tus Vajtswv Yawmsaub thiaj li muab lawv ntiab tawm ntawm nej xubntiag mus, thiab nws thiaj tuav rawv tej lus uas Yawmsaub tau cog tseg ruaj khov rau nej tej poj koob yawm txwv, uas yog Aplahas, Yiha thiab Yakhauj.
6Vim li no nej yuav tsum paub tseeb tias qhov uas Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv pub lub tebchaws zoo no rau nej txeeb tau ua nej tug ntawd tsis yog vim nej ua ncaj ncees, rau qhov nej kuj yog haiv neeg uas tawv ncauj. 7Nej cia li nco ntsoov thiab tsis txhob tsis nco qab tias nej tau ua li cas thiaj zes ua rau nej tus Vajtswv Yawmsaub npau taws rau hauv tebchaws moj sab qhua. Txij hnub uas nej tawm hauv Iyi tebchaws los txog lub chaw no nej pheej fav xeeb rau Yawmsaub.
8Txawm yog ntawm Haule los nej kuj zes ua rau Yawmsaub npau taws, thiab nws chim heev kawg li, nws twb yuav ua rau nej puam tsuaj. 9Thaum kuv nce mus saum lub roob yuav txais daim txiag zeb uas muaj tej lus cog tseg uas Yawmsaub cog rau nej, kuv nyob saum lub roob plaub caug hnub plaub caug hmo. Kuv tsis noj mov tsis haus dej li. 10Mas Yawmsaub muab ob daim txiag zeb uas Vajtswv xuas ntiv tes sau nws tej lus pub rau kuv. Hauv ob daim txiag zeb ntawd muaj tej lus huvsi uas Yawmsaub hais rau nej hauv cov nplaim taws saum lub roob rau hnub uas nej tuaj txoos ua ke. 11Thaum dhau plaub caug hnub plaub caug hmo lawm Yawmsaub muab ob daim txiag zeb uas muaj tej lus cog tseg pub rau kuv. 12Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Cia li sawv tsees, nqes ntawm no mus tamsid, rau qhov koj haiv neeg uas koj coj tawm hauv Iyi tebchaws los yuam kev ua txhaum lawm. Lawv tig kiag ntawm txojkev uas kuv qhia rau lawv lawd sai kawg li. Lawv nchuav ib tug dab mlom rau lawv lawm.” 13Tsis tag li ntawd, Yawmsaub hais rau kuv tias, “Kuv pom haiv neeg no, mas saib maj, yog ib haiv neeg uas tawv ncauj. 14Tsis txhob tav kuv lawm, kuv yuav ua kom lawv puam tsuaj thiab muab lawv lub npe rhuav kom ploj hauv lub qab ntuj no mus. Kuv yuav tsa koj ua ib haiv neeg uas loj thiab muaj zog dua lawv.”
15Kuv thiaj tig kiag nqes saum lub roob los, muaj nplaim taws puv nkaus saum lub roob. Thiab ob daim txiag zeb uas muaj tej lus cog tseg nyob rawv hauv kuv txhais tes. 16Kuv tsa muag ntsia mas pom tias nej tau ua txhaum rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv lawm. Nej tau nchuav ib tug dab mlom thav nyuj rau nej, nej tau tig hlo ntawm txojkev uas Yawmsaub tau qhia nej lawd sai kawg. 17Kuv thiaj muab ob daim txiag zeb ntawm kuv txhais tes laim pov tseg tawg tag tab meeg nej. 18Ces kuv txawm khwb nkaus rau ntawm Yawmsaub xubntiag yam li thawj zaug tau plaub caug hnub plaub caug hmo. Kuv tsis noj mov tsis haus dej li, vim yog tim tej kev txhaum huvsi uas nej tau ua, yog tau ua phem tab meeg Yawmsaub zes ua kom nws chim. 19Kuv ntshai Yawmsaub txojkev chim thiab qhov uas nws tsis txaus siab heev rau nej, nws twb yuav ua kom nej puam tsuaj. Tiamsis zaum ntawd Yawmsaub kuj mloog kuv tej lus thov. 20Yawmsaub chim rau Aloo heev, twb yuav ua rau nws puam tsuaj. Thaum ntawd kuv kuj thov Yawmsaub txog Aloo thiab. 21Kuv thiaj muab yam uas txhaum loj ntawd, yog tus dab mlom thav nyuj uas nej ua ntawd, mas muab hlawv muab tsoo muab tuav mos mos ua hmoov, thiab kuv muab w rau hauv tus dej uas ntws pem lub roob los.
22Nej twb ua rau Yawmsaub npau taws ntawm Thanpela thiab ntawm Maxa thiab ntawm Khilau Hata‑ava. 23Thiab thaum Yawmsaub txib kom nej tawm ntawm Khade Npania mus hais tias, “Cia li mus txeeb lub tebchaws uas kuv muab rau nej,” los nej kuj fav xeeb tsis ua raws li nej tus Vajtswv Yawmsaub hais rau nej, thiab nej tsis tso siab rau nws thiab tsis mloog nws tej lus. 24Nej pheej fav xeeb rau Yawmsaub txij hnub uas kuv paub nej los li lawm.
25Kuv thiaj khwb nkaus rau ntawm Yawmsaub xubntiag tau plaub caug hnub plaub caug hmo ntawd rau qhov Yawmsaub hais tias nws yuav ua rau nej puam tsuaj. 26Kuv thiaj thov Yawmsaub hais tias, “Au Vajtswv Yawmsaub, thov tsis txhob ua rau koj haiv neeg uas yog koj qub txeeg qub teg puam tsuaj. Lawv yog cov uas koj tau siv koj lub hwjchim loj txhiv los thiab xuas koj txhais tes uas muaj zog coj tawm hauv Iyi tebchaws los. 27Thov koj nco txog koj cov tub qhe uas yog Aplahas, Yiha thiab Yakhauj. Thov tsis txhob saib rau qhov uas haiv neeg no tawv ncauj thiab lawv tej kev phem thiab lawv tej kev txhaum, 28tsam ces cov neeg hauv lub tebchaws uas koj coj peb tawm los ntawd yuav hais tias, ‘Vim yog Yawmsaub tsis muaj peevxwm coj lawv mus rau hauv lub tebchaws uas nws cog lus cia rau lawv lawd, thiab twb yog nws ntxub lawv, nws thiaj coj lawv los tua tag rau hauv tebchaws moj sab qhua.’ 29Lawv twb yog koj haiv neeg thiab yog koj qub txeeg qub teg uas koj siv koj lub hwjchim loj thiab koj txhais npab uas tsa hlo coj tawm los.”