11

Cov Yixayee uas tseem tshuav nyob

1Kuv txawm nug tias, Vajtswv muab nws haiv neeg tso tseg lawm lov? Tsis yog li ntawd. Kuv tus kheej kuv yeej yog haiv neeg Yixayee, yog Aplahas caj ces thiab yog xeem Npeeyamee. 2Vajtswv tsis tau muab haiv neeg uas nws xaiv cia lawd tso tseg. Nej tsis paub Vajtswv phau ntawv zaj uas hais txog Eliya lov? Nws yws cov Yixayee lub txim rau Vajtswv tias, 3“Tus Tswv, lawv tua cov xibhwb cev koj li lus, lawv muab koj tej thaj xyeem rhuav pov tseg. Tsuas tshuav kuv tib leeg xwb los lawv tseem nrhiav txov kuv txojsia thiab.” 4Tiamsis Vajtswv teb nws li cas? “Kuv tseg xya txheeb leej cia rau kuv, yog cov uas tsis tau txhos caug pe dab Npa‑as.” 5Ib yam li ntawd, niaj hnub nimno tseem tshuav ib co nyob raws li uas Vajtswv txojkev hlub xaiv cia. 6Tiamsis yog xaiv raws li txojkev hlub, mas tsis yog raws li txojkev xyaum lawm. Yog raws li txojkev xyaum mas txojkev hlub tsis yog tseem kev hlub lawm.
7Yog li ntawd yuav hais li cas? Cov Yixayee tsis ntsib yam uas lawv nrhiav. Cov uas Vajtswv xaiv cia thiaj ntsib, tiamsis dua li lwm tus ua lub siab tawv, 8raws li uas muaj lus sau cia tias,
  “Vajtswv pub lub siab ruam puas ntsoog,
   lub qhov muag tsis pom kev,
  thiab lub qhov ntsej tsis hnov lus
   rau lawv los txog niaj hnub nimno.”
9Thiab Davi hais tias,
  “Thov cia lawv lub rooj noj
   ua yej ua ntxiab cuab lawv,
  thiab ua yam uas lawv dawm
   thiab yam uas pauj rau lawv.
  10Thov kom lawv lub qhov muag tsaus
   lawv thiaj tsis pom kev,
   thiab ua kom lawv lub duav khoov mus li.”

Lwm haiv neeg dim

11Kuv thiaj nug tias cov Yixayee dawm ntog tag lov? Tsis yog li ntawd. Tiamsis qhov uas lawv fav xeeb ntawd ua rau txojkev dim nthuav mus rau lwm haiv neeg xwv thiaj ua rau cov Yixayee khib. 12Yog qhov uas lawv fav xeeb ntawd ua rau tag nrho lub ntiajteb tau koob hmoov nplua mias thiab yog qhov uas lawv plam lawm ua rau lwm haiv neeg tau koob hmoov nplua mias, mas thaum cov Yixayee los ntseeg txhij lawm yuav yimhuab zoo dua.
13Kuv hais rau nej cov uas yog lwm haiv neeg. Vim kuv yog ib tug tubtxib rau lwm haiv neeg, kuv thiaj qhuas kuv tes haujlwm 14xwv thiaj ua rau kuv cov neeg khib thiab cawm tau lawv qee leej dim. 15Yog qhov uas lawv raug muab tso tseg lawm ua chaw rau lub ntiajteb rov los nrog Vajtswv sib raug zoo, mas qhov uas Vajtswv rov lees yuav lawv dua, mas yuav zoo li lawv sawv hauv qhov tuag rov los los tsis yog? 16Yog thawj phaum hmoov uas muab xyeem, dawb huv lawm, tag nrho cov hmoov huvsi dawb huv thiab. Yog tus cag dawb huv lawm tej ceg kuj dawb huv thiab.
17Yog tej ceg ib txhia raug muab txiav lawm thiab muab koj uas yog txiv aulib qus tus ntsuag los txuas nyob cov ceg ntawd li chaw kom thiaj koom tib cov dej ntawm lub hauv paus txiv aulib nyeg los yug, 18mas koj tsis txhob khav saib tsis taus cov ceg ntawd. Yog koj khav, cia li nco tias koj tsis tau yug tus cag, tiamsis tus cag yug koj. 19Koj yuav hais tias, “Tej ceg raug muab txiav pov tseg kom thiaj muab kuv txuas rau hauv.” 20Tseeb tiag. Lawv yeej raug muab txiav vim lawv tsis ntseeg, tiamsis koj nyob tau vim yog koj ntseeg. Yog li ntawd koj tsis txhob khav theeb, koj yuav tsum paub ntshai, 21rau qhov yog Vajtswv tsis tseg tej ceg nyeg ntawd nyob, nws yeej yuav tsis tseg koj nyob ib yam nkaus thiab. 22Vim li no cia li tshuaj saib Vajtswv txojkev hlub thiab qhov uas nws ua nruj ua tsiv. Nws ua nruj ua tsiv rau cov uas dawm ntog, tiamsis nws ua txojkev hlub tshwm rau koj, tsuav yog koj nyob hauv nws txojkev hlub ntawd mus li. Yog tsis ua li ntawd, koj yuav raug muab txiav pov tseg thiab. 23Thiab cov Yixayee yog lawv yeem tso qhov uas pheej tsis ntseeg tseg mas lawv yuav raug muab rov txuas dua, rau qhov Vajtswv muaj hwjchim muab lawv rov los txuas dua tau thiab. 24Yog koj raug muab txiav ntawm tsob txiv aulib uas ib txwm yeej yog txiv aulib qus thiab raug muab txuas rau hauv tsob txiv aulib nyeg uas ib txwm tsis tau txuas dua li, mas qhov uas muab tej ceg uas ib txwm yog ceg nyeg txuas rau lawv tsob txiv aulib nyeg kuj yimhuab yoojyim dua.

Cov Yixayee yuav dim

25Cov kwvtij 'e, kuv xav kom nej nkag siab txog tej uas muab npog cia tob tob lawd, kom nej thiaj tsis khav tias nej txawj ntse. Cov Yixayee ua lub siab tawv ib ntus xwb mus txog thaum lwm haiv neeg nkag los txhij lawm, 26ces tag nrho cov Yixayee sawvdaws kuj yuav dim, raws li uas muaj lus sau cia hais tias,
  “Tus cawmseej yuav tuaj hauv Xi‑oo tuaj,
   nws yuav rhuav tej kev phem
   kom ploj hauv Yakhauj mus.”
  27“No yog tej lus cog tseg uas kuv cog
   rau thaum kuv daws lawv lub txim.”
28Hais txog txoj xov zoo mas lawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv nej thiaj tau qabhau. Tiamsis hais txog qhov uas xaiv cia lawd, lawv yog cov uas Vajtswv hlub vim yog saib rau lawv tej poj koob yawm txwv. 29Rau qhov Vajtswv yeej tsis hloov siab rau tej uas nws pub dawb thiab qhov uas nws hu los. 30Yav tag los nej tsis mloog Vajtswv lus tiamsis nimno nej tau Vajtswv txojkev khuvleej vim yog tim cov Yixayee tsis mloog lus. 31Ib yam li ntawd lawv cov ntawd kuj tsis mloog lus xwv nimno lawv thiaj tau kev khuvleej vim yog Vajtswv twb khuvleej nej lawm. 32Vajtswv twb tu kom neeg txhua tus tsis mloog lus kom nws thiaj khuvleej tau txhua tus.
33Au, Vajtswv muaj txhua yam nplua mias. Nws lub tswvyim thiab kev txawj ntse nyob tob kawg. Tej uas Vajtswv txiav txim siab mas paub tsis tag, thiab nws tej kev mas tshuaj tsis tau.
  34“Leejtwg txawj paub tus Tswv lub siab
   lossis leejtwg ua nws lub chaw sablaj?”
  35“Leejtwg pub ib yam dabtsi rau Vajtswv
   uas Vajtswv yuav tsum pauj rau nws?”
36Rau qhov txhua yam lus ntawm Vajtswv los thiab muaj nyob hauv nws thiab tsim los rau nws. Thov kom nws tau koob meej mus ib txhis. Amee.