10

1Hỡi anh chị em, lòng tôi ao ước và cầu xin Đức Chúa Trời cho họ được sự cứu rỗi. 2Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng không theo sự hiểu biết. 3Vì không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời, họ tìm cách thiết lập sự công chính riêng, họ không thuận theo sự công chính của Đức Chúa Trời. 4Vì Chúa Cứu Thế là cứu cánh của kinh luật để ban sự công chính cho những người tin.

Sự Cứu Rỗi Cho Mọi Người

5Môi-se có viết về sự công chính nhờ kinh luật rằng: Người nào làm những điều nầy thì sẽ nhờ nó mà sống. 6Nhưng sự công chính bởi đức tin thì nói thế này: Đừng nói trong lòng ngươi rằng: Ai sẽ lên trời? Ngụ ý để đem Chúa Cứu Thế xuống; 7Hay là ai sẽ xuống vực sâu? Ngụ ý để đem Chúa Cứu Thế từ cõi chết lên. 8Nhưng nói gì? “Nói đạo ở gần ngươi, trong miệng ngươi và trong lòng ngươi;” đây là đạo đức tin mà chúng tôi truyền giảng. 9Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu; 10Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. 11Kinh Thánh nói rằng: Bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp. 12Vì Ngài là Chúa của tất cả, ban ơn dồi dào cho mọi người kêu cầu Ngài. 13Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu.
14Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu cùng Đấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Đấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe khi không có người truyền giảng? 15Làm sao họ có thể truyền giảng nếu họ không được sai đi? Như Kinh Thánh có chép:
 “Bàn chân của người truyền giảng Phúc Âm xinh đẹp biết bao!”
16Nhưng không phải tất cả mọi người đều vâng theo Phúc Âm. Vì I-sa có nói: “Lạy Chúa! Ai chịu tin lời rao truyền của chúng con?” 17Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi Lời Chúa Cứu Thế được truyền giảng.
18Nhưng tôi xin hỏi: Họ chưa nghe sao? Không, họ đã nghe rồi, như Kinh Thánh có nói:
  “Tiếng chúng vang ra khắp đất
   Và lời chúng vang đến tận cùng trần gian.”
19Tôi lại hỏi: Người Do Thái chưa biết sao? Trước hết Môi-se có nói:
  “Ta sẽ làm các ngươi ghen với một dân không phải là dân,
   Ta sẽ làm ngươi tức giận một dân ngu dốt.”
20I-sa đã mạnh dạn nói rằng:
  “Những kẻ không tìm kiếm Ta thì Ta cho gặp,
   Ta tỏ mình ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta.”
21Nhưng về dân Do Thái thì ông nói:
  “Suốt cả ngày Ta giang tay
   Hướng về một dân bất tuân và chống nghịch.”