13

Mloog Nomtswv Lus

1Sawvdaws yuav tsum mloog nomtswv lus, rau qhov tej nomtswv ntawd yog Vajtswv pom zoo thiaj muaj, thiab tej nomtswv ntawd puavleej yog Vajtswv tsa. 2Yog leejtwg tawmtsam nomtswv uas yog nws tawmtsam Vajtswv tus uas tsa tej nomtswv ntag, thiab Vajtswv yuav rau txim rau tus uas tawmtsam nomtswv ntawd. 3Tus neeg uas ua zoo yeej tsis ntshai nomtswv, tiamsis tus uas ua txhaum thiaj ntshai nomtswv. Nej yuav tsum ua zoo nej thiaj tsis ntshai nomtswv, nomtswv thiaj yuav qhuas nej; 4rau qhov nomtswv yog Vajtswv tus tubtxib uas ua haujlwm pab nej. Tiamsis yog nej ua txhaum, nej yeej yuav ntshai nws, rau qhov nws muaj hwjchim rau txim rau nej! Nws yog Vajtswv tus tubtxib uas rau txim rau cov neeg ua txhaum. 5Yog li ntawd, nej yuav tsum mloog nomtswv lus, tsis yog vim nej ntshai nyob tsam nej raug txim xwb, tiamsis vim nej lub siab yeej paub hais tias yuav tsum mloog nomtswv lus.
6Ib yam nkaus li ntawd, nej yuav tsum them se rau nomtswv, rau qhov yog Vajtswv kom tej nomtswv ua tes haujlwm no ntag. 7Yog li ntawd nej yuav tsum them txhua yam se: se liaj se teb, se vaj se tsev thiab tej se nyiaj txiag uas nej khwv tau, nej yuav tsum hwm thiab saib taus txhua tus nomtswv huv tibsi.

Ib Leeg Hlub Ib Leeg

(Malakaus 12.31; Yakaunpaus 2.8)

8Nej tsis txhob tshuav leejtwg nqi, tib qho uas nej tshuav luag nqis ces yog ib leeg yuav tsum hlub ib leeg; tus uas hlub lwm tus thiaj yog nws ua raws li txoj kevcai qhia. 9Txoj kevcai qhia hais tias, “Nej tsis txhob deev luag pojniam luag txiv; nej tsis txhob tua neeg; nej tsis txhob ua tubsab; nej tsis txhob ntshaw luag tug”; thiab muaj dua lwm nqe kevcai uas muab sau zog ua ib nqe hais li no hais tias, “Hlub koj tej kwvtij zejzog ib yam li koj hlub koj lub cev.” 10Yog nej hlub kwvtij zejzog, nej yeej tsis ua phem rau leejtwg; yog nej hlub lawv thiaj yog nej ua raws li txoj kevcai qhia.
11Nej yuav tsum ua li no, rau qhov nej twb paub lawm hais tias lub sijhawm no yog ciaj sawv tsis yog caij pw. Rau qhov nimno txojkev cawm dim los ze peb dua thaum uas peb nyuam qhuav los ntseeg; 12nimno yog ib tag hmo dua lawm, twb yuav kaj ntug. Peb yuav tsum tsis txhob ua li cov neeg uas nyob qhov tsaus ntuj ua, thiab peb yuav tsum muab tej cuabyeej uas Vajtswv muab rau peb los tuav; 13peb yuav tsum ua peb lub neej kom tsimnyog qhov uas peb yog neeg nruab hnub, tsis txhob qw ua nqaj ua nqug thiab haus cawv qaug, tsis txhob ua nkauj ua nraug thiab ua neeg tsis paub cai, tsis txhob sib cav sib ceg thiab sib khib. 14Tiamsis peb yuav tsum muab tus Tswv Yexus Khetos tej cuabyeej los tuav; thiab tsis txhob quav ntsej tej kev phem kev qias uas nej lub siab nyiam ua.