13

Nyob qab kev tswjhwm

1Txhua tus yuav tsum nyob hauv tus uas kav qab kev tswjhwm, vim tias tsis muaj ib tug hwjchim twg uas tsis yog los ntawm Vajtswv los, thiab cov uas tau hwjchim ntawd yog Vajtswv tsa. 2Vim li ntawd tus uas tawv nyom lub hwjchim ntawd kuj yog nws tawv nyom tus uas Vajtswv tsa, thiab cov uas tawv nyom ntawd yuav raug txim. 3Tus uas xyaum zoo tsis txog ntshai cov thawj kav, tiamsis tus uas xyaum tsis zoo yuav ntshai. Koj tsis xav ntshai tus uas muaj hwjchim kav lov? Yog li ntawd koj yuav tsum ua qhov zoo xwb mas nws thiaj qhuas koj, 4vim nws yog Vajtswv tus qhev uas muaj txiaj ntsig rau koj. Tiamsis yog koj ua phem, cia li ntshai nawj, rau qhov tus uas kav ntawd tsis yog tuav ntaj do do xwb, nws yog Vajtswv tus qhev uas yuav txiav txim li uas Vajtswv npau taws rau tus uas ua txhaum. 5Vim li no nej yuav tsum nyob hauv cov nom tswv qab kev tswjhwm tsis yog yuav zam Vajtswv txojkev npau taws xwb tiamsis yog muaj lub siab uas paub qhov zoo qhov phem. 6Vim li no nej yuav tsum them se, rau qhov cov uas muaj hwjchim kav yog Vajtswv cov qhev uas ua tej haujlwm no mus li. 7Cia li them rau txhua tus uas koj yuav tsum them, tsis hais them se neeg them se liaj se teb rau tus uas yuav tsum them, hwm tus uas yuav tsum hwm thiab muab koob meej rau tus uas yuav tsum muab.

Sib hlub li kwvtij

8Tsis txhob tshuav leejtwg li nuj nqes dabtsi li, tsuas yog tshuav nqe sib hlub, rau qhov tus uas hlub lwm tus kuj ua raws nraim li txoj kevcai huvsi lawm. 9Nqe uas hais tias, “Tsis txhob deev luag poj luag txiv, tsis txhob tua neeg, tsis txhob ua tub sab, tsis txhob ua siab hlob xav tau luag tug,” thiab lwm nqe kuj sau zog rau hauv nqe no uas hais tias, “Nej yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yam li nej hlub nej tus kheej.” 10Kev hlub tsis ua phem rau kwvtij zej zog kiag li, vim li no txojkev hlub thiaj ua rau txoj kevcai tiav puv npo.
11Tsis tag li ntawd nej yeej paub tias txog lub sijhawm uas nej yuav tsum tsim dheev nruab dab ntub lawm rau qhov nimno txojkev dim twb los ze heev dua li thaum uas peb pib ntseeg lawm. 12Twb tsaus ntuj ntev lawm twb yuav kaj ntug. Peb cia li tso qhov tsaus ntuj tej haujlwm tseg thiab muab txojkev kaj tej cuab yeej los hnav. 13Cia peb xyaum zoo kom phim qhov uas nyob nruab hnub, tsis txhob noj haus qaug dej qaug cawv, tsis txhob ua dev ua npua ua phem ua qias, tsis txhob sib cav sib ceg sib khib. 14Tiamsis cia li muab tus Tswv Yexus Khetos los hnav, tsis txhob npaj siab ua tej kev phem uas lub cev nqaij tawv ntshaw.