13

Nyob qaab kev tswjfwm

1Txhua tug yuav tsum nyob huv qaab tug kws kaav kev tswjfwm, vem tas tsw muaj ib tug fwjchim twg kws tsw yog lug ntawm Vaajtswv lug, hab cov kws tau fwjchim hov yog Vaajtswv tsaa. 2Vem le hov tug kws kwv tawv tug fwjchim hov kuj yog nwg kwv tawv tug kws Vaajtswv tsaa, hab cov kws kwv tawv hov yuav raug txem. 3Tug kws xyum zoo tsw txug ntshai cov thawj kaav, tassws tug kws xyum tsw zoo yuav ntshai. Koj tsw xaav ntshai tug kws muaj fwjchim kaav lov? Yog le ntawd koj yuav tsum ua qhov zoo xwb mas nwg txhad qhuas koj, 4vem nwg yog Vaajtswv tug qhev kws muaj txaj ntswg rua koj. Tassws yog koj ua phem, ca le ntshai nawj, tsua qhov tug kws kaav hov tsw yog tuav ntaaj do do xwb, nwg yog Vaajtswv tug qhev kws yuav txav txem le kws Vaajtswv npau tawg rua tug kws ua txhum. 5Vem le nuav mej yuav tsum nyob huv qaab cov num tswv kev tswjfwm tsw yog yuav zos Vaajtswv txujkev npau tawg xwb tassws yog muaj lub sab kws paub qhov zoo qhov phem. 6Vem le nuav mej yuav tsum them se, tsua qhov cov kws muaj fwjchim kaav yog Vaajtswv cov qhev kws ua tej num nuav moog le. 7Ca le them rua txhua tug kws koj yuav tsum them, tsw has them se tuabneeg them se laj se teb rua tug kws yuav tsum them, fwm tug kws yuav tsum fwm hab muab koob meej rua tug kws yuav tsum muab.

Sws hlub le kwvtij

8Tsw xob tshuav leejtwg le nuj nqe daabtsw le, tsuas yog tshuav nqe sws hlub, tsua qhov tug kws hlub lwm tug kuj ua lawv nraim le txuj kevcai huvsw lawm. 9Nqai kws has tas, “Tsw xob deev luas quaspuj quasyawg, tsw xob tua tuabneeg, tsw xob ua tub saab, tsw xob ua sab hlub xaav tau luas tug,” hab lwm nqai kuj sau zog rua huv nqai nuav kws has tas, “Mej yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yaam le mej hlub mej tug kheej.” 10Kev hlub tsw ua phem rua kwvtij zej zog hlo le, vem le nuav txujkev hlub txhad ua rua txuj kevcai tav puv npo.
11Tsw taag le ntawd mej yeej paub tas txug lub swjhawm kws mej yuav tsum tswm dheev nruab daab ndub lawm tsua qhov nwgnuav txujkev dim tub lug ze heev dua le thaus kws peb chiv ntseeg lawm. 12Tub tsaus ntuj ntev lawm tub yuav kaaj ntug. Peb ca le tso qhov tsaus ntuj tej num tseg hab muab txujkev kaaj tej cuab yeej lug naav. 13Ca peb xyum zoo kuas phim qhov kws nyob nruab nub, tsw xob noj haus qaug dej qaug cawv, tsw xob ua dev ua npua ua phem ua qas, tsw xob sws caav sws tshe sws khib. 14Tassws ca le muab tug Tswv Yexu Kheto lug naav, tsw xob npaaj sab ua tej kev phem kws lub cev nqaj tawv ntshaw.