13

Thái Ðộ Ðối Với Chính Quyền

1Mỗi người hãy phục tùng nhà cầm quyền, vì chẳng có quyền lực nào không đến từ Ðức Chúa Trời, và những chính quyền hiện có đều do Ðức Chúa Trời chỉ định. 2Như vậy ai chống lại chính quyền là chống lại những gì Ðức Chúa Trời đã chỉ định. Những người chống đối như thế sẽ chuốc lấy án phạt cho mình, 3vì nhà chức trách không phải là nỗi sợ hãi cho người làm điều tốt, nhưng cho kẻ làm điều xấu. Bạn muốn không sợ nhà cầm quyền chăng? Hãy làm điều tốt, bạn sẽ được khen ngợi. 4Vì nhà cầm quyền là tôi tớ của Ðức Chúa Trời để làm điều tốt cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều xấu, bạn có cớ để sợ, vì họ mang gươm không phải vô cớ đâu; vì nhà cầm quyền là tôi tớ của Ðức Chúa Trời để thi hành án phạt đối với những kẻ làm điều xấu. 5Vì vậy chúng ta cần phải phục tùng họ, không phải chỉ vì sợ bị phạt, nhưng cũng vì cớ lương tâm nữa.
6Vì cớ đó bạn phải đóng thuế, bởi nhà cầm quyền là tôi tớ của Ðức Chúa Trời, và họ cần dùng trọn thì giờ để thi hành nhiệm vụ.
7Hãy trả cho mọi người những gì mình nợ: đóng thuế cho người mình phải đóng thuế, nộp sưu cho người mình phải nộp sưu, sợ người đáng sợ, kính người đáng kính.

Sống Yêu Thương Là Làm Trọn Luật Pháp

8Ðừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau, vì ai yêu thương người khác là làm trọn Luật Pháp. 9Các điều răn dạy rằng,
  “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình,
  Ngươi chớ giết người,
  Ngươi chớ trộm cắp,
  Ngươi chớ tham lam,”
 và nếu có điều răn nào khác, thì tất cả đều tóm lại vào một điều nầy,
  “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.”
10Yêu thương không làm hại người lân cận; vì vậy, yêu thương là làm trọn Luật Pháp.

Hãy Thức Canh và Sống Trong Sạch

11Hãy làm như vậy, vì anh chị em biết chúng ta đang sống trong thời kỳ nào. Giờ chúng ta thức dậy từ trong giấc ngủ đến rồi, vì bây giờ sự cứu rỗi gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. 12Ðêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy cởi bỏ những việc của tối tăm và mang vào các vũ khí của ánh sáng. 13Chúng ta hãy sống đứng đắn như đi giữa ban ngày: không nhậu nhẹt và say sưa, không hoang dâm và trụy lạc, không gây gổ và ganh tị, 14nhưng mặc lấy Chúa, Ðức Chúa Jesus Christ, và đừng mơ tưởng đến những thèm muốn của xác thịt mà tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng của nó.