11

Ƀing Dŏ So̱t Israel

1Tui anŭn, kâo tơña tui anai: Hiư̆m ngă, Ơi Adai hơngah lui hĭ ƀing ană plei Ñu laih hă? Sĭt ƀu djơ̆ tui anŭn ôh! Kâo pô ăt jing mơnuih Israel mơ̆n, jing ană tơčô Abraham, mơ̆ng kơnung djuai Benyamin. 2Ơi Adai ƀu hơngah lui hĭ ôh ƀing ană plei Ñu, jing ƀing Ñu hơmâo thâo krăn laih mơ̆ng hlâo adih. Hiư̆m ngă ƀing gih ƀu thâo hơget Hră Ơi Adai hơmâo čih pơruai laih kơ Êliyah ôh hă? Anŭn jing hiư̆m ñu rơkâo laih kơ Ơi Adai kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel tui anai, 3“Ơ Khua Yang hơi, ƀing gơñu hơmâo pơdjai hĭ laih ƀing pô pơala Ih laih anŭn pơglưh trŭn hĭ khul kơnưl ngă yang Ih. Kơnơ̆ng dŏ glaĭ hơjăn kâo đôč yơh laih anŭn ră anai ƀing gơñu ăt hlak hơduah kiăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip kâo mơ̆n.” 4Samơ̆ anai yơh jing tơlơi Ơi Adai laĭ glaĭ kơ ñu, “Kâo hơmâo djă̱ pioh laih kơ Kâo pô tơjuh-rơbâo čô mơnuih, jing ƀing ƀu bon kơkuh ôh kơ yang rơba̱ng Baal.” 5Ăt kar kaĭ mơ̆n, ƀơi hrơi mông anai, hơmâo sa tơpul mơnuih dŏ so̱t Ơi Adai hơmâo ruah mă laih yua mơ̆ng tơlơi Ñu khăp pap. 6Samơ̆ tơdah yua mơ̆ng tơlơi khăp pap, sĭt anŭn ƀu djơ̆ yua mơ̆ng bruă mơnuă dơ̆ng tah. Samơ̆ tơdah tơlơi Ơi Adai ruah kơnang ƀơi tơlơi bruă, sĭt tơlơi khăp pap anŭn ƀu djơ̆ jing tơlơi khăp pap dơ̆ng tah.
7Tui anŭn, hơget ƀing ta pơmĭn dơ̆ng lĕ? Hơget tơlơi ƀing Israel gir hơduah biă mă kiăng kơ tŭ yap tơpă hơnơ̆ng ƀơi anăp Ơi Adai, ƀing gơñu ƀu tŭ mă ôh, samơ̆ ƀing mơnuih Ơi Adai ruah mă laih yơh jing ƀing tŭ mă. Bơ kơ ƀing Yehudah pơkŏn jing kơpĭl hĭ jai dơ̆ng yơh kơ tơlơi Ơi Adai iâu mơthưr. 8Kar hăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai,
  “Ơi Adai brơi laih kơ ƀing gơñu jua bơngăt bĭl,
   mơta kiăng kơ ƀu thâo ƀuh
   laih anŭn tơngia kiăng kơ ƀing gơñu ƀu thâo hơmư̆
  hlŏng truh pơ hrơi anai.”
9Laih anŭn pơtao Dawid laĭ tui anai,
  “Brơi bĕ kơ khul tơlơi phet gơñu jing hĭ čơđo̱ng hăng ka̱p,
   jing gơnam pơtơhneč hăng gơnam pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu.
  10Brơi bĕ mơta gơñu jing hĭ mơmŏt kiăng kơ ƀing gơñu ƀu dưi ƀuh hĭ ôh,
   laih anŭn rŏng gơñu jing hĭ gu nanao!”
11Kâo laĭ dơ̆ng tui anai: Djơ̆ mơ̆ ƀing Israel tơhneč lê̆ laih amăng tơlơi răm rai ƀu thâo rŭ̱ pơdơ̆ng dơ̆ng tah? Sĭt ƀu djơ̆ ôh! Samơ̆ yuakơ tơlơi wĕ wŏ gơñu yơh, tơlơi pơklaih hơmâo truh laih pơ ƀing mơnuih Tuai kiăng kơ ngă kơ ƀing Israel ga̱r. 12Samơ̆ tơdah tơlơi wĕ wŏ gơñu jing ba rai tơlơi bơni hiam pơdrŏng săh kơ mơnuih mơnam lŏn tơnah, laih anŭn tơlơi tơdu kơƀah gah bơngăt gơñu jing ba rai tơlơi pơdrŏng săh kơ ƀing mơnuih Tuai, sĭt yơh tơlơi bơni hiam pơdrŏng săh lu hloh dơ̆ng yơh tơdah mrô pơtŭm glaĭ ƀing Yehudah či dưi klaih ba rai!
13Kâo hlak pơhiăp hăng ƀing gih, Ơ ƀing mơnuih Tuai hơi. Yuakơ tơdang kâo ăt dŏ jing ding kơna pơjao kơ ƀing gih, kâo či pơư pơang kơ bruă mơnuă yom pơphan Ơi Adai brơi kơ kâo ngă. 14Amăng tơlơi bruă anŭn kâo čang rơmang kiăng dưi čuh đĭ pran jua ga̱r ƀing kơnung djuai kâo, kiăng kơ dưi pơklaih hĭ đơđa amăng ƀing gơñu. 15Yuakơ tơdah tơlơi Ơi Adai hơngah hĭ kơ ƀing gơñu anŭn, yuakơ tơlơi ƀing gơñu ƀu đaŏ kơnang ôh, pơjing hĭ tơlơi pơrơno̱m kơ mơnuih lŏn tơnah, sĭt hơget či jing lĕ tơdang Ơi Adai tŭ ju̱m ƀing gơñu, jing kar hăng tơlơi hơdip mơ̆ng tơlơi djai lĕ? 16Tơdah črăn tơpŭng arăng pơyơr laih kơ Ơi Adai jing boh čroh blung hlâo jing rơgoh hiam yơh. Tơdah akha kơyâo jing rơgoh hiam, sĭt khul than kơyâo anŭn ăt jing rơgoh hiam mơ̆n.
17Samơ̆ tơdah đơđa than kơyâo anŭn hơmâo kơjŏh hĭ laih, laih anŭn ƀing gih, wơ̆t tơdah jing kar hăng čơnŭh than kơyâo ôliwơ glai, arăng pơkle̱p ƀơi kơyâo anŭn hrŏm hăng khul than pơkŏn ră anai dưi tŭ mă kơtăk mơ̆ng akha phŭn kơyâo ôliwơ anŭn. 18Ƀing gih anăm pơư pơang hăng khul than kơyâo anŭn ôh. Samơ̆ tơdah ƀing gih pơư, pơmĭn bĕ kơ tơlơi anai: Ƀing gih ƀu djru čem kơ akha ôh, samơ̆ akha yơh djru čem brơi kơ ƀing gih. 19Giŏng anŭn, ƀing gih či laĭ tui anai, “Khul than kơjŏh hĭ laih kiăng kơ kâo dưi mŭt kle̱p amăng phŭn kơyâo anŭn.” 20Sĭt djơ̆ yơh. Samơ̆ khul than anŭn kơjŏh hĭ yuakơ tơlơi ƀu đaŏ kơnang gơñu yơh, laih anŭn ƀing gih dŏ kơjăp yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang yơh. Anăm ngă ang ôh, samơ̆ brơi thâo huĭ pơpŭ bĕ. 21Yuakơ tơdah Ơi Adai ƀu pioh glaĭ ôh khul than tui hăng yang đăr, sĭt Ñu kŏn či pioh glaĭ ƀing gih lơi.
22Hơnŭn yơh, pơmĭn bĕ kơ tơlơi hiam klă hăng tơlơi khưp Ơi Adai tui anai: Ñu ngă khưp hăng ƀing lê̆ rơbuh laih, samơ̆ ngă hiam klă hăng ƀing gih. Ñu pha brơi tơlơi hiam klă anŭn tơdah ƀing gih ăt dŏ amăng tơlơi hiam klă Ñu. Tơdah ƀing gih ƀu dŏ ôh amăng anŭn, Ñu či hơngah lui hĭ ƀing gih yơh. 23Laih anŭn tơdah ƀing Yehudah ƀu tŏ tui amăng tơlơi ƀu đaŏ kơnang gơñu anŭn, sĭt Ơi Adai či pioh glaĭ ƀing gơñu pơ anih ƀing gơñu dŏ hlâo adih yơh, yuakơ Ơi Adai dưi pơkle̱p glaĭ ƀing gơñu dơ̆ng. 24Yuakơ tơdah ƀing gih tŭ khăt hĭ mơ̆ng than kơyâo ôliwơ glai hơdip tui hăng yang đăr, laih anŭn phara hăng kơnuih juăt kle̱p mŭt pơ than kơyâo ôliwơ arăng pla, sĭt amuñ hloh yơh kơ hơdôm khul than, jing khul than yang đăr, arăng pơkle̱p mŭt pơ kơyâo ôliwơ gơñu pô!

Abih Bang ƀing Israel Či Dưi Klaih

25Ơ ƀing ayŏng amai adơi, kâo ƀu kiăng ôh kơ ƀing gih ƀu dưi thâo hluh kơ tơlơi yom hơgŏm anai, kiăng kơ ƀing gih ƀu či tŭ pơgao pơang hĭ ôh tui anai: Ƀing Israel hơmâo mưn tŭ laih tơlơi pơkhăng sa črăn amăng ƀing gơñu tơl mrô mơnuih ƀing Tuai hơmâo mŭt rai laih hlo̱m ƀo̱m. 26Tui anŭn kăh, abih bang ƀing Israel či dưi klaih hĭ, kar hăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai,
  “Pô Pơklaih či rai mơ̆ng Ziôn.
   Ñu či mă pơđuaĭ hĭ tơlơi soh sat mơ̆ng Yakôb.
  27Anŭn yơh jing tơlơi pơgop Kâo hăng ƀing gơñu
   tơdang Kâo či mă pơđuaĭ hĭ tơlơi soh gơñu.”
28Tui hăng tơlơi pơthâo hiam pơruai laih, ƀing Yehudah ƀu đaŏ kơnang jing hĭ ƀing rŏh ayăt hăng Ơi Adai yuakơ anŭn jing tơlơi tŭ yua kơ ƀing gih, jing ƀing Tuai. Samơ̆ tui hăng tơlơi Ơi Adai hơmâo ruah mă laih, Ơi Adai khăp kơ ƀing gơñu yuakơ Ñu ƀuăn laih hăng ƀing ama ơi adon gơñu đưm hlâo adih yơh. 29Yuakơ tơlơi brơi pơyơr Ơi Adai hăng tơlơi Ñu iâu mơthưr ƀu thâo pơplih hĭ ôh. 30Ăt kar hăng ƀing gih mơ̆n, hlâo adih ƀing gih ƀu tui gưt kơ Ơi Adai ôh, samơ̆ ră anai tŭ mă tơlơi pap Ơi Adai yuakơ tơlơi ƀing Israel ƀu tui gưt yơh. 31Ră anai ăt kar kaĭ mơ̆n, ƀing Yehudah ƀu tui gưt ôh kơ Ơi Adai hlâo adih, anŭn jing hĭ tơlơi pap pơrơđah kơ ƀing gih, kiăng kơ ră anai ƀing gơñu ăt dưi tŭ mă tơlơi pap Ơi Adai mơ̆n. 32Yuakơ Ơi Adai hơmâo jao hĭ laih abih bang mơnuih mơnam kơ tơlơi ƀu tui gưt, kiăng kơ Ñu dưi pơrơđah tơlơi pap Ñu kơ abih bang ƀing gơñu yơh.

Tơlơi Bơni Hơơč Kơ Ơi Adai

  33Sĭt yơh, dơlăm prŏng pơdrŏng săh biă mă tơlơi rơgơi hăng tơlơi thâo hluh Ơi Adai!
   Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi thâo hluh bruă Ñu phat kơđi,
   laih anŭn kŏn hơmâo hlơi pô lơi dưi thâo kơsem hơdră jơlan Ñu!
  34Yuakơ Hră Ơi Adai čih laih dơ̆ng tui anai,
   “Hlơi pô thâo krăn laih tơlơi pơmĭn Khua Yang lĕ?
   Ƀôdah hlơi pô jing pô djru pơmĭn brơi kơ Ñu lĕ?
  35Ƀôdah hlơi pô hơmâo pha brơi laih gơnam kơ Ơi Adai hlâo
   kiăng kơ Ơi Adai kla glaĭ kơ ñu lĕ?”
  36Yuakơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng jing tơbiă rai mơ̆ng Ñu, găn mơ̆ng Ñu laih anŭn yuakơ kiăng pơư pơang kơ Ñu yơh.
   Kơ Ñu yơh tŭ pơư pơang hlŏng lar! Amen.