9

Cov Neeg Tawv Ncauj

1“Ib tsoom Yixalayees, nej ua tib zoo mloog! Hnub no nej tabtom yuav hla tus Dej Yauladees mus tua lub tebchaws uas muaj cov neeg loj thiab muaj zog dua nej. Lawv tej nroog loj thiab muaj ntsa yeej xov siab rau saum ntuj. 2Cov neeg ntawd siab thiab muaj zog heev; lawv loj tshaj lwm haivneeg huv tibsi, thiab nej twb hnov moo lawm hais tias, tsis muaj leejtwg tawmtsam yeej lawv li. 3Tiamsis nimno nej yuav pom hais tias, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav mus ua nej ntej ib yam li cov nplaim taws cig lamlug. Thaum nej mus nias tsam, tus TSWV yuav ua kom lawv swb; nej yuav raws tau lawv khiav thiab ua kom lawv puastsuaj tas sai, raws li tus TSWV tau coglus tseg rau nej lawm.
4“Thaum tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv ntiab lawv khiav tas lawm, nej tsis txhob xav hais tias, qhov uas tus TSWV coj nej los nyob hauv lub tebchaws no, vim nej yeej tsimnyog los nyob. Tsis yog li ntawd, tus TSWV ntiab cov neeg ntawd khiav twb yog vim lawv ua kev phem kev qias. 5Tsis yog vim nej coj ncaj thiab ua zoo tus TSWV thiaj coj nej los nyob hauv lawv lub tebchaws. Tus TSWV ntiab lawv khiav, vim lawv ua kev phem kev qias, thiab tus TSWV yeej ua raws li nws coglus tseg rau nej cov yawgkoob, Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj lawm. 6Nej yuav tsum paub hais tias, qhov uas tus TSWV muab lub tebchaws av rog thiab zoo qoob rau nej, tsis yog vim nej tsimnyog nyob. Tsis yog li ntawd, nej yeej yog cov neeg uas tawv ncauj.
7“Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias, thaum nej tseem nyob nram tiaj suabpuam, nej tau ua rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv chim heev npaum li cas. Suav txij hnub uas nej tawm nram tebchaws Iziv los txog ntawm no nej tseem pheej ntxeev siab rau tus TSWV. 8Thaum nej tseem nyob ntawm Roob Xinais, nej ua rau tus TSWV chim heev, nws twb yuav ua kom nej puastsuaj. 9Kuv nce mus nqa ob daim txiagzeb uas tus TSWV sau nws tej lus cog tseg saum roob, yog tej lus uas nws muab cob rau nej. Kuv mus nyob saud tau plaub caug hnub plaub caug hmo, tsis noj tsis haus ib yam dabtsi li. 10Tus TSWV muab ob daim txiagzeb rau kuv, nws muab nws txhais tes sau tej lus uas nws hais hauv cov nplaim taws tuaj rau nej, yog hnub uas nej sawvdaws tuaj ua ke rau ntawm Roob Xinais. 11Thaum dhau plaub caug hnub plaub caug hmo lawm, tus TSWV muab ob daim txiagzeb uas nws sau nws tej lus cog tseg rau kuv.
12“Tom qab ntawd tus TSWV hais rau kuv hais tias, ‘Koj cia li nqis saum Roob Xinais no mus, rau qhov cov neeg uas koj coj khiav nram tebchaws Iziv los twb ntxeev siab ua phem ua qias lawm. Lawv tso tej kevcai uas kuv qhia kom lawv ua tseg, thiab lawv nchuav tau ib tug mlom rau lawv pe.’
13“Tus TSWV hais ntxiv rau kuv hais tias, ‘Kuv paub cov neeg no tawv ncauj heev. 14Tsis txhob cheem kuv, kuv yuav ua kom lawv puastsuaj mus, kom tsis muaj leejtwg hnov lawv moo ntxiv li lawm. Tom qab ntawd kuv yuav tsa koj cajces ua ib haivneeg uas muaj hwjchim thiab coob dua lawv.’
15“Yog li ntawd, kuv thiaj nqa ob daim txiagzeb uas sau Vajtswv tej lus cog tseg nqis saum roob los, thaum ntawd nplaim taws cig liab ploog saum roob. 16Kuv pom nej tso tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tej lus uas nws qhia rau nej tseg sai kawg li, thiab nej ua txhaum rau tus TSWV, rau qhov nej muab kub nchuav ua ib tug mlom nyuj rau nej pe. 17Kuv thiaj muab ob daim txiagzeb ntawd ntsawm tawg mos nyoos tabmeeg nej. 18Kuv txawm rov txhos caug ntua, khoov ua ntsejmuag ti nkaus av, thiab thov tus TSWV tau plaub caug hnub plaub caug hmo, kuv tsis noj tsis haus ib yam dabtsi li. Kuv ua li no, twb yog vim nej ua txhaum rau tus TSWV thiab ua rau nws chim. 19Kuv ntshai tus TSWV txojkev chim, rau qhov nws chim heev; nws twb yuav ua kom nej puastsuaj, tiamsis tus TSWV tseem mloog kuv tej lus thov dua ib zaug thiab. 20Thaum ntawd tus TSWV chim rau Aloos heev, nws twb yuav luag muab Aloos tua povtseg, kuv thiaj thov tus TSWV zam txim rau Aloos. 21Kuv muab nej txojkev txhaum uas yog tus mlom nyuj uas nej nchuav pov rau hauv cubtawg, kuv muab tsoo ua hmoov nphoo rau hauv tus dej uas ntws saum roob los.
22“Thaum nej tseem nyob nram Tanpelas, Maxas thiab Kinpalaus Hatavas, nej tau ua rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv chim heev. 23Thiab thaum uas tus TSWV txib nej tawm hauv Kades Npane-as mus tua lub tebchaws uas tus TSWV yuav muab rau nej, nej ntxeev siab rau nws; nej tsis cia siab thiab tsis mloog nws lus. 24Kuv paub nej txij thaum ntawd los, nej pheej ntxeev siab rau tus TSWV tsis tseg li.
25“Kuv khoov ti nkaus rau hauv av, thov tus TSWV tau plaub caug hnub plaub caug hmo, rau qhov tus TSWV twb ua ib siab lawm hais tias, nws yuav ua kom nej puastsuaj tas. 26Kuv thov tus TSWV hais tias, ‘Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, thov koj tsis txhob ua rau koj haivneeg puastsuaj, lawv yog haivneeg uas koj lub zog thiab lub hwjchim uas loj kawg nkaus cawm thiab coj nram tebchaws Iziv los. 27Thov koj nco ntsoov Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj uas yog koj cov tubtxib, thov koj tsis txhob xav txog cov neeg no tej kev tawv ncauj, kev phem thiab kev txhaum. 28Nyob tsam cov Iziv yuav hais tias, koj coj tsis tau koj haivneeg mus nyob hauv lub tebchaws uas koj coglus tseg yuav muab rau lawv nyob. Cov Iziv yuav hais tias, koj ntxub koj haivneeg, koj thiaj coj lawv los tua rau ntawm tiaj suabpuam no xwb. 29Lawv cov no yeej yog cov uas koj tau xaiv tseg ua koj haivneeg, thiab twb yog koj lub hwjchim uas loj kawg nkaus coj lawv tawm nram tebchaws Iziv los.’