Lomaa

Baulo Fiev Bun Lomaa Zingh Jiu-Baang Nyei Fienx

Biux Mengh Waac

 Naaiv zeiv fienx Baulo fiev bun Lomaa Zingh nyei jiu-baang hiuv duqv ninh oix mingh caux ninh mbuo yiem douc wuov njaaux ninh mbuo, tengx ninh mbuo. Nqa'haav wuov deix mienh haih tengx ninh mingh Saaben Guoqv mv bei. Baulo fiev gorngv mengh sienx Yesu nyei jauv-louc, yaac gorngv sienx liuz Yesu oix zuqc hnangv haaix nor yiem. Se dongh naaiv zeiv fienx gorngv ninh zunh doz nyei waac gauh nzoih jiex.
 Baulo nzutv zunv gorngv naaiv zeiv fienx nyei domh eix leiz se, “Naaiv kuv fienx biux mengh Tin-Hungh hnangv haaix nor bun mienh caux ninh horpc hnyouv, se yiem gorn oix zuqc sienx yaac sienx taux setv mueiz.” (Lomaa 1:17)
 Baulo aengx gorngv muonc naaiv zeiv fienx nyei domh eix leiz. Maiv gunv Yiutai Mienh fai Janx, maanc fingx zungv zuqc zuiz nyei qaqv gunv jienv ziouc qiemx zuqc caux Tin-Hungh horpc hnyouv daaih. Mienh oix caux Tin-Hungh horpc hnyouv kungx maaih nduqc diuc jauv hnangv, oix zuqc sienx kaux Ziouv Yesu. Baulo yaac gorngv mengh sienx liuz, mbuo hnangv haaix nor duqv caux Yesu juangc maengc ziangh. Ninh yaac gorngv Singx Lingh yaac tengx mbuo biaux ndutv daic nyei jauv caux zuiz nyei qaqv.
 Da'hmz zaang taux da'betv zaang bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh weic haaix diuc bun leiz-latc mbuo, yaac gorngv Singx Lingh nyei qaqv hnangv haaix nor tengx mbuo.
 Gorngv jienv mingh Baulo bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei za'eix bun Yiutai Mienh caux Janx sienx ninh. Yiutai Mienh guangc Yesu mv baac naaiv se ei Tin-Hungh nyei za'eix bun maanc fingx haih kaux Yesu zipv Tin-Hungh nyei en. Baulo yaac hiuv duqv Yiutai Mienh maiv zeiz yietc liuz oix guangc Yesu.
 Nqa'haav Baulo aengx fiev taux sienx liuz Yesu oix zuqc hnangv haaix nor yiem, yaac lengc jeiv nyei gorngv laanh hnamv laanh nyei jauv. Ninh yaac gorngv oix zuqc hnangv haaix nor zoux Tin-Hungh nyei gong, muangx hungh jaa nyei waac, laanh oix zuqc hnangv haaix nor tengx laanh, oix zuqc zoux haaix nyungc caux haaix nyungc cingx horpc. Fienx nyei setv mueiz waac ninh yaac ceng Tin-Hungh.

Fienx Gorngv

1:1-17 Jiez gorn waac caux fienx nyei domh eix leiz
1:18-3:20 Maanc mienh qiemx zuqc Tin-Hungh njoux ninh mbuo
3:21-4:25 Tin-Hungh nyei za'eix njoux maanc mienh
5:1-8:39 Sienx Yesu duqv daaih nyei siang-maengc
9:1-11:36 Tin-Hungh nyei za'eix bun maanc fingx sienx ninh
12:1-15:13 Sienx Yesu nyei mienh oix zuqc hnangv haaix nor yiem
15:14-16:27 Setv mueiz waac